2016 m. lapkričio 18 d.    
Nr. 43
(2211)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Valstybės kūrėjai

Pirmojo Telšių vyskupo minėjimas jo gimtajame rajone

Romas BACEVIČIUS

Malda prie vysk. Justino Staugaičio
tėvų kapo Žvirgždaičių kapinėse

Pirmąjį rugsėjo šeštadienį keliose Šakių rajono vietose buvo paminėtos kraštiečio, Lietuvos Tarybos nario, Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataro, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko ir pirmojo Telšių vyskupo Justino Staugaičio 150-osios gimimo metinės.

Renginys prasidėjo Lekėčiuose. Čia prieš 100 metų klebonavo jaunas, keturiasdešimtmetis kun. Justinas Staugaitis. Prie senosios klebonijos, kur dabar gyvena ilgametė bažnyčios vargonininkė Regina Dumčiūtė, būrys susirinkusiųjų išgirdo Lekėčių kultūros darbuotojos Vaidos Brazaitienės pasakojimą apie tai, kad 1906 m. spalio 4 d. į Lekėčius paskirtą kunigą sutiko zakristijonas. Jis atvykusiam kunigui padavė kamžą ir žmonės giedodami procesijoje ėjo koplyčios link. Čia pasitiko iniciatyvinės parapijos steigimo grupės atstovai, Lekėčių kaimo gyventojai Baltrus Gumauskas ir Jurgis Guoga, Jonas Tamulaitis ir Jonas Guoga iš Jančių kaimo, Matas Povilaitis iš Zizų kaimo bei Antanas Rinkus-Rinkevičius iš Vincentavos kaimo. Jie atvėrė koplyčios duris ir pakvietė kunigą į vidų. Klebonas užlipo į sakyklą, pasveikino susirinkusiuosius, padėkojo jiems už nuoširdų priėmimą ir linkėjo Dievo malonės. Pamaldos buvo trumpos, po jų žmonės palydėjo kunigą į špitolę, sunešė jam daug dovanų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija