2014 m. sausio 24 d.    
Nr. 4
(2075)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Paminėtas Lietuvos laisvės armijos įkūrėjas

Loreta Kalnikaitė

Minėjimo organizatoriai ir svečiai
Kauno įgulos karininkų ramovėje

Grupė minėjimo dalyvių prie
Prano ir Kazio Veverskių kapo

Vienas iš Lietuvos ginkluoto partizaninio pasipriešinimo pradininkų, Lietuvos laisvės armijos (LLA) įkūrėjas ir vadas Kazys Veverskis gimė 1913 m. gruodžio 9 d. Kauno aps., Veliuonos vls. Kalvių k., ūkininkų šeimoje. Kai 1940 metais į Lietuvą įžengė sovietinė armija, Lietuva neteko savo armijos ir nepriklausomybės. Kūrėsi įvairios pasipriešinimo okupacijai organizacijos. Antrasis pasaulinis karas, okupacijos, tremtys, grėsmė lietuvių tautai paveikė Kazį Veverskį. Studijuodamas teisės mokslus Vilniuje 1941-aisiais, vokiečių okupacijos metais, nusprendė įkurti nesavanaudišką, disciplinuotą pasipriešinimo okupacijoms organizaciją – Lietuvos laisvės armiją (LLA). Pirmiausia buvo sukurta programa, po to prasidėjo realus Lietuvos laisvės armijos formavimas. 1941 m. gruodžio 13 d. dvylika jaunų karininkų, vadovaujamų Kazio Veverskio, Gedimino pilyje davė priesaiką ir įkūrė šią organizaciją. Nuo pat įkūrimo dienos LLA buvo slapta politinė ir karinė organizacija, Lietuvos kariuomenės teisių perėmėja, siekianti ginkluotu būdu atgauti Lietuvos nepriklausomybę. Vėliau ji tapo ginkluoto partizaninio karo pradininke. Artėjant antrajai rusų okupacijai, ji buvo masiškiausia pasipriešinimo okupacijoms organizacija, palikusi ryškų pėdsaką ginkluotoje pokario rezistencijoje. K. Veverskis žuvo 1944 m. gruodžio 28 d. nuo okupanto tarnų, veždamas į Kauną pogrindžio spaudą per Nevėžio tiltą ties Raudondvariu. 2011 metais tiltui suteiktas generolo Kazio Veverskio vardas.

2013 m. gruodžio 10 d. rytą įvairių organizacijų atstovai iš įvairių Lietuvos kampelių susirinko Petrašiūnų kapinėse Kaune. Baltomis karūnomis pasipuošusios išlakios pušys stojo garbės sargybon prie LLA įkūrėjo ir vado, brigados generolo, Vyčio Kryžiaus I laipsnio ordino kavalieriaus K. Veverskio kapo.

Minint 100-ąsias gimimo metines, nulenkti galvas prie Lietuvos Didžiavyrio kartu stojo Kazio Veverskio giminės, atsargos majoras Gediminas Reutas, Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjungos nariai ir pirmininkė Irena Montvydaitė-Giedraitienė, jos pavaduotojas Antanas Rašinskas iš Šilalės, Lietuvos vietinės rinktinės karių sąjungos Kauno skyriaus vadas, atkurtos LLA narys Danielius Štaras, LPKTS Šilalės filialo nariai, Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Antanas Plieskis, Vytauto Didžiojo karo muziejaus vyr. muziejininkas Antanas Jankūnas. Garbės sargyboje stovėjo garbės kuopos kariūnai. Brigados generolo Kazio Veverskio kapas pražydo gėlėmis, pasipuošė vainikais. Žvakių liepsnelės plaikstėsi didingoje rimtyje, tarsi savo pavyzdžiu primindamos gyvenimo trapumą.

Paskui minėjimo dalyviai susirinko Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje. Šv. Mišias už brigados generolą Kazį Veverskį aukojo bažnyčios rektorius, Lietuvos Kariuomenės ordinariato Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. kpt. Tomas Karklys. Šv. Mišių dalyviams buvo priminta, kad minint Šeimos metus labai reikšminga yra melstis ir minėti ne tik Lietuvos patriotą ir kovotoją už Tėvynės laisvę, bet ir jo tėvus. Kauno apskr. Veliuonos valsč. Kalvių k. ūkininkai Uršulė ir Stasys Veverskiai išaugino 10 vaikų – septynis sūnus ir tris dukras. Mylėjo, auklėjo ir mokė mylėti artimą ir Tėvynę ir visus paaukojo Lietuvai. Keturi sūnūs padėjo jaunas galvas kovoje su Tėvynės pavergėjais partizanaudami, kiti šeimos nariai ilgus metus kentėjo lagerių ir tremties baisumus, bet nepalūžo ir Lietuvos neišdavė.

Po šv. Mišių iškilmingai prisiekė stojantieji į Lietuvos šaulių organizaciją.

Brg. gen. K. Veverskio 100-mečiui skirtas minėjimas tęsėsi Kauno įgulos karininkų ramovėje. Minėjimo dalyviai apžiūrėjo parodą apie Lietuvos Laisvės Armiją, kurią parengė ir pristatė Lietuvos Laisvės Armijos karių ir rėmėjų sąjungos pirmininkė I. Montvydaitė-Giedraitienė. Į einančius salėn žvelgė dvi dešimtys jaunų vadų, karių, paaukojusių savo gyvybes dėl Tėvynės laisvės. Jų žvilgsniuose – klausimas, ar Tėvynė saugi, ar tęsiami jų darbai?

Minėjimo dalyvius pasveikino ir renginį vedė Kauno karininkų ramovės Ryšių su visuomene skyriaus specialistas, ats. mjr. G. Reutas. Kūrinius atliko Kauno įgulos karininkų ramovės vaikų dainavimo studija „Audra“ (vadovė – Regina Kabalienė). Minėjimo dalyvius pasveikino ir pažadėjo pasirūpinti LLA įkūrėjo K. Veverskio vardo įamžinimu Kretingoje Krašto apsaugos viceministras Antanas Valys. Plačiau su K. Veverskio gyvenimu supažindino Vytauto Didžiojo karo muziejaus vyriausias muziejininkas Antanas Jankūnas. LLKS štabo viršininkas, buvęs LLA karys Vytautas Balsys priminė, kad organizacija buvo labai slapta, nariai būdavo priimami pagal rekomendacijas, nežinodami, kas yra vadai. Paskui eiles skaitė aktorė Regina Varnaitė. Prisiminimais dalijosi Prano Veverskio sūnus Rytis Veverskis. Dainavo šaulys Dovydas Jokubauskas. Patriotines dainas atliko Kauno šaulių vyrų choras „Trimitas“.

Atkurtos LLA karių ir rėmėjų sąjungos pirmininkė I. Montvydaitė-Giedraitienė džiaugėsi, kad atėjo laikas, kai po pusės šimto metų tylėjimo galime pagerbti savo tautos didvyrius. Ji priminė, jog organizacija atsikūrė po 15 nepriklausomybės metų, kartu su kariais rėmėjais. „Mes Nepriklausomybę turime, mūsų tikslas – įamžinti Lietuvos Laisvės Armijos vardą Laisvės kovų ir Lietuvos istorijoje, – sakė ponia Irena. – Turime rinkti medžiagą apie LLA kovotojus, vykdyti švietėjišką veiklą, siekti bendradarbiavimo su kitomis atsikūrusiomis pasipriešinimo okupacijoms organizacijomis“. Renginio pabaigoje LLA karių ir rėmėjų sąjungos pirmininkė I. Montvydaitė-Giedraitienė pasveikino organizacijos jubiliatus. Buvo įtektos gėlės Vladui Rudžiui, Šilalės krašto LLA kariui, pasitinkančiam 90-mečio jubiliejų. Gruodžio 10-ąją sukako 85 metai Sedos kautynių dalyviui šiauliškiui Petrui Kryžiui.

Lietuvos vietinės rinktinės karių sąjunga LLA įkūrėjo ir vado, brigados generolo Kazio Veverskio 100-ųjų gimimo metinių proga apdovanojo Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjungos pirmininkę I. Montvydaitę-Giedraitienę Lietuvos vietinės rinktinės garbės kryžiumi. Ji nuoširdžiai dėkoja visiems minėjimo talkininkams, Kazio Veverskio šeimos artimiesiems, ypač Albinai Veverskytei.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija