2016 m. lapkričio 25 d.    
Nr. 44
(2212)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Švenčionių dekanate

Pagerbti paveikslą „Jėzau, pasitikiu tavimi“ priėmę žmonės

Klebonas kun. Medardas Čeponis
su paveikslą „Jėzau, pasitikiu
tavimi“ priėmusiais žmonėmis

ŠVENČIONYS. Beveik metus po Visų Šventųjų parapiją iš kaimo į kaimą, užsukdamas ir į Švenčionis „keliavo“ paveikslas „Jėzau, pasitikiu tavimi“. Ta simbolinė švento paveikslo kelionė po parapiją buvo tarsi nematoma gija, jungianti kaimą su kaimu, žmogų su žmogumi. Ir štai baigiantis Dievo gailestingumo jubiliejaus metams paveikslas „Jėzau, pasitikiu tavimi“ sugrįžo į Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčią. Sekmadienį, lapkričio 13 dieną, šioje šventovėje buvo ne tik užbaigti švęsti Dievo gailestingumo jubiliejaus metai, bet ir pagerbti paveikslą „Jėzau, pasitikiu tavimi“ į savo namus priėmę žmonės. Šv. Mišių pradžioje klebonas kun. Medardas Čeponis visus pakvietė susitelkti sutartinei maldai, o vaikų choras giedojo „Viešpatie, pasigailėk“. Dievo žodį skaitė Virginija Bučelytė, psalmę giedojo parapijos vaikų choras, o antrąjį skaitinį skaitė Ragaučinos kaimo atstovė Augustė Gudėnaitė. Po Evangelijos ir pamokslo, kurį pasakė klebonas kun. M. Čeponis, visuotinę maldą skaitė Simona Pošiūnaitė. Atnašą – lenteles su kaimų, kuriuose buvojo paveikslas, pavadinimais, – nešė Aidukų kaimo atstovė Zofija Trapikienė, Mišių taurę – Cirkliškio kaimo atstovas, o komuninę – maldos grupės atstovė Irena Gančėrienė. Šv. Mišiose giedojo vaikų ir suaugusiųjų chorai.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Paminėjo pirmąjį vyskupą

Gieda Šilalės kultūros namų
ansamblis „Ex cordis“,
vadovaujamas Antano Kazlausko

ŠILALĖ. Lapkričio 20-ąją, sekmadienį, Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje paminėtas bažnytinės provincijos Lietuvoje įkūrimo 90-metis bei Lietuvos Tarybos narys, Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas bei pirmasis Telšių vyskupas Justinas Staugaitis, kurio 150-ąsias gimimo metines šiemet švenčiame. Šilalės parapijos tikintieji, vadovaujant Šilalės parapijos klebonui kan. dr. Algiui Genučiui, talkinant jo pagalbininkams vikarams kunigams Vaidui Gadeikiui ir Aivarui Pudžiuveliui, šioms datoms paminėti paskyrė tą sekmadienį. Bažnyčioje buvo parengta turininga ekspozicija, bylojanti apie anų laikų įvykius bei faktus. Tikintieji turėjo galimybę giliau pažinti pirmojo Telšių vyskupo J. Staugaičio vaidmenį bažnytiniame bei politiniame to meto Lietuvos gyvenime. Netoli pagrindinio altoriaus stovėjo vysk. J. Staugaičio portretas. Paminėti 150-ąsias pirmojo Telšių vyskupo gimimo metines susirinko ne tik Šilalės parapijos tikintieji, bet ir tolimesnių parapijų atstovai, atvyko Šilalės rajono savivaldybės atstovai: administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus, jo pavaduotoja Vera Macienė, kai kurių visuomeninių organizacijų atstovai. Sumos šv. Mišias aukojo klebonas kan. dr A. Genutis, giedojo Šilalės bažnyčios choras, kuriam vadovauja vargonininkas Antanas Kazlauskas. Choristams talkino Kauno Vytauto Didžiojo universiteto muzikos dėstytoja Beata Vengraitė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija