2014 m. sausio 24 d.    
Nr. 4
(2075)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Išeivijos padangėje

Metinis susirinkimas

Adelaidės lietuvių Šv. Kazimiro
koplyčios sielovadininkas
kunigas Juozas Petraitis MIC

Adelaidės lietuvių katalikų centras

Australijos lietuvių organizacijų veikla po 65 metų gyvenimo išeivijoje susilpnėjo ir ne viena jau nustojo veikusi. Štai Adelaidėje savo veiklą dėl narių stokos sustabdė ramovėnai, šauliai, LAS (Lietuvos Atgimimo Sąjūdis), choras „Lituania“, teatras „Vaidila“, „Nemuno dukros“ ir kiti. Manau, kad ir kitose lietuvių kolonijose Australijoje kai kurios organizacijos dėl mažo narių skaičiaus nebepajėgia sudaryti valdybų ir savo veiklą nutraukia. Gaila, bet tokia yra gyvenimo tikrovė. Žinome, kad iš Lietuvos po nepriklausomybės paskelbimo 1990 m. kovo 11 d. nemažai lietuvių atvyko Australijon, bet galime ant pirštų suskaityti tuos, kurie surado lietuvių organizacijas ir jose dalyvauja.

Adelaidėje 1949 metais buvo įkurta Adelaidės lietuvių kultūros draugija. Vėliau iš jos susikūrė Šv. Kazimiero lietuvių draugija, o norinčią nekilnojamą turtą valdyti organizaciją būtina įsiregistruoti valdžios įstaigoje. 1956 metais kilo mintis įsigyti didesnį žemės sklypą, kuriame būtų galima įruošti jaunimui stovyklavietę ir poilsio namus. Kadangi Šv. Kazimiero lietuvių draugija teisiškai neegzistuoja, reikėjo kurti kitą organizaciją, ją įregistruoti valdžios įstaigose ir jos vardu pirkti Christies Beach keturis sklypus, kurių kaina tuo metu buvo 725 Australijos svarai. Taip gimė Lietuvių Caritas Inc. Organizacijai įstatai, paimti iš vengrų draugijos „Regnum Marianum“. Buvo sudaryta taryba iš 12 narių. Lietuvių Caritas Inc. 1958 metais nupirko apleistą, buvusį mergaičių koledžo dviejų aukštų pastatą. Sumokėta 6 tūkst. svarų. Žinoma, draugija tokių pinigų neturėjo, bet metams bėgant, visos skolos buvo išmokėtos, o pastatas talkos būdu atstatytas. Sunku būtų suminėti visus, kurie kiekvieną šeštadienį ar laisvą nuo darbo dieną triūsė, kol pastatas buvo suremontuotas ir 1960 m. lapkričio 20 d., sekmadienį, iškilmingai, jame įrengta Šv. Kazimiro koplyčia, arkivyskupo M. Beovich pašventinta ir leista joje rengti visas katalikiškas apeigas. Pirmasis kunigas buvo Juozas Kungys, vėliau – kunigai Antanas Kazlauskas, Albinas Spurgis ir dabartinis Juozas Petraitis MIC. Kun. Antano Kazlausko rūpesčiu pristatyta patogi salė, kurioje vyksta religinis ir kultūrinis gyvenimas. Lietuvių Caritas Inc. taryba kasmet šaukia susirinkimus, kuriuose padaromi visi religinės, kultūrinės ir visuomeninės veiklos bei finansiniai pranešimai, renkama pusė tarybos narių. Kai kam dar ir šiandien neaišku, kam priklauso šis Adelaidės lietuvių katalikų centras. Vieni mano, kad marijonų vienuolijai, kiti – kad Adelaidės arkivyskupijai ar dar kam kitam. Pastatas yra įregistruotas Lithuanian Caritas Inc. vardu ir yra jos nuosavybė ir jai likviduojantis jo perleidimo klausimą sprendžia Lithuanian Caritas Inc. nariai. Pastatas yra valdžios paskelbtas architektūriniu paminklu ir jo fasado bei aplinkos be valdžios sutikimo negalima keisti. Taigi jis negali būti nugriautas ar paverstas kokiu nors komerciniu objektu.

Lietuvių Caritas Inc. narių metiniame susirinkime dalyvavo daugiau kaip 40 Lietuvių Caritas Inc. narių ir Adelaidės lietuvių katalikų. Susirinkimui pirmininkavo Nemira Stapleton, sekretorė – Elena Lomsargienė. Lietuvių Caritas Inc. Tarybos pirmininkas Viktoras Baltutis suminėjo visus vykusius renginius, kurių kasmet vis mažėja, nes narių gretos retėja. Išklausius tarybos ir organizacijų, veikiančių šiame centre, pranešimus, jokių paklausimų ar pastabų nesulaukta. Pasiteiravus, ar yra kandidatų į tarybą, salėje buvo mirtina tyla. Išrinkti vėl sutikę kandidatuoti buvę tarybos nariai, susirinkimas baigtas malda. Lietuvių Caritas Inc. tarybą sudaro kun. Juozas Petraitis, Viktoras Baltutis, Vytautas Vencius, Vytautas Nekrošius, Petras Jačiunskis, Jonas Jačiunskis, Darius Kalibatas ir Povilas Kazla. Tarybos posėdžiuose kaip pilnateisė narė dalyvauja Adelaidės katalikų moterų draugijos valdyba.

Kyla klausimas, ar tokia organizacija, kurios susirinkime neparodoma jokio didesnio dėmesio jos veiklai ir tolimesnei egzistencijai, gali ilgai gyvuoti. Panaši situacija yra ir kitų lietuviškų organizacijų susirinkimuose. Tenka rimtai pagalvoti apie mūsų tolimesnę egzistenciją.

Viktoras Baltutis

Adelaidė, Australija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija