2016 m. gruodžio 2 d.    
Nr. 45
(2213)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Valstybės kūrėjai

Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje aminėtas pirmasis vyskupas

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Vysk. Justinui Staugaičiui
atminti skirta skulptoriaus
Osvaldo Nėniškio skulptūra
prie Telšių vyskupijos

Telšiai. Lapkričio 18 dieną čia vyko vyskupo Justino Staugaičio 150-osioms gimimo metinėms skirta tarptautinė mokslinė konferencija. 1866 m. lapkričio 14 d. gimusio žymaus politiko, dvasininko, 1918 metų Vasario 16-osios akto signataro, pirmojo Telšių vyskupijos ganytojo 150-ųjų gimimo metinių minėjimas prasidėjo 10 val. Telšių Žemaitės dramos teatre menine kompozicija, parengta režisierės Laimutės Pocevičienės. Muzikiniu kūriniu susirinkusiuosius pasveikino dvi Telšių muzikos mokyklos mokinės, vaidino ir vyskupo J. Staugaičio asmenybę pristatė režisierės vadovaujama jaunimo grupė „Savi“.

Konferenciją moderavo ir dalyvius pasveikino Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos studijų prefektas kan. doc. dr. Vladas Gedgaudas. Jis pristatė konferencijos lektorius bei svečius – vyskupą J. Borutą SJ, jo generalvikarą kan. Remigijų Saunorių, Telšių rajono savivaldybės merą Petrą Kuiziną, profesorių iš Romos kun. dr. Agostiną Montaną (Agostino Montan), Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvą kun. Aldoną Gudaitį SJ ir seminaristus, tikybos bei kitų dalykų mokytojus.

Į susirinkusiuosius kreipėsi ir visus pasveikino Telšių vyskupijos vyskupas, LKMA akademikas, doc. dr. J. Boruta SJ. Jo įžanginėje kalboje buvo išryškintas didžiulis vysk. J. Staugaičio vaidmuo ano meto Lietuvos politiniame ir visuomeniniame bei Bažnyčios gyvenime. Vyskupas priminė kitą skaudžią datą – lygiai prieš 70 metų – 1946 m. lapkričio 18 d. Vilniuje, KGB kalėjime buvo sušaudytas artimas vysk. J. Staugaičio bendradarbis, antrasis Telšių vyskupijos vyskupas Vincentas Borisevičius. Vysk. J. Boruta SJ priminė, jog Telšiai išaugo ir sustiprėjo, tapę vyskupijos centru.

Svečias iš Romos, Popiežiškojo Laterano universiteto profesorius kun. dr. A. Montanas skaitė pranešimą tema „Vyskupo tarnystė trečio tūkstantmečio pradžioje“. Profesorius išsamiai išdėstė vyskupo tarnystės Bažnyčioje prigimtį, charakterį, kalbėjo apie vyskupų vaidmenį Bažnyčioje įvairiais laikais ir jų pašaukimo svarbą, tęsiant Kristaus misiją žemėje. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas, dėstytojas kan. Andriejus Sabaliauskas skaitė pranešimą, kuriame nagrinėjo pirmojo Telšių vyskupo J. Staugaičio per 17 vyskupavimo metų nuveiktus darbus ir veiklos barus.

Klaipėdos universiteto ir Telšių kunigų seminarijos dėstytojas doc. dr. Vacys Vaivada nagrinėjo J. Staugaičio veiklą, kurioje jis atsiskleidė kaip istorikas – parašė Bažnyčios istorijos vadovėlį, nagrinėjo istorines temas rašydamas į žurnalą „Vadovas“ bei būdamas šio žurnalo redaktoriumi.

Visuomeninę vysk. J. Staugaičio veiklą išnagrinėjo LKMA ir Lietuvos istorijos instituto mokslininkas dr. Algimantas Katilius. Konferencijos metu Telšiuose eksponuota paroda apie vysk. J. Satugaitį.

Po pasisakymų vyko diskusija, buvo atsakyta į klausimus. Kalbėjo buvęs Seimo narys, tuo metu Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas, rūpinęsis vysk. J. Staugaičio paminėjimo renginiais. Jis priminė, kad renginiai jau yra įvykę vyskupo gimtinėje, Seinuose, kur garbusis vyskupas ir politikas studijavo ir dirbo, Marijampolėje, pakvietė atvykti į Seimą, kur lapkričio 23 dieną vyks J. Staugaičiui skirta konferencija. R. Paliukas dėkojo visiems, prisidėjusiems prie garbiojo vyskupo atminimo įamžinimo ir paminėjimo, ypač daug nuveikusiam dabartiniam Telšių vyskupijos ganytojui J. Borutai SJ.

13 val. Telšių vyskupijos Katedroje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupijos kunigai, liturgijoje patarnavo du diakonai, Telšių ir Kauno kunigų seminarijų klierikai, giedojo Telšių vyskupijos Katedros vargonininkė Elena Žirgulienė.

Pamoksle vysk. J. Boruta SJ priminė aplinkybes, kaip buvo įkurta Lietuvos bažnytinė provincija, kaip prieš 90 metų į Telšius atvyko vysk. J. Staugaitis. Vyskupas papasakojo, kaip vyko Telšių vyskupijos kūrimas, su kokiais iššūkiais susidūrė pirmasis vyskupas. Dabartinis ganytojas priminė maldininkams, jog vyskupijos gyvavimo pradžioje buvo nelengvų dalykų, tačiau pirmojo vyskupo ryžtingumas, pasitikėjimas Dievu ir uolumas padėjo įveikti rūpesčius ir buvo pasiekta puikių rezultatų. Vyskupas kvietė ir šiandien tvirtai eiti tikėjimo keliu kaip ištikimi Dievui ir savo pašaukimui buvo tą dieną minimi vyskupai – J. Staugaitis ir Dievo tarnas kankinys, vysk. V. Borisevičius.

Po šv. Mišių Telšių vyskupijos Katedros kriptoje buvo aplankyti vyskupų J. Staugaičio ir V. Borisevičiaus kapai, pasimelsta prie jų, o po pamaldų prie Telšių vyskupijos kurijos, kurios statyba ir įrengimu rūpinosi pirmasis Telšių vyskupas, susirinkusieji dalyvavo atminimo lentos atidengimo ir pašventinimo renginyje. Skulptoriaus Osvaldo Nėniškio sukurtą vysk. J. Staugaičiui atminti skirtą lentą pašventino vysk. J. Boruta SJ. Į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių rajono meras P. Kuizinas ir administracijos direktorius Saulius Urbonas. Jie pasidžiaugė, jog įamžintas šios iškilios asmenybės atminimas ir prie to prisidėjo Telšių rajono valdžia. Padėkos žodį susirinkusiems tarė vysk. J. Staugaičio giminaičiai. Jų vardu kalbėjęs Darius Staugaitis pasidžiaugė, jog jų garbusis giminaitis nėra užmirštas ir jo pagerbimu nuolat rūpinamasi, išryškinant šios neeilinės asmenybės svarbą ir ypatingą vaidmenį ano meto Lietuvos valstybės ir Bažnyčios gyvenime.

Po iškilmių konferencijos dalyviai rinkosi į pirmojo Telšių vyskupijos vyskupo J. Staugaičio rūpesčiu ir iniciatyva įkurtą ir pastatytą Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją, kur buvo surengta nuotaikinga šventinė agapė, konferencijos dalyviai turėjo puikią galimybę pabendrauti tarpusavyje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija