2016 m. lapkričio 18 d.    
Nr. 43
(2211)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno


XXI Amžius


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


MŪSŲ
RĖMĖJAS

Žaizdos
kūne mūsų...REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 0,30 € + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją 

Šiame numeryje:

Neramiai
prasidėjusi pradžia

Naujas gyvenimas

Taika širdyje –
taika pasaulyje

Žuvęs už Bažnyčią
ir Lietuvą

Uoliai ėjęs
pašaukimo keliu

Beatifikuoti Albanijos kankiniai

Prasmingas komunistinės diktatūros nusikaltimų aukų paminėjimas

Mindaugas Buika

Beatifikacijos šv. Mišių procesijoje
kankinių relikvijas nešė paskirtasis
kardinolas Ernestas Simonis

Sveikinant 88 metų albanų kunigą Ernestą Simonį Trošanį (Ernest Simoni Troshani), kuris rytoj, lapkričio 19 dieną, Vatikane vyksiančioje konsistorijoje kartu su septyniolika Bažnyčios hierarchų popiežiaus Pranciškaus bus pakeltas kardinolu, taip pripažįstant jo herojišką tarnystę komunistinių persekiojimų dešimtmečiais, svarbu prisiminti ir neseniai beatifikuotus Albanijos kankinius, kurie 1945–1974 metais prarado gyvybę „in odium fidei“ (iš neapykantos tikėjimui) nuo buvusio ateistinio režimo rankos. Tarp lapkričio 5 dieną palaimintaisiais paskelbtų 38 kankinių – arkivyskupas Vincentas Prenušis (Vincenc Prennushi), dar vienas vyskupas (abu ganytojai buvo pranciškonai), daugiau nei trys dešimtys kunigų (tarp jų septyni pranciškonai ir trys jėzuitai, dauguma albanai, po vieną italą, vokietį ir lenką), seminaristas, vienuolystei besiruošianti postulantė mergina ir trys vyrai pasauliečiai. Tai buvo didžiausia vienu metu beatifikuota XX amžiuje daugumą Rytų Europos šalių valdžiusios komunistinės diktatūros aukų grupė. Ypatingu radikalumu pasižymėję Albanijos komunistai 1967 metais savo šalį buvo paskelbę pirmąja pasaulyje ateistine valstybe ir visiškai uždraudę tikėjimo praktikavimą.


2016–2020 metų kadencijos Seimas pradėjo darbą

Arkivyskupas Gintaras Grušas
skaito invokaciją.
Pirmininkauja Juozas Imbrasas
Jono Česnavičiaus nuotrauka

Antradienį į pirmąjį posėdį susirinko naujasis Seimas. Posėdžiui pirmininkavo vyriausias Seimo narys Juozas Imbrasas. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas invokacijoje sakė: „Išliek savo Šventosios Dvasios dovanas, lydėk Seimo narius tiesos pažinimo link, kad jų tarnystė neštų gausių vaisių mūsų šaliai ir visiems jos gyventojams. Suteik jiems išminties ir ištvermės darbuose, ugdyk nuolankumo dvasią ir didžiadvasiškumą, kad jie patirtų šią tarnystę, kaip pašaukimą kurti bendrąjį gėrį mūsų mylimoje Lietuvoje“.

Sveikindama naująjį Seimą, prezidentė Dalia Grybauskaitė teigė: „Tai – akimirka, nuo kurios prasideda neeilinė Jūsų tarnystė Tėvynei ir, tikiuosi, kiekvienam Lietuvos žmogui. Jūsų rankose – ne tik rinkėjų pasitikėjimo mandatas, bet ir didžiulė galimybė. Jūs galite prisidėti prie politinės sistemos virsmo iš uždaro ir vis dar nomenklatūrinio į skaidrų, atvirą ir žmonėms atstovaujantį modernų parlamentarizmą. Tai – Jūsų rankose. Pragaištingai gilėjantis atotrūkis tarp valdžios ir žmogaus, neteisybės ir atskirties jausmas, politinės valios stoka, nuvertintas sąžiningas darbas nutolino geresnį gyvenimą mūsų žmonėms. Todėl tūkstančiams Lietuvos piliečių būtent Jūs, naujasis Seimas, tapote nauja Viltimi“.


Maldos pusryčiuose raginta nelikti abejingiems ir dažniau prisiminti tai, kas vienija visų tikėjimų žmones

Lapkričio 11 dieną Vilniuje vyko Užsienio reikalų ministerijos organizuoti Nacionaliniai maldos pusryčiai tema „Nugalėti abejingumą“. Juose visų religijų ir tautybių žmonės buvo raginami nugalėti abejingumą ir siekti taikos.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pabrėžė kiekvieno žmogaus atsakomybę, nepaisant tautybės ar religinių įsitikinimų, atverti širdį ir parodyti gerą valią ir solidarumą siekiant taikesnio ir geresnio pasaulio. „Įvairiomis progomis vieni kitiems dažnai linkime ramybės ir taikos. Bet taika pasaulyje galima tik tada, kai ji yra žmogaus širdyje. Taikos neįmanoma sukurti akimirksniu, nes ją kuria kasdieniai maži darbai“, – sakė L. Linkevičius. Ministras pabrėžė abejingumo pavojų šiandieniame pasaulyje. „Paprastai žmogus jaučia skausmą, kai jis yra šalia. Bet nepastebėti ar ignoruoti skausmą, kuris yra toliau nuo mūsų, būtų pavojinga. Abejingumas leidžia rusenti konfliktams, kurie gali išplisti ir ateiti iki kiekvieno mūsų namų. Todėl Lietuva aktyviai palaikė ir toliau palaikys Ukrainą, kovojančią prieš išorės agresiją. Todėl mes nuolat primename sau, kad turime parodyti solidarumą su pabėgėliais, kurie ieško prieglobsčio nuo karų ir konfliktų“, – sakė ministras L. Linkevičius ir ragino dažniau prisiminti, kad visus žmones vienija bendras tikslas – vieniems kitus suprasti, o reikiamą akimirką nelikti abejingus kitam žmogui.


Karalius yra Tarnas

Kun. Vytenis Vaškelis

Absoliuti yra protingo kūrinio harmonija su Dievu, savimi ir dovanotu gyvenimu. Tai – neužtarnauta duotybė, kai žmogus laisvai, besąlygiškai bei kūrybingai priima neturintį analogų Kūrėjo planą valdyti žemę ir viešpatauti kūrinijai (Pr 1, 28). Tik dėl savo išskirtinai begalinio dosnumo Dievas pirmiesiems žmonėms suteikė dalį savosios tapatybės – malonę karaliauti kitiems vilkint meilės mantiją.

Neilgai truko Edeno sode pirmųjų „naujakurių“ laimė... Jiems dovanota didžioji Dievo laisvė daryti gyvenimą keičiančius veiksmus tapo prakeikimu, nes jų sprendimas paklusti Jo priešui šėtonui atitiko savižudiškų žodžių ištarmę: „Viešpatie, atsiskyrę nuo Tavęs, mes vis tiek įrodysime, kad galime būti laimingi“. Ne, tai – jau ne karaliavimas Viešpatyje, bet gėdingas Jo išsižadėjimas. Kai neatgailaujantis žmogus iš baimės ir dėl persekiojančių jo sąžinę priekaištų nuo gyvojo Dievo desperatiškai bėga į krūmų tankynę (Pr 3, 8), jo neišgelbės prieglobsčio ieškojimas netikrumo šešėlyje.


Valstybės kūrėjai

Pirmojo Telšių vyskupo minėjimas jo gimtajame rajone

Romas BACEVIČIUS

Malda prie vysk. Justino Staugaičio
tėvų kapo Žvirgždaičių kapinėse

Pirmąjį rugsėjo šeštadienį keliose Šakių rajono vietose buvo paminėtos kraštiečio, Lietuvos Tarybos nario, Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataro, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko ir pirmojo Telšių vyskupo Justino Staugaičio 150-osios gimimo metinės.

Renginys prasidėjo Lekėčiuose. Čia prieš 100 metų klebonavo jaunas, keturiasdešimtmetis kun. Justinas Staugaitis. Prie senosios klebonijos, kur dabar gyvena ilgametė bažnyčios vargonininkė Regina Dumčiūtė, būrys susirinkusiųjų išgirdo Lekėčių kultūros darbuotojos Vaidos Brazaitienės pasakojimą apie tai, kad 1906 m. spalio 4 d. į Lekėčius paskirtą kunigą sutiko zakristijonas. Jis atvykusiam kunigui padavė kamžą ir žmonės giedodami procesijoje ėjo koplyčios link. Čia pasitiko iniciatyvinės parapijos steigimo grupės atstovai, Lekėčių kaimo gyventojai Baltrus Gumauskas ir Jurgis Guoga, Jonas Tamulaitis ir Jonas Guoga iš Jančių kaimo, Matas Povilaitis iš Zizų kaimo bei Antanas Rinkus-Rinkevičius iš Vincentavos kaimo. Jie atvėrė koplyčios duris ir pakvietė kunigą į vidų. Klebonas užlipo į sakyklą, pasveikino susirinkusiuosius, padėkojo jiems už nuoširdų priėmimą ir linkėjo Dievo malonės. Pamaldos buvo trumpos, po jų žmonės palydėjo kunigą į špitolę, sunešė jam daug dovanų.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija