2018 m. sausio 26 d.
Nr. 4 (2271)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

100 metų – tūkstančiai žygių...


XXI Amžius


Spaudos, televizijos ir radijo rėmimo fondas 2018 metams „XXI amžiui“ skyrė 6000 € paramą projektui „100 metų – tūkstančiai žygių...“ vykdyti. Rubrikos: Akistata su Tėvyne; Atmintis; Dezinformacijos labirintuose; Eterio balsai iš anapus; Gailestingumas – lietuvių tautos bruožas; Kova be taisyklių; Laikas ir žmonės; Laisvės daigai nelaisvės tamsoje; Nelietuviai – Lietuvai; Partizanų kovų ir disidentų darbų atspindžiai literatūroje; Slaptųjų tarnybų dokumentus pasklaidžius; Valstybės kūrėjai; Žaizdos; Žmogaus dvasia – neįveikiama.


Gyvenimo audrose nepalūžęs

Antanas POCIUS

(Tęsinys. Pradžia nr. 46, 47, 48, 49, 50; 2018 m. nr. 1, 2, 3)

Kaip jau minėta, vienas artimiausių talkininkų spaudos leidyboje buvo jo adjutantas Albinas Biliūnas. Baigęs Jurbarko gimnaziją, turėjo neabejotinų meninių gabumų: meistriškai padirbinėjo antspaudus, karinius bilietus, pasus ir kitus sovietinių įstaigų blankus. Tokius auksinių rankų kovotojus partizanų vadovybė labai vertino, juos dažniausiai įtraukdavo į štabo sudėtį, pavesdavo rūpintis spaudos leidyba.

Vokiečių ir rusų okupacijų metais vienas pagrindinių Aido ryšininkų buvo Vytau tas Mickaitis. Jis du kartus per mėnesį 10–15 kilometrų dviračiu važiuodavo susitikti su rinktinės vadu. Iš jo gaudavo 100–150 egzempliorių pogrindinio laikraščio „Lietuviški atgarsiai“, kuris nuo 1945 m. pavasario išeidavo kas mėnesį keturių puslapių apimties. Spaudą išplatindavo Kidulių ir Slavikų valsčiuose. Su Kauno pogrindininkais P. Paulaitis ryšį palaikė per laivų remonto įmonėje buhalteriu dirbusį Vytauto Mickaičio brolį Juozą. Paketai iš Kauno su korespondencija P. Paulaičiui ir iš jo Kauno pogrindininkams buvo perduodami per lietuvius, laivų kapitonus. Toks ryšys kurį laiką buvo patikimas ir operatyvus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija