2014 m. sausio 24 d.    
Nr. 4
(2075)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Visi tebūna viena!

Iš kairės: Klaipėdos evagelikų
liuteronų klebonas Reinholdas Moras,
kan. Vilius Viktoravičius ir Klaipėdos
Kristaus Karaliaus parapijos klebonas
kun. Virgilijus Poškus

Ekumeninės pamaldos Klaipėdoje
vyko Šv. Brunono Kvetfurtiečio
parapijos koplyčioje

Telšių kunigų seminarijos klierikai
(iš kairės): Rolandas Kazlauskas
ir Vidmantas Daugėla

Grupė ekumenių pamaldų Klaipėdoje,
Šv. Brunono Kvetfurtiečio
parapijos koplyčioje, dalyvių

Sausio 18-ąją krikščioniškasis pasaulis pradėjo maldų už krikščionių vienybę savaitę. Ekumeninės pamaldos Lietuvoje vyko įvairiose vietose, kur gyvena įvairių krikščioniškų bendruomenių nariai: Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Šakiuose, Klaipėdoje. Šiandien išsamiau pasakojame apie ekumenines pamaldas Klaipėdoje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Klaipėdoje ekumeninės pamaldos vyko Šv. Brunono Kvetfurtiečio parapijos koplyčioje. Tos dienos popietę į Dievo namus rinkosi įvairių krikščioniškų konfesijų bendruomenių nariai, atstovai ir dvasininkai. Ekumeninėse pamaldose dalyvavo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai bei vadovai. Kartu už krikščionių vienybę meldėsi Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos klebonas kun. Reincholdas Moras, pamaldoms vadovavo Telšių vyskupo vikaras Klaipėdos kraštui, Klaipėdos dekanato dekanas, Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios klebonas kan. Vilius Viktoravičius, dalyvavo Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos klebonas kun. Virgilijus Poškus, kun. br. Evaldas Darulis OFM iš Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčios, Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos klebonas kun. Stanislav Švaikovskij OFM Conv., Plikių Šv. Šeimos parapijos klebonas kun. Antanas Mačius, Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, parapijos diakonas Martynas Girininkas. Pamaldų metu giesmes vedė Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos choras, vadovaujamas Ingos Pakalniškienės, kartu giedojo visi pamaldų dalyviai.

Liturgijos šventimo pradžioje visus pasveikino kan. Vilius Viktoravičius. Jis perdavė Telšių vyskupo Jono Borutos SJ ir jo pagalbininko vyskupo Lino Vodopjanovo OFM, kurie ekumeninėse pamaldose negalėjo dalyvauti dėl objektyvių priežasčių, sveikinimo žodžius ir pasidžiaugė, jog skirtingų konfesijų krikščionys iš Klaipėdos mieste įsikūrusių bendruomenių susirinko bendrai maldai ir kvietė visus atverti savo širdis Dievo malonei ir Šventajai Dvasiai, kuri visus kviečia į vienybės dvasios išgyvenimą.

Klaipėdos evangelikų liuteronių parapijos klebonas kun. Reinholdas Moras, kreipdamasis į susirinkusiuosius, visus pasveikino Miesto Bažnyčios, Baptistų ir kitų Klaipėdoje įsikūrusių krikščioniškų bendruomenių pastorių vardu. Jis kalbėjo apie istorijos tėkmėje įvykusius Bažnyčios skilimus, priminė Bažnyčios istorijos įvykius ir kvietė visus susitelkus įveikti kylančius iššūkius ir kartu apginti amžinąsias vertybes. Jis pasidžiaugė, jog Lietuvoje visos krikščioniškos Bažnyčios sutarė dėl Šeimos metų paskelbimo ir tai visus vienija vienam kilniam tikslui – ugdyti savyje Kristų. Nors ir būdami skirtingi, tačiau turėdami tą patį visus maitinantį gyvybės šaltinį – Dievo Žodį – mokomės priimti vienas kitą, kaip ir jis mus priima. Kristus mirė ant kryžiaus tam, kad suburtų vienybėn Dievo vaikus. Visiems krikščionims būtina matyti, kiek mes turime bendro, ir tegul tie bendri sąlyčio taškai visus suvienija vienoje dvasioje.

Po Evangelijos teksto į susirinkusiuosius kreipėsi Klaipėdos dekanato dekanas kan. Vilius Viktoravičius. Jis komentavo perskaitytą Evangelijos tekstą ir pabrėžė, jog dažnai žmonės kalba apie daugybę dalykų, bet tik ne apie Dievą ir jo veikimą. Žmonės dirba, vargsta, ieško laimės, tačiau nėra laimingi, nes dažnai nutolę nuo Dievo. Be Dievo nėra prasmės, nėra gėrio, nėra laimės. Eidami gyvenimo keliu esame pakviesti kalbėtis apie savo tikėjimą, apie Dievą, apie jo reikšmę mums. Šie dalykai visiems bendri, kokiai krikščioniškai bendruomenei bepriklausytume. Tie sąlyčio taškai mums visiems svarbūs ir reikšmingi. Eidami kartu vertybių puoselėjimo keliu visi kuriame tikėjimu, artimo meile ir gerais darbais vardan Kristaus grįstą gyvenimą. Susirinkę tikintys žmonės bendrai maldai yra pajėgūs keisti visuomenę ir tai nesunku, jeigu už tas pačias vertybes yra kovojama būnant kartu.

Tą dieną buvo daroma rinkliava ir surinktos lėšos bus paaukotos Lietuvos Biblijos draugijos veiklai paremti.

Pamaldoms baigiantis susirinkusiesiems kalbėjo Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos klebonas kun. S. Švaikovskij OFM Conv. Jis dar kartą visus pamaldų dalyvius pasveikino ir pasidžiaugė bendros maldos dvasia. Jis pabrėžė, jog džiaugsmas meldžiantis kartu vienija vienybės dvasia. Svarbu nuolat matyti ir įvertinti tai, kas visus mus sieja, – Dievo meilę žmogui. Ten, kur yra meilė, ten yra Dievas, o ten, kur yra Dievas, yra ir meilė. Jis linkėjo visiems krikščionims džiugiai švęsti Viešpaties dieną savo susirinkimų metu ir pakvietė melstis už vienybę ne tik per šią, maldų už krikščionių vienybę savaitę, bet ir visą laiką.

Pamaldų pabaigoje visi buvo palaiminti ir palydėti nešti gerąją Kristaus Evangelijos žinią kiekvienas į savo aplinką, o po pamaldų buvo surengta agapė, kurios metu vyko gražus krikščioniškas tarpusavio pabendravimas.

Už krikščionių vienybę visose katalikų bažnyčiose meldžiamasi sausio 18–25 dienomis, tikintieji kviečiami melstis šia svarbia intencija ir savo namuose. Visi tebūna viena!

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija