2016 m. lapkričio 25 d.    
Nr. 44
(2212)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Vyskupo emerito Juozo Preikšo jubiliejai

Bronius VERTELKA

Bendra vyskupų ir kunigų nuotrauka
prie Katedros pagrindinio altoriaus

Sėdintį vežimėlyje vyskupą emeritą
sveikino, linkėjo jam stiprios sveikatos

Prieš 90 metų, 1926 m. lapkričio 22 d., gimė Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, o prieš 65 metus, 1951 m. rugsėjo 23 d., pirmasis Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas Kauno Arkikatedroje Bazilikoje suteikė kunigystės šventimus trylikai diakonų, vienas jų – vysk. J. Preikšas.

Ramią lapkričio 19-osios popietę Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje buvo minimos jo gyvenimo 90-mečio ir kunigystės 65-mečio sukaktys. Šv. Mišias, kuriose dalyvavo Šventojo Tėvo apaštalinis nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana), Vilniaus ir Kauno arkivyskupai metropolitai Gintaras Grušas bei Lionginas Virbalas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, didelė grupė kunigų, aukojo buvęs Panevėžio vyskupas, šiuo metu Kaune gyvenantis vyskupas emeritas J. Preikšas. Po šventovės skliautais skardžiai aidėjo nepamiršto ir tebemylimo ganytojo balsas. Svečias padėkojo visiems, susirinkusiems paminėti jo jubiliejų. Jis sakė, kad padėką Dievui už jo gerumą, už suteiktą ilgą gyvenimą reikia išreikšti malda. Neslėpė ir niūrių šių dienų mūsų gyvenimo pusių, kai tėvų išauginti vaikai juos nusenusius atiduoda į senelių globos namus, taip pamindami savo orumą ir pagarbą gimdytojams. Vyskupas emeritas ragino laikytis Dievo nurodyto kelio, gyventi pagal Jo 10 įsakymų.

Į ištikimą Dievo tarną jubiliatą šiltais žodžiais kreipėsi Šventojo Tėvo apaštalinis nuncijus Baltijos šalyse arkiv. P. Lopezas Kvintana ir įteikė jam popiežiaus Pranciškaus sveikinimą – apaštalinį palaiminimą. Priminęs, kad vysk. J. Preikšas kunigo kelią pradėjo sunkiais pokario laikais, o Panevėžio vyskupu tapo sudėtingų permainų metais, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas vyskupui emeritui dovanojo Dievo Gailestingumo paveikslo kopiją. Panevėžio vyskupijos kunigų vardu padėką išreiškė Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros klebonas kun. Eugenijus Troickis ir Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kan. Saulius Filipavičius. Jie įteikė gėlių puokštę kaip meilės ir pagarbos ženklą bei perjuosė jubiliejine juosta.

Panevėžiečių išrinktas Seimo narys Povilas Urbšys, taręs, jog šiandien jis čia – tik eilinis vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos narys, pasisakyti paragino šios draugijos pirmininkę Nijolę Gylienę. Ji prisiminė, kaip prieš septynerius metus, švenčiant draugijos 30-metį, vysk. J. Preikšas, nors buvo labai užsiėmęs, atvyko į draugijos iškilmę.

Vilniaus arkivyskupo emerito, Lietuvos kardinolo Audrio Juozo Bačkio sveikinimą vysk. J. Preikšui perskaitė Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Naujasis vyskupijos ganytojas padėkojo apaštaliniam nuncijui, Vilniaus ir Kauno arkivyskupams metropolitams, Kauno arkivyskupui emeritui, Šiaulių ir Telšių vyskupams, Kaišiadorių vyskupui emeritui, visiems, buvusiems Katedroje ir šventusiems vyskupo emerito J. Preikšo didžias gyvenimo ir kunigystės sukaktis. Šventę pratęsti Panevėžio vyskupas pakvietė į vysk. Kazimiero Paltaroko gimnaziją.

Nuoširdų padėkos žodį tarė vyskupas emeritas visiems, atėjusiems į Katedrą. Dėkojo Katedros chorui, giesmėmis praturtinusiam šventės apeigas. Iškilmingai iš choristų lūpų nuskambėjo jubiliatui skirti „Ilgiausių metų“.

Ne kartą šventovės erdvę drebino audringi plojimai. Jais lydėjo ir vežimėlyje sėdėjusį jubiliatą, važiavusį Katedros viduriu ir paskui pasukusį zakristijos link. Pakeliui minėjimo dalyviai jį sveikino, linkėjo sveikatos.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija