2014 m. sausio 24 d.    
Nr. 4
(2075)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Pastoracinė savaitė

Klierikai su Vilniaus arkivyskupijos
jaunimo centro darbuotojais

Po kalėdinės praktikos ir žiemos atostogų sausio 7 dieną Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai vėl susirinko į seminariją. Prieš prasidedant antrojo semestro paskaitoms, seminarijoje vyko pastoracinė savaitė. Ji prasidėjo apsilankymu Vilniaus Arkivyskupijos „Caritas“ priklausomų asmenų reintegracinėje bendruomenėje „Aš esu“. Čia seminarą klierikams vedė šios bendruomenės vadovas kun. Kęstutis Dvareckas. Jis pristatė priklausomybę kaip ligą ir aptarė į ją lydinčius rizikos veiksnius.

Psichiatrė dr. Zita Skardinskaitė kalbėjo apie narkotines medžiagas ir jų poveikį žmogui. Klierikai buvo supažindinti su sunkumais, su kuriais susiduria priklausomi asmenys sveikimo kelyje, ir paaiškinta, kaip galima tokiems žmonėms padėti.

Trečiadienį į seminariją atvyko išsiskyrusiųjų sielovados centro ,,Bendrakeleiviai“ prelegentai. Centro vadovė Elvyra Kučinskaitė pasakojo klierikams apie centro darbo struktūrą, sudaromas darbo grupes, pabrėžė, kad svarbiausia šioje pastoracijoje yra išklausyti bei padėti kelti klausimus nei duoti atsakymus. Šio centro veikla paremta ignacišku dvasingumu, o jo auditorija yra atvira visiems. Sielovados centre pagelbstintis kun. Saulius Bužauskas sakė, kad kunigai parapijose nuolat susiduria su išsiskyrusių žmonių problemomis, todėl turi juos išklausyti, subtiliai padėti jiems suprasti, kad Bažnyčia ir Dievas priima visus žmones. Sielovadininkas turi remtis psichologo, egzorcisto pagalba. Psichologė dr. doc. Rasa Bieliauskaitė teigė, kad skyrybos – didelė netektis, žmonės išgyvena krizę (šoką, realybės neigimą, pyktį, abejones, kol pripažįsta ir priima tiesą), ir jiems reikia tiek psichologinės, tiek dvasinės pagalbos, todėl sielovados tarnystę atliekantys psichologai turi būti patys atlikę ir dvasines pratybas.

Tos pačios dienos vakarą klierikai dalyvavo susitikime su lyderystės ir retorikos klubo „First Toastmasters of Lithuania“ nariais. Iš pradžių du klubo nariai susitiko su seminaristais ir papasakojo jiems apie savo klubą bei susitikimo eigą, pristatė viešo kalbėjimo iššūkius ir sunkumus. Vėliau vakaro programą sudarė kalbų ekspromtu bei paruoštų kalbų sakymas, vertinimas ir kita. Keli seminaristai sakė kalbas ekspromtu, atsakinėjo į svečių klausimus. Vakaro pabaigoje buvo paskelbti geriausi kalbų sakytojai bei vertintojai. Net dvi nominacijas – už geriausią kalbą ekspromtu ir geriausią paruoštą kalbą – gavo II kurso seminaristas Justinas Visickas. Už kalbą ekspromtu taip pat buvo įvertintas ir III kurso klierikas Tomašas Sekanskij.

Sausio 9 dieną seminarijoje Šeimos metų proga buvo organizuotas seminaras apie pagalbą šeimai parapijoje. Seminarą pravedė Pal. Jurgio Matulaičio šeimos pagalbos centro vadovė Rimantė Eidukevičiūtė ir šeimų konsultantė Nijolė Kukuraitienė. Jos sakė, kad Lietuvoje ir pasaulyje yra daug išsiskyrusių šeimų, patiriančių krizę, o kad būtų ugdomos ir išlaikomos darnios šeimos, yra reikalinga šeimų pastoracija. Prelegentės pristatė grupes, kurios vykdo šeimų pastoraciją Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje: jaunimo grupę (programa „Pažink save“, organizuojamos stovyklos, seminarai), sužadėtinių grupę (rengiantis santuokos sakramentui vyksta aštuoni grupiniai užsiėmimai), pasiruošimo Krikštui grupelę (nauja galimybė atvesti į Bažnyčią tėvus), mamų su mažais vaikais darbo ir maldos grupes. Parapijoje dar veikia ir šeimų klubas „Darna“, šeimų maldos grupelės, kuriose vyksta seminarai poroms, organizuojamos rekolekcijos, piligriminės kelionės, dirbama su šeimomis, kurios išgyvena krizę.

Tos pačios dienos popietę prasidėjo ilgiausias pastoracinės savaitės seminaras, skirtas jaunimo sielovadai. Programą vedė Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro (VAJC) vadovė Dalia Macevičiūtė, evangelizacijos koordinatorė Šarūnė Jasiūnaitė-Zovienė, jaunimo referentė Vilma Tamulaitytė ir referentai Edvinas Dauknys bei Danielius Masiulis. Prie seminaro prisidėjo Vilniaus arkivyskupijos jaunimo sielovadininkas kun. Jaroslavas Spiridovič, kuris ketvirtadienį ir penktadienį aukojo šv. Mišias seminarijos koplyčioje.

Seminaro vedėjai pristatė VAJC misiją ir tikslą – neformalaus ugdymo principais padėti jaunam žmogui ugdyti santykį su Jėzumi Kristumi ir Bažnyčia.

Seminare kalbėta apie stovyklų organizavimo principus, kunigo vaidmenį jaunimo sielovadoje, akcentuota, kad kunigas turi sugebėti vadovauti jaunimo grupei, prisiimti atsakomybę už ją, domėtis jaunimo gyvenimu, leisti jam veikti Bažnyčioje ir padėti atrasti pašaukimą. Seminaro metu buvo išsakyti klierikų lūkesčiai, vyko žaidimai, praktinės užduotys (viena iš jų – suskirstyti į grupeles, atlikdami praktinę užduotį, seminaristai turėjo pristatyti vertinimo komisijai sukurtą projektą, skirtą vykdyti jaunimo pastoraciją, siekiant gauti finansavimą). Seminaristai kartu su VAJC darbuotojais dalyvavo ir Aušros Vartų kriptoje vykusioje jaunimui skirtoje adoracijoje, buvo atsakingi už maldas prie Švenčiausiojo Sakramento ir giedojimą.

Gediminas Grigaliūnas,
III kurso klierikas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija