2014 m. balandžio 11 d.    
Nr. 15
(2086)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Pirmasis Popiežiaus susitikimas su aklaisiais ir kurčnebyliais

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas guodžia neregius

Bažnyčios misija visiems

Su Gavėnios laikotarpiui būdingu dėmesiu visiems kenčiantiems, ligoniams ir negalios žmonėms popiežius Pranciškus tapo pirmuoju Katalikų Bažnyčios vadovu, audiencijoje priėmusiu aklųjų ir kurčnebylių bei jų sielovadinių globėjų ir savanorių pagalbininkų suvažiavimo dalyvius. Kovo 29 dieną į Vatikano didžiąją Pauliaus VI audiencijų salę susirinko apie 7 tūkstančius Apaštalinio aklųjų judėjimo (Movimento apostolico ciechi) ir Mažosios kurčnebylių misijos (Piccola missione ner į sordomuti) narių iš visos Italijos, iš kitų Europos šalių ir kitų žemynų, o suvažiavimo tema buvo „Evangelijos liudytojai susitikimo kultūrai“. Šventojo Tėvo ir kitų kalbėtojų išsakytas mintis į specialią ženklų kalbą kurtiesiems vertė net 64 savanoriai kiekviename didžiulės salės sektoriuje. Akluosius ir kurčnebylius į susitikimą buvo atlydėję savo artumą jiems norėję pabrėžti šeimos nariai, įskaitant vaikus. Salėje buvo galima pastebėti netgi specialiai aklųjų vedimui dresuotus šunis. Tačiau audiencijos pradžioje kalbėję aklųjų ir kurčnebylių sielovadininkai paminėjo, kad žmonės su tokia negalia dažnai kenčia visuomeninę atskirtį, izoliaciją ir marginalizaciją. Tai jiems sukelia nemažai dvasinių problemų, kartais netgi nusivylimo ir beviltiškumo jausmą.


Karui sakome „ne“

Kun. Vytenis Vaškelis

Kai žmogus laikosi dvigubų mąstymo ir elgesio standartų, yra ne tik viduje suskilęs, bet tampa pavojingas kitiems. Jis, būdamas šventovėje, per stačiatikių Velykų apeigas gali vienoje rankoje pagarbiai laikyti degančią žvakutę, bet ranka gali būti suspausta į kietą kumštį, kuris, susiklosčius atitinkamoms aplinkybėmis, gali „pavirsti“ brutalaus karo simboliu, vykdančiu nežmonišką komandą – bet kokios priemonės pateisina užsibrėžto tikslo siekį. Be abejo, prieš akis iškyla Rusijos vadovo figūra, turinti tikroviškų nedoro žmogaus (plg. 2 Tes 2, 3–4) savybių.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija