2016 m. lapkričio 25 d.    
Nr. 44
(2212)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Vyskupo emerito Juozo Preikšo jubiliejai

Bronius VERTELKA

Bendra vyskupų ir kunigų nuotrauka
prie Katedros pagrindinio altoriaus

Prieš 90 metų, 1926 m. lapkričio 22 d., gimė Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, o prieš 65 metus, 1951 m. rugsėjo 23 d., pirmasis Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas Kauno Arkikatedroje Bazilikoje suteikė kunigystės šventimus trylikai diakonų, vienas jų – vysk. J. Preikšas.

Ramią lapkričio 19-osios popietę Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje buvo minimos jo gyvenimo 90-mečio ir kunigystės 65-mečio sukaktys. Šv. Mišias, kuriose dalyvavo Šventojo Tėvo apaštalinis nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana), Vilniaus ir Kauno arkivyskupai metropolitai Gintaras Grušas bei Lionginas Virbalas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, didelė grupė kunigų, aukojo buvęs Panevėžio vyskupas, šiuo metu Kaune gyvenantis vyskupas emeritas J. Preikšas. Po šventovės skliautais skardžiai aidėjo nepamiršto ir tebemylimo ganytojo balsas. Svečias padėkojo visiems, susirinkusiems paminėti jo jubiliejų. Jis sakė, kad padėką Dievui už jo gerumą, už suteiktą ilgą gyvenimą reikia išreikšti malda. Neslėpė ir niūrių šių dienų mūsų gyvenimo pusių, kai tėvų išauginti vaikai juos nusenusius atiduoda į senelių globos namus, taip pamindami savo orumą ir pagarbą gimdytojams. Vyskupas emeritas ragino laikytis Dievo nurodyto kelio, gyventi pagal Jo 10 įsakymų.


Apaštalinis nuncijus su Vilkaviškio vyskupijos kunigais meldėsi už mirusius dvasininkus

Birutė Nenėnienė

Po šv. Mišių Apaštalinis nuncijus
Pedras Lopesas Kvintana bei
Vilkaviškio vyskupai Juozas
Žemaitis ir Rimantas Norvila
su visais kunigais ir maldininkais
sugiedojo „Viešpaties angelą“

Lapkričio 8-ąją, paskutiniąją Vėlinių oktavos dieną, Vilkaviškio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Katedroje buvo meldžiamasi už vyskupijoje įvairiu metu dirbusius ir Amžinybėn iškeliavusius dvasininkus – vyskupus, kunigus, klierikus, vienuolius. Minėjimui iškilmingumo suteikė ne tik pro Katedros vitražų langus į šventovę įvairiomis spalvomis žaismingai kritę saulės spinduliai, skoningos gėlių kompozicijos, ilgiau nei įprasta vidudieniais į pamaldas kvietę bažnyčios varpai, bet svarbiausia buvo neeilinio svečio – Šventojo Tėvo sosto atstovo, Apaštalinio nuncijaus – viešnagė ir vadovavimas šv. Mišioms. Eucharistijos švęsti atvyko daugiau kaip 50 vyskupijos kunigų, dalyvavo Vilkaviškio vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC. Prieš šv. Mišias buvo giedamos psalmės (dieninė), o po šv. Mišių – Viešpaties angelo malda.


Vyskupo 90-mečiui – šv. Mišios tėviškės bažnyčioje ir paroda muziejuje

Šv. Mišių auka Griškabūdžio bažnyčioje.
Iš kairės: vysk. Juozas Preikšas,
kun. Vytautas Mazirskas
ir mons. Juozas Užupis
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Spalio 22-osios rytą Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, skirtos iš šios parapijos kilusio Panevėžio vyskupo emerito Juozo Preikšo 90 metų sukakčiai paminėti. Jas aukojo šios parapijos klebonas kun. Vytautas Mazirskas, o koncelebravo pats jubiliatas ir Prienų parapijos altaristas mons. Juozas Užupis, irgi kilęs iš šios parapijos. Pamokslą sakė ir palaiminimą susirinkusiesiems teikė vyskupas. Giedojo vyskupo dukterėčia, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentė Vismantė Vasaitytė.

Paskui kraštiečio vyskupo pagerbimas persikėlė į Zanavykų muziejų, šiemet švenčiantį savo 30 metų atkūrimo sukaktį. Muziejuje įvyko atnaujintos religinės ekspozicijos, skirtos vysk. J. Preikšo 90-mečiui, pristatymas. Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė džiaugėsi, jog atnaujinta ekspozicija tapo dovana ne tik muziejui, tačiau ir vysk. J. Preikšui bei visiems muziejaus lankytojams. Ekspozicijoje pristatomi iš Zanavykų krašto kilę dvasininkai. Simbolinę ekspozicijos atidarymo juostelę perkirpo muziejaus direktorė ir jubiliatas vysk. J. Preikšas. Eksponuojami vyskupo drabužiai ir atributika: pektoralas – ant krūtinės nešiojamas kryžius, mitra – puošnus galvos apdangalas, pastoralas – ganytojiškoji lazda, knygos apie vyskupą, stovas rašikliams su laikrodžiu ir kiti asmeniniai daiktai, o artimiausiu metu ekspoziciją numatyta papildyti rankraščiais ir dokumentais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija