2017 m. gegužės 19 d.
Nr. 20 (2237)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Arkivyskupo vizitacija ir palaiminimas

Arkivyskupas Lionginas
Virbalas bendrauja su jaunimu
Autoriaus nuotraukos

VIDUKLĖ. Balandžio 30 dieną, sekmadienį, Šv. Kryžiaus parapijos tikinčiųjų bendruomenėje lankėsi Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Klebonas kun. Albertas Stanulis, skambant varpams, gaudžiant būgnams, pro gyvą susirinkusiųjų koridorių arkivyskupą su palyda įvedė į iškilmingai išpuoštą Šv. Kryžiaus bažnyčią. Nuskambėjus bažnytinio choro giesmėms arkiv. L. Virbalas kreipėsi į susirinkusiuosius ir džiaugėsi gražiomis parapijos tikinčiųjų tradicijomis, bendryste su gimnazijos jaunimu, 85 jaunuoliams ir merginoms suteikė Sutvirtinimo sakramentą, dovanojo Šventosios Dvasios dovanų. Šv. Mišias arkivyskupas aukojo kartu su monsinjoru Artūru Jagelavičiumi, Raseinių dekanato dekanu kun. Vytautu Paukščiu, Girkalnio parapijos klebonu kun. Juozu Kaknevičiumi, Viduklės klebonu kun. A. Stanuliu ir rezidentu kun. Audriumi Giedraičiu. Po šv. Mišių vidukliškiai padėkojo arkivyskupui ir kunigams įteikdami gėlių.


Panevėžio vyskupijoje

Pasvalio dekanate

Padėka Motinoms

Renginio organizatoriai ir dalyviai

Pasvalys. Gegužės 6-ąją, šeštadienį, Lietuvos katalikių moterų sąjungos (LKMS) Pasvalio Katalikių moterų skyriaus draugija Pasvalio krašto muziejuje organizavo renginį „Motinos širdis – gili gelmė“, kuris buvo skirtas dviem motinoms – Žemės ir Dangaus. Skambėjo dainos Motinai, Gimtinei, Lietuvai. Jas atliko Pasvalio politinių kalinių ir tremtinių choras (vadovė – Gintarė Bagdonavičiūtė). Poezijos žiupsnelį iš kraštietės (gimusios Medinių kaime) poetės Elvyros Pažemeckaitės knygos „Žiponėlis kielei“, kurioje dauguma eilėraščių parašyta gedint Motinos, padovanojo katalikės moterys ir Neįgaliųjų centro sveikatingumo grupė „Purienos“ (vadovė – Eugenija Butkienė, režisierė – Birutė Simonaitienė). Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos ir Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ narė Ona Striškienė deklamavo savo eilėraščius, skirtus Motinai, iš poezijos knygos „Pušų paunksnėj“.


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Motinos dieną – pagarba gyvoms ir mirusioms motinoms

Bendra nuotrauka po šv. Mišių
Motinos dieną. Paskutinėje eilėje
centre – kun. Tadas Šeputis

MEDINGĖNAI. Gegužės 7-ąją, sekmadienį, į miestelį, prigludusį prie Minijos upės, švęsti Motinos dieną atvyko ne tik medingėniškiai, bet ir tie, kurie kadaise čia ir apylinkėse gyveno. Iš toliau atvykusieji buvę medingėniškiai nustebo, išvydę jaukiai sutvarkytą miestelį, ypač centrą, aikštę, restauruotus paminklus, renovuotą medinę Švč. Trejybės bažnyčią, kuri sovietmečiu varganai atrodė, nes buvo labai apleista. Bet kunigai, aptarnavę šią bažnyčią, rūpinosi jos prikėlimu naujam gyvenimui... Pastaruoju metu daug prisidėjo šiuo metu parapija besirūpinantis Rietavo klebonas kun. Antanas Gutkauskas. Jis sakė parapijiečiams, kad Švč. Trejybės bažnyčia savo grožiu bei tvarkingumu prilygtų gražiausioms atgimstančioms Lietuvos bažnyčioms. Šiandien Švč. Trejybės bažnyčia džiugina tikinčiųjų akis vidaus bei išorės vaizdu. Nuoširdžiai bažnyčioje triūsia ilgametis zakristijonas Bronislovas Piekus ir pročkelė Irena Lygnugarienė, nuoširdžiai talkina kaimo bendruomenė „Medinga“, vadovaujama Virginijos Budrienės. Į Motinos dienos šventę atvykusieji net ašarą nubraukė, matydami parapiją aptarnaujančių kunigų triūsą. Gegužės 7-ąją susirinkusieji švęsti Motinos dienos džiaugėsi neseniai šią bažnyčią aptarnaujančiu Rietavo vikaru kun. Tadu Šepučiu, aukojusiu šv. Mišias už gyvas ir mirusias motinas bei močiutes. Jis pasakė homiliją.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija