2016 m. lapkričio 25 d.    
Nr. 44
(2212)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Paminėjo pirmąjį vyskupą

Gieda Šilalės kultūros namų
ansamblis „Ex cordis“,
vadovaujamas Antano Kazlausko

Pranešimą skaito Upynos Stasio
Girėno mokyklos istorijos
mokytoja metodininkė Regina Mickuvienė

Kalba Šilalės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotoja Vera Macienė, dešinėje –
direktorius Raimundas Vaitiekus,
tarp jų – Šilalės parapijos
klebonas kan. dr. Algis Genutis

Naujasis Šilalės parapijos
vikaras kun. Vaidas Gadeikis

ŠILALĖ. Lapkričio 20-ąją, sekmadienį, Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje paminėtas bažnytinės provincijos Lietuvoje įkūrimo 90-metis bei Lietuvos Tarybos narys, Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas bei pirmasis Telšių vyskupas Justinas Staugaitis, kurio 150-ąsias gimimo metines šiemet švenčiame. Šilalės parapijos tikintieji, vadovaujant Šilalės parapijos klebonui kan. dr. Algiui Genučiui, talkinant jo pagalbininkams vikarams kunigams Vaidui Gadeikiui ir Aivarui Pudžiuveliui, šioms datoms paminėti paskyrė tą sekmadienį. Bažnyčioje buvo parengta turininga ekspozicija, bylojanti apie anų laikų įvykius bei faktus. Tikintieji turėjo galimybę giliau pažinti pirmojo Telšių vyskupo J. Staugaičio vaidmenį bažnytiniame bei politiniame to meto Lietuvos gyvenime. Netoli pagrindinio altoriaus stovėjo vysk. J. Staugaičio portretas. Paminėti 150-ąsias pirmojo Telšių vyskupo gimimo metines susirinko ne tik Šilalės parapijos tikintieji, bet ir tolimesnių parapijų atstovai, atvyko Šilalės rajono savivaldybės atstovai: administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus, jo pavaduotoja Vera Macienė, kai kurių visuomeninių organizacijų atstovai. Sumos šv. Mišias aukojo klebonas kan. dr A. Genutis, giedojo Šilalės bažnyčios choras, kuriam vadovauja vargonininkas Antanas Kazlauskas. Choristams talkino Kauno Vytauto Didžiojo universiteto muzikos dėstytoja Beata Vengraitė.

Po šv. Mišių bažnyčioje įvyko konferencija, skirta vysk. J. Staugaičio vyskupavimo bei ano meto Lietuvos politinei situacijai apžvelgti. Išsamią apžvalgą padarė Upynos Stasio Girėno mokyklos istorijos mokytoja metodininkė Regina Mickuvienė. Giedojo Šilalės kultūros namų ansamblis „Ex cordis“, vadovaujamas A. Kazlausko. Kartu su parapija renginį organizavo Šilalės rajono savivaldybė ir kultūros centras.

Pranciškus Žukauskas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija