2017 m. gegužės 19 d.
Nr. 20 (2237)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Apie Teofilių Matulionį ir maldos reikšmę

Petras URBONAS

Parapijiečiai klausosi pasakojimo
apie arkiv. Teofilių Matulionį
Kun. Gintauto JANKAUSKO nuotraukos

Artėjant arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873–1962) beatifikacijos (paskelbimo palaimintuoju) iškilmėms Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas balandžio 30-ąją po šv. Mišių sukvietė maldininkus į Parapijos namus susipažinti su Dievo tarno T. Matulionio asmenybės bruožais, jo krikščioniško gyvenimo realijomis, sudėtingu kankinio likimu. Kun. G. Jankauskas kalbėjo apie tai, kad popiežius Pranciškus 2016 m. gruodžio 1 d. paskelbė džiugią naujieną – Lietuva susilaukė dar vieno palaimintojo – Dievo tarno arkivyskupo T. Matulionio. Paskutinį kartą Lietuvoje palaimintuoju buvo paskelbtas vyskupas Jurgis Matulaitis 1987 metais. Jo paskelbimo iškilmės vyko Romoje. Arkiv. T. Matulionio beatifikacijos iškilmės vyks birželio 25 dieną Vilniuje. Klebonas aiškino, kuo skiriasi palaimintasis nuo šventojo. Skiriasi paskelbimo būdai: beatifikacijos iškilmėse skelbiamas palaimintasis, o kanonizacijos –  šventasis. Palaimintasis priklauso vietinei Bažnyčiai, o šventasis – Visuotinei Bažnyčiai. Arkivyskupo T. Matulionio paskelbimas palaimintuoju yra nepaprastai svarbus įvykis ne tik Kaišiadorių vyskupijai, bet ir visai Lietuvai.


Kunigo bazilijono primicijos Vilniuje

Dr. Aldona Vasiliauskienė 

T. Maksymas (Mychailas Pišta) OSBM
(centre) su grupele parapijiečių.
Šalia jo –vienuolyno igumenas,
parapijos klebonas t. Vinkentijus
(Vasylis Pelychas) OSMB

Balandžio 30 dieną Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje vienuolis bazilijonas kunigas t. Maksymas (Mychailas Pišta) OSBM, atvykęs iš Ukrainos, aukojo pirmąsias šv. Mišias ir teikė primicijų palaiminimą.

Diakonas Maksymas, 2014 metais baigęs penkis kursus Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos-teologijos studijų bazilijonų institute Briuchovičiuose (prie Lvovo), tų pačių metų lapkritį buvo paskirtas į Vilniaus Šv. Juozapato bazilijonų ordino atstovybės vienuolyną. 2014–2015 metais jis darbavosi Vilniuje. Grįžęs į Ukrainą baigė studijas (šeštąjį kursą) ir 2016 m. birželio 15 d. sėkmingai apgynė diplominį darbą ekumenizmo tematika. O birželio 19-ąją – Šv. Dvasios atsiuntimo dieną – Mukačevo Graikų apeigų katalikų vyskupas Milanas Šašikas t. Maksymą (Mychailą Pištą) OSBM Šv. Mikalojaus vienuolyno bažnyčioje Malyj Bereznyj (Užkarpatė) įšventino į kunigus. Po šventimų jis paskirtas į Ukrainos Šv. Mykolo provincijos Imstyčeve esantį Šv. arkangelo Mykolo vienuolyną, kur darbuojasi ir šiandien (vienuolyno igumenas – vyresnysis – kun. dr. Pavlo (Mychailas Krečiunas) OSBM). 2016 m. liepos 31 d. t. Maksymas pirmąsias šv. Mišias aukojo gimtajame Kryvo mieste Dievo Motinos Globėjos bažnyčioje, vėliau – Lvovo srityje Krechive, Briuchovičiuose ir Užkarpatėje, Malyj Bereznyj, Boroniavo... Pagaliau atvyko į Lietuvą, kur jo nekantriai laukė ne tik ukrainiečiai, bet ir lietuviai.


Fatimos apsireiškimų 100-mečio minėjimas Šiluvoje

Gegužės 13-ąją Kauno arkivyskupijos kvietimu piligrimai iš įvairių Lietuvos kraštų gausiai susirinko į nacionalinį Fatimos apsireiškimų 100-mečio paminėjimą Šiluvoje. Malda kaip dvasinis tiltas sujungė dvi piligrimines šventoves dviejose šalyse – Lietuvoje ir Portugalijoje, kurios buvo palaimintos ypatingu Švč. Mergelės Marijos artumu. Keli tūkstančiai piligrimų Šiluvoje susivienijo su popiežiaus Pranciškaus ir milijono Fatimos maldininkų malda, tą dieną Šventajam Tėvui atvykus į šią Švč. Mergelės Marijos šventovę minėti Dievo Motinos apsireiškimų šimtmečio ir kanonizuoti dviejų jos regėtojų – vaikų, per kuriuos ji prabilo XX amžiaus pasauliui.

Gegužės 12-ąją, paminėjimo išvakarėse, Šiluvoje prasidėjo visą naktį trukusi maldos vigilija su Eucharistine procesija aplink miestelį. Pagrindinės iškilmės buvo švenčiamos gegužės 13-ąją, šeštadienį, pilnoje tarsi Šilinių dieną Šiluvos aikštėje priešais Baziliką drauge su Lietuvos vyskupais ir beveik pusšimčiu kunigų dėkojant Dievui už taikaus gyvenimo dovaną ir Mergelei Marijai – už paties dangaus priartinimą. Dangus, kaip Mergelės Marijos parodytas žmogui jo gyvenimo horizontas, nesyk buvo minėtas ganytojų žodžiuose, o jo būsimo grožio ir šviesos dalelę ne vienas, apsilankęs Šiluvoje, tądien liudijo išgyvenęs pavasario saulės nutviekstoje, gyvybės ir gyvenimo džiaugsmo pilnoje aikštėje kartu melsdamasis ir giedodamas su daugybe jaunų žmonių, šeimų su vaikais – artimais Dievo plano bendradarbiais, taikios ateities viltimi.


Gegužės 1-oji su Telšių vyskupijos ministrantais

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ
kalba prie Palangos Lurdo grotos

Gegužės 1-oji – pirmoji Šv. Juozapo Darbininko ir prasidedančių Gegužinių pamaldų diena. Tą dieną į šią parapiją, švenčiančią titulinius bažnyčios atlaidus, susirinko 40 įvairaus mažiaus ministrantų iš įvairių parapijų. Tradicinį kasmetinį ministrantų susitikimą organizavo Telšių vyskupijos kurija, Telšių vyskupijos jaunimo centras ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija. Į parapijos susirinkimams skirtas patalpas atėję jaunuoliai klausėsi Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, parapijos vikaro kun. Viktoro Dirvonskio vedamos katechezės, kurioje jis jaunuoliams pasakojo apie šv. Juozapą, išryškino jo dorybes, savybes ir drąsino sekti šio šventojo pavyzdžiu. Paskui vyko praktiniai užsiėmimai, pasirengimas šv. Mišioms. 12 val. iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ, koncelebravo Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis, Telšių vyskupijos vyskupo vikaras, Klaipėdos dekanato dekanas kan. Vilius Viktoravičius, Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kan. Vladas Gedgaudas ir keletas kitų Telšių vyskupijos parapijų kunigų. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos ganytojas kalbėjo apie Šventąjį Juozapą, jo misiją, jo pavyzdį, apie prasidedančias Gegužines pamaldas, kurios atveda mus į Dievo Motinos Marijos mokyklą, kurioje mokomės mylėti Dievą ir žmones, išmokstama nuolankumo ir pasitikėjimo Dievu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija