2015 m. spalio 30 d.    
Nr. 40
(2160)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Malonės laikas grįžti prie Dievo ir laimėti dangų

Mintys į apsireiškimus Medžiugorjėje pažvelgus

Vytautas Antanas Dambrava

(Tęsinys. Pradžia nr. 37, 38, 39)

Medžiugorjėje

– Melskitės, melskitės, melskitės! Nežinau, ką kita jums pasakyti, nes myliu jus ir noriu, kad maldoj pažintumėte mano meilę ir Dievo meilę. Jei nesimeldžiate, negalite suvokti nei mano meilės, nei kiekvienam iš jūsų skirtų Dievo planų.

– Melskitės, melskitės, melskitės! Malda duos jums viską... Jei meldžiatės ir pasninkaujate, gausite viską, ko prašote... Malda galite visiškai nuginkluoti (šėtoną) ir sau užsitikrinti laimę... Svarbiausias dalykas visiems krikščionims yra įžengti į maldos vidų; tik tada galėsite teisingai apsispręsti.

– Melskitės, melskitės, melskitės... Negausite nieko iš ginčų, viską iš maldos... Aš prašau jus neleisti mano širdžiai kruvinai verkti dėl nuodėmėje žūstančių sielų. Dėl to, brangūs vaikai, melskitės, melskitės, melskitės.

– Nepamirškite: žmogus negyvena vien darbu, bet ir malda. Jums darbe nesiseks, nebent melsitės... Melskitės, kad Šventoji Dvasia jus apšviestų.

– Jei jūs žinotumėte, kaip didelės Dievo jums teikiamos malonės, jūs melstumėtės be perstojimo... Be maldos jūs negalite jausti nei manęs, nei Dievo, nei mano duodamos malonės... Žinokite, kad Dievas teikia ypatingas malones maldoje. Be maldos jūs negalite suvokti visko, ką Dievas planuoja per kiekvieną jūsų. Aš noriu, kad išsipildytų Dievo planas, kad visa, ką Dievas yra jums davęs, pagausėtų jūsų širdyse.

– Malda tebūnie jūsų kasdieninis maistas... Malda – laimė ir poilsis... Savo maldomis jūs nutiesiate taką į laimę.

– Melskitės, kad Dievo palaiminimas galėtų apsaugoti kiekvieną iš jūsų nuo viso jums gresiančio blogio... Neramumai ateina vien iš šėtono. Melskitės, kad šėtonas neapgautų jūsų savo išdidumu ir apgavystės galia... Visai nereikia bijoti šėtono, nes lengva jį nuginkluoti karšta malda ir meile... Melskitės, kad šėtono sukelti mėginimai (gundymai) pasitarnautų Dievo garbei.

– Daug žmonių meldžiasi, neįžengdami į maldos vidų. Tik kai pasineriate maldoje, tada tik galite melsti Dievo plano... Jūs liekate maldos prieangyje. Pasiekiate pradinę pakopą ir savo maldą vis pradedate iš naujo.

– Jūs galite sulaukti malonės tą pačią akimirką arba po mėnesio, arba po dešimties metų – tai priklauso nuo jūsų.

– Kai išbandymai sunkiai jus prislegia, nesiskųskite: būkite laimingi ir melskitės. Juk jumyse pats Dievas yra pradėjęs veikti; Jo niekas nebesulaikys. Melskitės dabar, kad jūs ramiai nugalėtumėte kiekvieną pagundą. Kiekvieno gundymo metu Dievas jus bando; prisiartinkite prie Jo su meile ir atvira širdimi. Brangieji, melskitės, kad Dievas ateitų jums į pagalbą, tačiau ne pagal jūsų norus, o pagal Jo meilę.

– Melskitės prieš kryžių: daug malonių nuo jo ateina. Pasiaukokite Kryžiui savo namuose. Atėjau į žemę mokyti, kaip nešti savo kryžių be prievartos... Per kryžių Dievas yra garbinamas kiekviename žmoguje... Kiekvieną dieną aš meldžiuosi prieš savo Sūnaus kryžių, kad Jis atleistų pasauliui. Mano Sūnus yra su Jumis ir padės Jums nešti kryžių.

– Visos šeimos turėtų kasdien pasiaukoti Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai. Dėl Jėzaus, kuris yra Meilė, pakelkite visa, kas yra kartu bei sunku.

– Maldauju jūsų atiduoti Viešpačiui savo praeitį ir visą jūsų širdyse susikrovusį blogį. Noriu, kad jūs visi būtumėte laimingi, bet su nuodėme visai negalite tapti laimingi. Todėl, brangūs vaikai, turite melstis, ir savo maldose atpažinsite kelią į laimę.

– Jei meldžiatės, šėtonas negali jūsų pažeisti nė kiek, nes esate Dievo vaikai ir Jis jus saugo. Melskitės visada, o rožinis jūsų rankose tebūna ženklas šėtonui, kad jūs priklausote man... Melskitės į Jėzų. Aš esu Jo Motina ir aš užtarsiu jus prieš Jį, tačiau visos maldos kreipiamos į Jėzų. Aš padėsiu. Aš melsiu, bet viskas priklausys ne nuo manęs, net nuo jūsų – nuo to, kaip uoliai meldžiatės.

– Jei norite būti laimingi, nepasinerkite į savo problemas, bet leiskite Dievui jas išspręsti. Melskitės ir pasninkaukite. Mūsų Viešpats myli jus, kai jus bando... Kai tik turite rūpesčių, visada viską paaukokite Viešpačiui.

– Mielieji, jūs nesuvokiate maldos vertės, nebent patys apsisprendžiate: dabar laikas melstis, dabar neturiu nieko svarbesnio daryti, dabar niekas nėra svarbesnis už patį Dievą... Be maldos negalite suvokti, ką Dievas planuoja kiekvienam iš jūsų... Melskitės, kad Dievo palaiminimas apsaugotų jus nuo viso jums gresiančio blogio... Melskitės taip, kad jūsų malda, jūsų atsidavimas Dievui taptų tarsi kelio ženklas. Tada jūsų liudijimas bus vertas ne tik jums patiems, bet ir visai amžinybei.

– Maldai nėra ribos... Tad melskitės ir tikėjimas jumyse atgims ir būsite laimingi. Žinau, jog daug kas jumis netikės ir daug iki šiol karštai tikėjusių atšals. Turite likti ištvermingi. Pasninkaukite ir melskitės. Duokite man savo širdis.

Tokia yra autoriaus perduota Marijos maldos teologija. Malda iš širdies. Giesmė iš širdies. Dalyvavimas šventų mišių aukoje ir Eucharistijoje – iš visos širdies.

Malda yra raktas į Dievo ir artimo meilę, į tikėjimą, į atgailą, pasninką ir atsivertimą. Melstis visa širdimi ir kasdien gerinti savo gyvenimą – kelias, kurį Marija mums rodo žemėje, užtikrindama mums dangaus laimę su Dievu.

Marija stipriai akcentuoja šeimos maldą. Ji prašo šeimas pašvęsti bent penkias minutes maldai į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį. Kiekviena šeima yra Jėzaus Širdies simbolis. Visos šeimos turėtų kasdien pasiaukoti Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai... Tegul jūsų šeimos būna vieta, kur gimsta šventumas. Ji prašo mus atsiteisti už Jos Sūnaus Širdžiai padarytas žaizdas. Jo Širdis yra užgauta visokiausių nuodėmių. Marija būtų patenkinta, jei šeimos drauge melstųsi pusvalandį rytą ir pusvalandį popiet. „Jūsų darbai geriau eitųsi“, – užtikrina Švenčiausioji Mergelė.

Dievo Motina pabrėžia Švento Kryžiaus kulto svarbą: „Tai – ne namų papuošalas, o šeimos dievobaimingumo centras... Nuo Kryžiaus Jėzus duoda jums ypatingas dovanas. Priimkite jas ir naudokitės savo gyvenime. Apmąstykite Jėzaus kančią ir susijunkite su Juo gyvenime. Jūsų yra didelis ir sunkus kryžius, bet neišsigąskite, mano Sūnus padės jums jį nešti. Mielieji, esu Jūsų Motina, atėjau į žemę jūsų mokyti kaip nešti savo kryžių be prievartos. Per Kryžių Dievas yra garbinamas kiekviename žmoguje“.

Prieš 32 metus Marijos pageidavimu Medžiugorjėje susidarė maldos grupė, daugiausia jaunimas.

Marija tikisi, kad maldos grupės dalyviai suvaldys geismus ir visa, kas tolina žmones nuo Dievo; kad jie visiškai atsiduos Dievui; kad kartą visam laikui jie mes šalin baimę; kad jie melsis tris valandas kasdien (ir iš širdies!), o tie, kurie eina į mokyklą ar fabriką, melsis pusvalandį rytą ir vakare, ir suras kiek nors laiko maldai dienos metu. „Jums atrodo, kad aš prašau tiek melstis, bet jei to nedarysite, neatliksite savo krikščioniškos pareigos“. Kitoje vietoje ji sako, jog būtų gera melstis keturias valandas kasdien. „Tai – tik šešta dienos dalis. Pamatytumėte, kad taip melsdamiesi atliktumėte visas savo pareigas ir dar liktų jums laiko; maldos grupės nariai turi pasninkauti dukart per savaitę su duona ir vandeniu; mylėti (aš žinau, kad jūs negalite mylėti savo priešų, dėl to turite melstis bent penkias minutes į mylimiausio Sūnaus Širdį, ir mes jums duosime dieviškos meilės, su kuria galėsite mylėti visus“. Į klausimą, kaip elgtis su asmeniu, kuris yra prieš tave nusistatęs, Madona atsakė: „Kalbėkite tam asmeniui savo širdimi, kad jį mylite“. Galiausiai Ji prašo maldos grupės, jeigu galima, kasdien išklausyti šv. Mišias.

Čia Marija įspėja. „Dabar saugokitės vieno: dabar gundymo laikas. Kada asmuo nutaria pasišvęsti Dievui ir pasitikėti juo vienu, ateina šėtonas, kuris bando išstumti iš kelio. Jis pradės sakyti, kad jūs galite būti geri krikščionys be tiek maldų ir pasninkų, kad to per daug, kad nereikia perdėti. Šėtonas bandys išstumti iš gero kelio. Jūs betgi neklausykite ir sekite kelią, kurį aš jums nurodžiau“.

Dievo Motina aiškiai pabrėžia, kad reikia maldos grupės ne tik Medžiugorjės parapijoje; jos reikia visose parapijose. Juk reikia dvasinio atsinaujinimo visoje Bažnyčioje. O kaip tokios maldos grupės būtų naudingos kiekvienoje lietuviškoje parapijoje ir ypač tėvynėje Lietuvoje.

Čia man ateina mintin vienas liūdnokas epizodas. Kartą jau senokai Lietuvių Tarybos Niujorko skyrius pakvietė mane jubiliejinei Vasario 16-osios kalbai. Ir ji man pavyko, sprendžiant iš susirinkusiųjų reakcijos. Po kalbos daug žmonių ėjo vorele prie manęs paspausti ranką, tarti žodį. Dvi ponios padarė kritiškas pastabas, spėkite apie ką? Ogi apie maldą. Sakė: „Kam reikėjo jums kalbėti apie tą reikalą melstis“. Be reikalo, o tokia graži kalba. Ir kita ponia maždaug tą patį pakartojo. O aš buvau priminęs amžinos atminties vyskupo Pranciškaus Brazio MIC pabrėžtą reikalą malda kovoti, melstis už savo kraštą. Ir aš viešai tribūnoje pasakiau, kad jeigu lietuviai iš širdies melstųsi, prašydami Lietuvai laisvės – per maldą ją greičiau atgautų, kaip per politikų pastangas. Tikiu, kad maldos iš širdies – tėvynėje, kalėjimuose ir Sibire – ir tikinčiųjų maldos iš širdies padėjo Lietuvai jos sunkiame kelyje; jos visa daugiausia lems ir ateityje.

* * *

Antrame skyriuje autorius kalba apie apsivalymą nuo nuodėmių. Marija nieko taip žmonių neprašo, kaip atsivertimo. Ji įspėja, kad ištiks bausmės, jei žmonės neatsivers. „Šisai yra malonės laikas. Atsiverskite, nelaukite, grįžkite į tikėjimą ir maldą“.

„Pasakykite visam pasauliui, ir kiek galima greičiau, jog aš noriu jų atsivertimo... Rimtai priimkite mano paraginimus. Viskas susiveda į atsivertimą“. Ir kitoj vietoj: „Aš prašau vieno, tik atsivertimo, tik atsivertimo. Šėtonas siunta ant tų, kurie pasninkauja ir yra atsivertę“. Pagal Mirjaną Dragicevič, šėtonas pasidarė dabar dar agresyvesnis, ypač jo įtūžimas nukreiptas prieš šeimas, prieš vedybas. Jei anksčiau buvo nesantaika ir skyrybos, tai dabar padėtis dar pablogėjusi. Kiekvienas iš mūsų tai jaučia. Mes visi turime ką nors pasakyti prieš kitus. Skyryboms išvengti reikalinga malda, Šeimos malda yra galingiausia priemonė. Taip pat Marija ragino grįžti prie švęsto vandens naudojimo ir nuolatinio namų palaiminimo. Kryžius turi būti šeimos dievobaimingumo centre.

„Išpažinkite nuodėmes ir pakeiskite gyvenimą... Jūs negalite įsivaizduoti, ką Dievas atsiųs į pasaulį, jeigu jūs neatsiversite. Aš gi sakau: Bausmė ateis, jei pasaulis nepasitaisys... Kiekvienoj maldoj turi vykti mažas atsivertimas, o gyvenimas – atsivertimų grandinė, vis nuoširdesnių, gilesnių, vis plačiau apimančių“.

Materialiuose dalykuose žmonės praranda viską, ką Dievas nori duoti. Ji kviečia mus melsti Šventosios Dvasios dovanų... Svarbu melstis, kad Šventoji Dvasia nužengtų. Kas Ją turi – turi viską. „Prašykite Šventosios Dvasios atnaujinti jūsų sielas, atnaujinti visą pasaulį. Kreipkite savo širdis į maldą ir prašykite, kad Šventoji Dvasia nusileistų ant jūsų“.

O regėtojams Marija pasakė:

„Prašykite Tiesos Dvasios. Tiesos Dvasia jums yra reikalinga, kad perduotumėte mano raginimus tokius, kokius aš jums perduodu – nei pridedant, nei atimant. Melskite, kad Šventoji Dvasia įkvėptų jums maldos dvasią“.

* * *

Penktajame savo knygos skyriuje kun. K. Trimakas planingai pateikia Marijos žodžius apie malonės šaltinius: atgailą, išpažintį, pasninką, šv. Mišias, adoraciją, rožinį, Šventąjį Raštą.

Marija jungia maldą su atgaila, kaip ji jungia maldą ir atgailą su pasninku.

– Su nuodėme niekas negali būti laimingas – sako Marija

– Aš nenoriu, kad jūs, mano mieli, klausydami mano raginimų, vis dar nusidėtumėte. Nuodėmės aš neapkenčiu... Viešpats nori apvalyti jus nuo visų jūsų praeities nuodėmių. Mieli vaikai! Jūs negalite to atlikti vieni, dėl to aš esu čia jums padėti. Melskitės, kad savyje atpažintumėte blogį. Paaukokite blogį Viešpačiui, o Jis išvalys jūsų širdis.

– Mielieji! Aš maldauju jus atiduoti Viešpačiui savo praeitį ir visą jūsų širdyse susikrovusį blogį. Noriu, kad jūs visi būtumėte laimingi, bet su nuodėme visai negalite tapti laimingi... Taigi, mielieji, melskitės nesustodami ir paruoškite savo širdis atgaila ir pasninku... Aš noriu apgaubti jus savo apsiaustu ir vesti keliu į prisikėlimą... Atgaila neturi būti liturginis ritualas; reikia susitaikymo tarp Dievo ir manęs, tarp artimo ir manęs; privalau susitaikinti ir pats su savimi. Marija ypatingu būdu pabrėžia, jog atgailos sakramentas yra vaistas Rytų Bažnyčioje. Neatlikite išpažinties iš įpročio, po to pasilikdami tokie patys. Išpažintis turi duoti akstiną jūsų tikėjimui.

Marija iškelia ir dažnai pabrėžia pasninko svarbą pelnyti dvasinėms malonėms. Ji skundžiasi, kad „pasaulis yra pamiršęs pasninko ir maldos vertę; „Pasninku ir malda karai gali būti išvengiami ir gamtos dėsniai pakeičiami (1982.VII.21)“.

Jelenos dienoraštyje įrašyti Marijos padiktuoti žodžiai: „Melskitės ir pasninkaukite. Neturiu nieko daugiau ką sakyti, nes su malda ir pasninku jūs galite gauti viską“.

Galbūt Marijos prašymas pasninkauti buvo tikrai naujas dalykas Medžiugorjės regėtojų išgyvenimuose. Šią atgailos formą jau buvo beveik nutarta panaikinti Bažnyčios įsakymuose ir krikščionių praktikoje. Antrajame Vatikano susirinkime jau buvo tuo reikalu paruoštas pasiūlymas, ir, tiktai popiežiaus Jono Pauliaus II įsakmiu reikalavimu, pasninkas ir abstinencija buvo palikti naujajame Kanonų Teisės Kodekse.

Marija ir sako:

– Pasninkas praktiškai jau nebeegzistuoja. Reikia jį atnaujinti. Taika, atsivertimas, ligonių gydymas, bet kokia malonė kūnui ir sielai nėra gaunamos be maldos ir pasninko.

Bet pasninkas turi eiti taip pat iš širdies. Marija priminė Jėzaus žodžius, kuriuos randame šeštame Mato evangelijos skyriuje: „Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai; jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. O tu pasninkaudamas pasitepk galvą aliejumi ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumeisi pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“ (Mt 6, 16–18).

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija