2018 m. birželio 1 d.
Nr. 22 (2289)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Esame tik įrankiai Dievo dovanotame gyvenime

Šv. Mišių auka. Iš kairės:
mons. Gintautas Kuliešius,
vysk. Rimantas Norvila,
kun. Donatas Rolskis

Sutvirtinimo sakramentą priėmusieji
su vyskupu Rimantu Norvila
ir kunigais prie Šv. Kryžiaus
Atradimo bažnyčios altoriaus

KUDIRKOS NAUMIESTIS. Gegužės 27 dieną, per Švč. Trejybės šventę, Šv. Kryžiaus Atradimo parapijoje lankėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Čia 30 jaunuolių jis suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Šiam svarbiam gyvenimo įvykiui ruoštasi visus metus. Visi besiruošiantieji sekmadieniais dalyvaudavo šv. Mišiose, o po jų būdavo pamokoje bažnyčioje. Jaunuoliai gilino tikėjimo žinias, mokėsi ir ruošėsi gyvenimo kasdienybėje įsiklausyti į Kristaus kvietimą tęsti Jo darbus savo gyvenime. Sumos šv. Mišių aukai vadovavo vysk. R. Norvila, koncelebravo vyskupijos generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius ir Slavikų klebonas kun. Donatas Rolskis. Įžanginiame žodyje jo ekscelencija pasveikino visus iškilmėse dalyvavusius, o ypač priėmusiuosius Sutvirtinimo sakramentą. Homilijoje vyskupas priminė tos dienos šventojo Rašto skaitinių bei evangelijos mintis. Ganytojas ypač pabrėžė šio sakramento svarbą gyvenime, jo reikšmę ir Dievo veikimą mumyse, Šv. Dvasios teikiamas dovanas. Viena iš jų – tikėjimo kelyje atsiremti į Dievą. Tai įmanoma, kai tikėjimas yra tvirtas kaip uola. Jaunuolius ir visus į bažnyčią susirinkusiuosius vysk. R. Norvila ragino nenustoti drąsos ir ryžto toje gyvenimo ir tikėjimo kelionėje. „Drąsos!“ – keliskart kartojo Vilkaviškio vyskupas. Jos reikės priimant šiandienio gyvenimo iššūkius, o ypač tikėjimo išbandymus bei sunkumus. Esame tik Dievo įrankiai, dalyvaujantys Jo darbe, gyvenantys Jo sukurtame pasaulyje bei dovanotame gyvenime. Mes visi gyvename, judame, esame Dieve. Kiekviena minutė – Dievo dovana, laikas, duotas Aukščiausiojo valiai vykdyti. Pasak vyskupo, drąsa ir ryžtas teveda mus visus tuo keliu, kurį Dievas paskyrė ir kuriame esame. Iškilmių pabaigoje vyskupas įteikė visiems  jaunuoliams Sutvirtinimo pažymėjimus ir dovanojo knygų šiam įvykiui atminti.

Parapijos klebonas ir Šakių dekanas kan. Donatas Jasulaitis padėkojo vyskupui už apsilankymą ir jauniesiems parapijiečiams suteiktą Sutvirtinimo sakramentą. Graži Švč. Trejybės šventė ilgam išliks parapijiečių atmintyje. Tikėkimės, kad Šventoji Dvasia savo malonėmis gaivins ir skleisis jų gyvenime. Drąsa ir ryžtas telydi Sutvirtinimo sakramentą priėmusiuosius jų tikėjimo kelionėje...

Aldona Kašiubaitė

Gintauto TOTORAIČIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija