2017 m. lapkričio 24 d.
Nr. 45 (2262)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Knyga gyvenimui ir dvasiai

Yra knygų, kurios gyvos, amžinos. Jos, nepaisant amžiaus, epochų, valdžių sava kalba kužda mūsų būčiai ir nejučia skverbiasi į sielą. Guodžia, ramina, gyvenimo paslaptis byloja.

Tokia knyga – „Dievas yra Šviesa“. Jos autorė – mokytoja Ritonė Šalkauskienė – žinomo filosofo, garsaus lietuvių mokslininko, filosofo, pedagogo, lietuvių tautinio ugdymo puoselėtojo, akademiko Stasio Šalkauskio sūnaus Juliaus Šalkausko žmona.

Pavadinimo paraštėje – nuoroda: „Geroji patirtis dirbant su III–IV klasių gimnazistais“. Knyga išleista 2015 metais. Jos nerasi knygynuose ar prekybos centruose. Trys šimtai vienetų autorės lėšomis išleistų knygų paskendo knygų vandenyne. Ir tik tikybos mokytojai gali ją surasti didžiosiose bibliotekose. O rasti ir perskaityti šią R. Šalkauskienės darbo, dėstant tikybą vyresnėms gimnazijos klasėms, knygą reikia ir būtina ne vien dėl puikių viršelių, malonios išvaizdos, bet dėl turinio, gilių dvasios versmių, kurias autorė sukūrė. Autorė atsakė skaitytojams į du labai svarbius klausimus: kaip tikybos mokytojas turėtų prisišaukti Šventąją Dvasią, kuri padėtų suprasti dieviškąjį kvietimą, ir kaip jaunimą pakviesti domėtis dvasinėmis vertybėmis ir jas integruoti į asmenybės brandos procesą bei įtvirtinti prasmingo gyvenimo sampratą?

Knyga „Dievas yra šviesa“ atsako į daugelį iššūkių, kuriuos kelia šių dienų gyvenimas dėl kraupių atsitikimų šeimose, dėl sužvėrėjusių tėvų, puolusių vaikų ir jaunuolių.

Pirmojoje knygos dalyje „Dvasingumo paieška“ atsiveria neregėtai platūs šviesos laukai. „Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į pasaulį“. Prabyla daug prasmingų minčių ir atsakymų į klausimą, „kas jis, žmogaus dvasingumas?“ Literatūrologai Vytautas Kubilius, Albertas Zalatorius, poetai Justinas Marcinkevičius ir Sigitas Geda dėsto savus samprotavimus. Mokiniai turi į juos įsigilinti, apmąstyti ir atsakyti į knygoje pateiktus klausimus. Minėtą pokalbį tęsia jau kitas skyrelis „Žmogaus dvasingumo raiška“. Čia vėlgi pateikiama užduotis mokiniams. Straipsnis „Gyvoji dvasia“ paruoštas pagal Stasio Šalkauskio studiją „Jautrumas ir gyvoji dvasia“ ir pateikiama nuoroda gimnazistams „Pamąstyk, spręsk, veik!“ Net devynios užduotys skaitytoją priverčia susimąstyti, kaip išlaikyti gyvą, triumfuojančią jaunystės dvasią, kuri spinduliuotų visoje jaunuolio laikysenoje. Kiekviena iš šių užduočių labai svarbi gimnazistams, skatina mąstyti, ieškoti savo originalaus apmąstymo, sprendimo. Čia galima remtis psichiatro V. E. Franklio studija „Sielogyda“.

Kiekvienas skyrius – gilus Šventojo rašto, religijos istorijos aiškinimas, autorės širdies sušildytas ir labai lengvai suvokiamas ne tik gimnazistui, bet ir suaugusiam tikinčiajam, kuriam kasdienybėje kyla klausimų dėl vienų ar kitų tikėjimo tiesų aiškinimo. Tuo naudojosi ateistai. Nepaprastai gilus ir prasmingas straipsnis „Kančios išgrynintas žmogus pagal A. Maceinos „Jobo dramą“. Čia gimnazistai atranda lietuvių filosofo poeto (žinomo A. Jasmanto slapyvardžiu) atsakymą, kas yra religija, išsiaiškina kančios prasmę, labai svarbų tylų kiekvieno žmogaus klausimą, kas yra mirtis, ir skaito trumpą autorės autorės komentarą apie filosofą Antaną Maceiną.

Skyrius „Prasmė ir vertybės“ parengtas pagal psichiatro V. E. Franklio veikalą „Sielogyda“. Autorė talentingai pateikia šio kūrinio esmę, kaip ir visus kitus tekstus, plečiančius gimnazistų akiratį, gilesnį religijos suvokimą bei dvasinį pasaulį. Gimnazistas, perskaitęs R. Šalkauskienės knygą „Dievas yra Šviesa“, atsistos ant tvirto pamato, nuo kurio nenustums jokios negandos ir nelaimės.

Knygos priedas – projektas „Kryžiaus kelias“ („Mokytojų golgota“) – papildo autorės mintis. Projektą sudarė Vilniaus Žirmūnų gimnazijos vyr. tikybos mokytoja R. Šalkauskienė, kuri 23 metus bendradarbiavo su vyriausiais gimnazistais, dėstė jiems tikybą. Palankiai šią knygą vertina prof. habil. dr. Elvyda Martišauskienė. Ji giria autorę, pastebėjusią, kad mokinių netenkino postmodernistinio pasaulio siūlomų vertybių ir galimybių gausa religijoje ir virtualioje erdvėje, autorė pati ėjo ieškoti kitokių patirčių, atsiliepė į dorinio ugdymo(si) alternatyvą.

Autorei pasisekė. Gimnazistai pagal šią knygą mokosi rasti Dievą, lavinasi, geriau supranta Šventąjį Raštą, susipažįsta su daugelio filosofų, religijos prasmės aiškintojų pažiūromis.

Nemažai mokytojų supažindinau su R. Šalkauskienės knyga. Jie gailėjosi, kad nežinoję daugelio Šventojo Rašto tiesų, lietuvių filosofų, psichologo Antano Paškaus vardų. Knyga plačiau supažindina su lietuvių filosofais Antanu Maceina, Stasiu Šalkauskiu, daugeliu tikybos mokytojų šviesuolių. „Tai – Dievo šviesos sušildyta knyga. Ją turėtume perskaityti kiekvienas. Ačiū autorei“, – sakė man mokytojai. Negalima nepaminėti knygos paskutiniame puslapyje spausdinamo Vilniaus Žirmūnų gimnazijos Ugdymo skyriaus vedėjos Virginijos Jasienės atsiliepimo apie knygą „Dievas yra šviesa“: „Tai yra puiki knyga tikybos mokytojui, ieškančiam naujų būdų kalbėti apie amžinąsias vertybes, mokiniui, (...) ieškančiam asmeninio santykio su Dievu“. Edukologijos dr. doc. Stasė Dzenuškaitė sakė, kad R. Šalkauskienė surado kelią į gimnazistų širdis, sava ilgamete patirtimi nubrėžė mokinių dvasinio ir patriotinio ugdymo kelią.

Gaila, kad mažas knygos tiražas nepasiekė visų Lietuvos gimnazijų. Švietimo ir mokslo ministerija privalėtų pataisyti šią klaidą ir pakartoti leidimą, kad visos šalies gimnazijos turėtų šią originalią ir pramingą tikybos mokymui skirtą knygą. O kol kas belieka bandyti per bibliotekas su ja susipažinti. Tuo visų pirma turėtų susidomėti Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija. Užuot ieškojus patirties pasaulio švietimo platybėse, vertėtų panaudoti savą – lietuvišką.

Bernardas Šaknys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija