2013 m. gruodžio 27 d.    
Nr. 47
(2071)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Viešpats jau arti, ateikite Jo pagarbinti...

Šv. Kalėdos – Jėzaus Kristaus gimimo šventė. Dievas mus moko, drąsina ir įpareigoja, todėl bent trumpam atsiplėškime nuo kasdienių rūpesčių ir darbų, susikaupkime, pamąstykime ir ryžkimės eiti paskui Užgimusį Kristų.

Dievo Žodis: „Rasokite dangūs, iš aukštybių ir debesys teišlyja teisumą. Žemė teprasiveria, tedygsta Išganymas“ (Iz 45, 8).

Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: „Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas – Viešpats Mesijas“ (Lk 2, 11). „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė Jo mylimiems žmonėms“ (Lk 2, 14). „O meilė pasireiškia tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo Sūnų, kad mes gyventume per Jį“ (1 Jn 4, 9). „Viešpatie, Tave pagarbins visos žemės tautos“ (Ps 77). „Tebūnie Dievas mums didžiai maloningas telaimina mus ir tesaugo“ (Ps 66, 1).

Dabartinės mūsų gyvenimo dienos yra baisesnės negu per okupaciją. Pyktis buvo sėjamas visais laikais, bet dabar davė sunokusį savo vaisių. „Be altorių, be vargonų, be sumainymo žiedų…“ Siaučia korupcija, narkomanija, alkoholizmas (vienam gyventojui tenka 20 litrų degtinės). Tikinčiųjų karta baigia išmirti, o jaunimas žaidžia futbolą stadionuose. Laisvės kovotojai iškeliauja į Amžinybę. Religinės idėjos pajungiamos pinigui. Jaunimą ir suaugusius žmones piktos jėgos moko, kad praeities kovotojai yra tiktai kriminaliniai nusikaltėliai, priešai šmeižia Lietuvą ir pasaulyje, ir Tėvynėje. Priešai įrodinėja, kad partizanai buvo kriminaliniai nusikaltėliai ir žydų šaudytojai.

Ypatingai pažeminti Laisvės kovotojai paskutiniu metu. Gegužę bus Lietuvos Prezidento rinkimai. Dešinieji į Prezidento rinkimus kandidato neturi, o kairieji renka kandidatais tik komunistų partijos atstovus. Komunistai, okupavę Lietuvą, niokojo 50 metų. Vien miške nužudė 22 000 partizanų, o kur dar politiniai kaliniai ir tremtiniai... Tauta neteko veik trečdalio savo sūnų ir dukrų. Daug Laisvės kovotojų pateko į nelaisvę ir buvo sušaudyta Vilniuje. Deja, ne visų pavardės iškaltos ant buvusių KGB rūmų sienų. Teisinamasi, kad valdžia neskiria pinigų. Valdžia stato paminklus komunistų vadams, duoda šimtus tūkstančių suvirinti vamzdžiams prie Neries, o laisvės kovotojų atminimui pinigų pritrūksta.

Jau 23 laisvos Lietuvos metai, o Laisvės kovotojams ir žuvusiems nepastatytas paminklas Vilniuje. Nepaskelbtas bolševikų sušaudytų sąrašas: 17 ministrų, 9 generolų, 8 majoro Vytauto Bulvyčiaus sukilimo narių, vyskupo Vincento Borisevičiaus, arkivyskupo Mečislovo Reinio, kunigo Mykolo Krupavičiaus, žemės reformos iniciatoriaus ir vykdytojo, kurio reforma išgelbėjo Lietuvą nuo bolševizmo 1926 metais. Bolševikai laukia, kad visi, kurie prisimena Laisvės kovas, išmirs, ir klausimas bus išspręstas.

Neseniai tauta minėjo Didžiosios partizanų apygardos vado  Žaliojo Velnio, profesoriaus Antano Maceinos, kuris labai daug nusipelnęs Lietuvos kultūrai, o dabar juodinamas, kaip nacių sąjungininkas ir antisemitas, 100 metų gimtadienius.

Dabar prieš mus iškyla tas pats klausimas, kuris mus vertė apsispręsti – kovoti ar kapituliuoti. Ukmergiškis partizanas Šuminskas-Pėdas, kaimo jaunuolis, tvirtino: „Aš neinu į bolševikų kariuomenę todėl, kad nenoriu su raudona, kruvina vėliava užkariauti Europos sovietams“.

Kviečiu visus Tautos geros valios žmones kovoti ir gelbėti Lietuvą, o jei reikės, paaukoti ir savo gyvybę.

„Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, kurie Jį priėmė, tiems davė galią tapti Dievo vaikais“ (Jn 1, 14).

Užgimusiojo palaimos ir aukos dvasios.

Ryžtingų ir kovingų Naujųjų metų. Su Dievo pagalba mes išgelbėsime Lietuvą.

Mons. Alfonsas SVARINSKAS,
Lietuvos partizanų kapelionas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija