2013 m. gruodžio 20 d.    
Nr. 46
(2070)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Koplyčios 15 metų sukakties šventė

Klebonas kun. Virgilijus Pocius,
Šilalės savivaldybės vadovai:
direktoriaus pavaduotoja
Vera Macienė, meras Jonas Gudauskas,
centre – pirmosios koplyčios
organizatorius Antanas Sabockis,
dešinėje – Šiauduvos bendruomenės
pirmininkė Sigita Laurinavičienė

Šv. Mišias aukoja Laukuvos parapijos
klebonas kun. Virgilijus Pocius

ŠIAUDUVA. Lapkričio 23-iosios, šeštadienio, vakarą kaimo bendruomenė, jau septynerius metus vadovaujama sumanios ir energingos šios bendruomenės pirmininkės Sigitos Laurinavičienės, surengė įspūdingą šventę: Šiauduvos Gailestingosios Dievo Motinos koplyčios 15 metų sukakties paminėjimą ir priešadventinį renginį „Rudens palydėtuvės“. Į renginį atvyko ne tik Šiauduvos, bet ir aplinkinių kaimų žmonės. Visus maloniai nuteikė Šilalės rajono savivaldybės iniciatyva, panaudojant gautas Europos Sąjungos lėšas, padedant „Energijai 4“, gražiai renovuoti iš išorės ir vidaus kadaise buvę apšiurę ir apleisti Šiauduvos kultūros namai. Į šią šventę atvyko Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas, administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė, Laukuvos seniūnas Virginijus Ačas, rėmėjai iš Plungės UAB „Sanvaras“.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias tą vakarą už Šiauduvos ir aplinkinių kaimų mirusiuosius aukojo Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonas kun. Virgilijus Pocius, aptarnaujantis ir Šiauduvos koplyčią. Vargonais grojo ir giedojo vargonininkas Romas Šimkus ir būrelis giedotojų. Klebonas perskaitė Lietuvos Vyskupų Konferencijos laišką, skirtą prieš metus pasklebtų Tikėjimo metų užbaigimui. Kiti metai bus skirti šeimoms ir vadinsis Šeimos metais. Pasidžiaugta, kad Šiauduvos koplyčia – viena iš gražiausių koplyčių Telšių vyskupijoje. Čia yra klausykla, ant sienos kabo Kryžiaus kelio paveikslai, gražus altorius, didingas Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas, kuris įspūdingai atrodo, ypač kai būna apšviestas. Yra persirengimo kambarys-zakrastija kunigui ir visa atributika, reikalinga šv. Mišių aukai. „Prasidėjus šv. Mišioms, jaučiamės tarsi bažnyčioje!.. O ir iš Laukuvos atvažiuojantis klebonas kunigas Virgilijus yra nuoširdus, nuolat besirūpinantis mūsų dvasiniais reikalais“, – įsitikinę šiauduviškiai. Pasak jų, pirmieji šios koplyčios įsteigimu entuziastingai rūpinosi prieš 15 metų Laukuvoje klebonavęs kun. Antanas Jurgaitis, šiauduviškiai Juzefa ir Antanas Sabockiai. Juzefa dirbo pročkele. Įdėtos pastangos davė vaisių: šiauduviškiai turėjo kur sekmadieniais susirinkti ir drauge su atvažiuojančiu klebonu kun. A. Jurgaičiu melstis. Vėliau Šiauduvos koplyčią aptarnavo Laukuvoje dirbę klebonai kunigai Pranas Bartasūnas ir Stasys Toleikis. Jie irgi nuoširdžiai rūpinosi Šiauduvos koplyčia, ją turtindami, gražindami. Šiandien tuo rūpinasi dabartinis Laukuvos parapijos klebonas, šiauduviškių laukiamas, mylimas ir gerbiamas. Jau daug metų maršalkos darbus atlieka nepailstantis, nuoširdumu bei paslaugumu trykštantis šiauduviškis Petras Jucikas. Šiuo metu jau ne pirmus metus pročkele darbuojasi rūpestinga ir pareiginga Birutė Brazauskienė.

Po šv. Mišių gėlėmis, suvenyrais bei Padėkos raštais buvo apdovanoti visi tie, kurie prisidėjo ir toliau prisideda prie tolimesnio šios koplyčios gražinimo bei jos turtinimo. Apdovanojimus įteikė rajono savivaldybės vadovai ir Laukuvos seniūnas V. Ačas. Ypač didelės pagarbos susilaukė Šiauduvos bendruomenės pirmininkė S. Laurinavičienė.

Apžiūrėjus didžiulio renovuoto kultūros namų pastato poilsio bei kultūrinei veiklai skirtas patalpas, prasidėjo antroji to vakaro šventės dalis – sveikatingumo salės atidarymas ir pašventinimas. Pasidžiaugta sportui bei bendram sveikatingumui gerinti skirtu inventoriumi.

Paskui Šiauduvos kaimo bendruomenės pirmininkė S. Laurinavičienė pakvietė į renginį „Rudens palydėtuvės“, vykusį kultūrinių renginių salėje. Vaišintasi gardžiais valgiais, klausytasi muzikos. Susirinkusius linksmino nuotaikinga Bijotų seniūnijos kaimo kapela „Bijotaičiai“, vadovaujama Stasio Bugenio. Pasidžiaugta, kad į vakaronę atvyko ir Laukuvos, Požerės bendruomenių atstovai.

Šiauduviškiai džiaugėsi, kad belaukiant Advento, turėjo galimybę visi drauge pasimelsti, prašyti Dievo Motinos sveikatos, visiems drauge susiburti, pasišnekučiuoti, padainuoti.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija