2017 m. gruodžio 1 d.
Nr. 46 (2263)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Paminėjo Šv. Cecilijos dieną

Klebonas kun. Antanas Gutkauskas
(kairėje) dėkoja šventės dalyviams

Maloniai nuteikė giedotojų apranga

RIETAVAS. Šv. arkangelo Mykolo parapijos tikintieji rūpestingai ir jaukiai sutvarkytoje, architektūrinę vertę turinčioje bažnyčioje jaučia ypatingą pagarbą kadaise Rietavą valdžiusių didikų Oginskių palikimui. Pasak klebono kun. Antano Gutkausko, bažnyčia neišskiria nei vargšo, nei turtuolio. Dievo namuose visiems atviros durys. Belieka tik jas kuo dažniau praverti ir melstis...

Rietaviškiai labai mėgsta ne tik titulinius Šv. arkangelo Mykolo atlaidus, bet ir paminėti Šv. Cecilijos dieną. Ši šventoji yra laikoma bažnytinės muzikos, vargonininkų, muzikos instrumentų gamintojų, giedorių, muzikantų, kompozitorių bei su visu tuo, kas susieta su giedojimu, globėja. Pilniau ir išsamiau apibūdinant šv. Ceciliją, norisi pateikti tokį iki šių dienų išlikusį pasakojimą ar legendą. Pasakojama, kad per savo vestuves Cecilija užgrojusi vargonais. Ir tai jai neblogai pasisekė. Iš to džiaugsmo netgi užgiedojusi: „Padaryk, Viešpatie, mano širdį ir mano kūną sveiką, kad būčiau to verta“. Ir nors šv. Cecilija nekūrė jokios muzikos, nebuvo kompozitorė, bet labai mylėjo muziką, ją vertino, todėl ir bažnytiniame mene ji pavaizduota su rožėmis, vargonais ir smuiku. Kiekvieną kartą prisimenant šią šventąją ar ją paminint, verta prisiminti apaštalo Pauliaus laiške parašytus žodžius romiečiams: „Kas turi pranašystės dovaną, tegul ja naudojasi laikydamasis tikėjimo; kas dovaną tarnauti – tetarnauja, kas moko – tegul moko (...); kas vadovauti – tegul vadovauja rūpestingai, kas dovanoja dovaną, tegul pagelbsti kitiems su džiaugsmu“ (Rom. 12, 6–8).

Pirmiausia Šv. Cecilijos dienos paminėjimas Rietave prasidėjo Švč. Sakramento pagarbinimu, adoracija ir Sumos šv. Mišiomis, kurias aukojo neseniai parapijoje pradėjęs dirbti kun. Tadas Šeputis. Po to klebono kun. A. Gutkausko pakviesti visi rinkosi į Rietavo parapijos namus. Čia vyko agapė ir atiduota pagarba šv. Cecilijai ir jos kankinystės dienai, lapkričio 22-ajai, paminėti.

O kokia Šv. Cecilijos diena būtų be maldos ir giesmių?! Juk giesmė labiausiai artina mus prie Dangaus. Giesmės pagalba pajaučiame bei išgyvename džiaugsmingą Dievo artumą bei jo palaimą. Tad ir tą Šv. Cecilijos dienos minėjimo pavakarę parapijos namuose skambėjo Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios choro, vadovaujamo vargonininko Juozo Barsteigos, „Jėzus išgelbsti“ ir Mykolo Oginskio polonezas „Atsisveikinimas su Tėvyne“. Solo partiją atliko Ilma Žilienė, akomponuojant Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos akordeonistų ansambliui, vadovaujamam vargonininko J. Barsteigos. Koncertą papuošė gražūs žodžiai, padėkos ir nuoširdus bendravimas.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija