2018 m. birželio 1 d.
Nr. 22 (2289)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Įamžino vyskupo Antano Baranausko apsilankymą prieš 120 metų

Anykščių Šv. Mato bažnyčios choras
„Salve Cantus“ prie Kalvarijos
Švč. Mergelės Marijos Vardo
bažnyčios. Pirmoje eilėje
dešinėje – Leonas Stepanauskas

KALVARIJA. Gegužės 19-osios popietę Lietuvos pakraštyje įsikūrusiame mieste aidėjo giesmės anykštėnų patarme. Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia buvo paženklinta atminimo lenta, liudijančia apie prieš 120 metų nusidriekusią giją nuo Anykščių iki Kalvarijos. Juodo akmens plokštė prigludo prie baltabokštės bažnyčios, neseniai renovuotos, panaudojus Europos Sąjungos lėšas, sienos. Nuo šiol kiekvienam, prie bažnyčios stabtelėjusiam, akmenyje iškaltas įrašas primins, kad 1898 m. gegužės 13–16 d. šioje bažnyčioje šv. Mišias aukojo, lietuviškus pamokslus sakė ir Sutvirtinimo sakramentą šimtams tikinčiųjų suteikė Seinų vyskupas Antanas Baranauskas – lietuvių dainius, „Anykščių šilelio“ kūrėjas.

Taip įamžinti Kalvarijoje keletą didžiojo anykštėno gyvenimo dienų sumanė nenuilstantis žurnalistas ir kultūrininkas Leonas Stepanauskas, gyvenantis Berlyne (Vokietija). Kilęs iš Kalvarijos krašto, dar jaunystėje rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio dėka jis sukaupė ir sentimentų Anykščiams, žymiems šio krašto žmonėms. Būtent jis, remdamasis XIX amžiaus pabaigos lietuviškos spaudos publikacijomis, paskatino Vilkaviškio vyskupiją gaivinti šio krašto istorinius ženklus ir pasirūpinti A. Baranausko memorialiniu akcentu Kalvarijoje. Dar 2016 metais L. Stepanauskas paskatinęs kalvarijiečius atverti vartus į Šimtmečio jubiliejų per vysk. A. Baranausko pirmojo oficialaus vizito pažymėjimą memorialine lenta, ėmėsi konkrečios iniciatyvos ir, Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos palaimintas, įsuko šio įvykio smagratį. Viskas prasidėjo memorialinės lentos teksto, vėliau formos aptarimu. Jeigu iš karto pavyko žodžiais nupiešti vizito esmę, tai su lenta buvo šiek tiek sunkiau, tačiau nagingo ir meniškos sielos akmens virtuozui Vydui Būčiui (Lazdijai), tai puikiausiai pavyko.


Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Pokalbis apie Šv. Jokūbo kelius Lietuvoje, krikščioniškąsias Europos šaknis

Kalba Europos parlamento narė Laima
Andrikienė. Kairėje – Veliuonos
klebonas kun. Šarūnas Leskauskas,
centre – Lietuvos Šv. Jokūbo
kelio draugų asociacijos
viceprezidentas Valdas Kilpys

VELIUONA. Gegužės 7 dieną kultūros centre lankėsi Europos parlamento narė Laima Andrikienė. Čia vyko diskusija „Šv. Jokūbo keliai Lietuvoje“. Su veliuoniškiais tą vakarą apie piligrimystę ir Šv. Jokūbo kelius Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse kalbėjosi ne tik europarlamentarė, bet ir Lietuvos Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos viceprezidentas Valdas Kilpys bei Veliuonos parapijos klebonas kun. Šarūnas Leskauskas. Svečiai papasakojo, kokia yra Šv. Jokūbo kelio istorija ir prasmė, jo dvasinė reikšmė. Veliuonos parapijai ir bendruomenei buvo įteikti Šv. Jokūbo kelio ženklai, kuriuos veliuoniškiai žadėjo pritvirtinti prie savo bažnyčios, būsimų nakvynės namų, kad piligrimai žinotų, jog Veliuona yra Šv. Jokūbo piligrimų kelio stotis ir kad jie čia yra laukiami. Šv. Jokūbo keliai Lietuvoje žymimi specialiais ženklais, remiantis europine tradicija ir Lietuvos Vyriausybės nutarimu „Dėl Švento Jokūbo kelio per Lietuvą“, kuris buvo priimtas 2016 metų birželį.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Šv. Dvasios veikimas mūsų išganymo plane

Šv. Mišių koncelebracija.
Iš kairės: kan. Egidijus
Juravičius, mons. Gintautas
Kuliešius, vysk. Rimantas
Norvila ir kun. Jonas Cikana

KRYŽIAI. Metelių parapijoje, legendomis apipintoje Kryžių Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, diecezinėje šventovėje, gegužės 20 dieną buvo švenčiami Sekminių atlaidai. Į juos susirinko ne tik Metelių, bet ir aplinkinių parapijų bei šią vietovę pamilę, maldininkai iš visos Lietuvos. Šv. Mišias koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Liškiavos parapijos klebonas kun. Jonas Cikana, Šventežerio parapijos klebonas kan. Egidijus Juravičius. Metelių parapijos klebonui kan. Vytautui Prajarai atlaiduose talkino ir Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis, Simno parapijos klebonas kan. Raimundas Žukauskas, Seirijų parapijos klebonas kun. Sigitas Bitkauskas.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Esame tik įrankiai Dievo dovanotame gyvenime

Šv. Mišių auka. Iš kairės:
mons. Gintautas Kuliešius,
vysk. Rimantas Norvila,
kun. Donatas Rolskis

KUDIRKOS NAUMIESTIS. Gegužės 27 dieną, per Švč. Trejybės šventę, Šv. Kryžiaus Atradimo parapijoje lankėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Čia 30 jaunuolių jis suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Šiam svarbiam gyvenimo įvykiui ruoštasi visus metus. Visi besiruošiantieji sekmadieniais dalyvaudavo šv. Mišiose, o po jų būdavo pamokoje bažnyčioje. Jaunuoliai gilino tikėjimo žinias, mokėsi ir ruošėsi gyvenimo kasdienybėje įsiklausyti į Kristaus kvietimą tęsti Jo darbus savo gyvenime. Sumos šv. Mišių aukai vadovavo vysk. R. Norvila, koncelebravo vyskupijos generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius ir Slavikų klebonas kun. Donatas Rolskis. Įžanginiame žodyje jo ekscelencija pasveikino visus iškilmėse dalyvavusius, o ypač priėmusiuosius Sutvirtinimo sakramentą. Homilijoje vyskupas priminė tos dienos šventojo Rašto skaitinių bei evangelijos mintis. Ganytojas ypač pabrėžė šio sakramento svarbą gyvenime, jo reikšmę ir Dievo veikimą mumyse, Šv. Dvasios teikiamas dovanas. Viena iš jų – tikėjimo kelyje atsiremti į Dievą. Tai įmanoma, kai tikėjimas yra tvirtas kaip uola. Jaunuolius ir visus į bažnyčią susirinkusiuosius vysk. R. Norvila ragino nenustoti drąsos ir ryžto toje gyvenimo ir tikėjimo kelionėje. „Drąsos!“ – keliskart kartojo Vilkaviškio vyskupas. Jos reikės priimant šiandienio gyvenimo iššūkius, o ypač tikėjimo išbandymus bei sunkumus. Esame tik Dievo įrankiai, dalyvaujantys Jo darbe, gyvenantys Jo sukurtame pasaulyje bei dovanotame gyvenime. Mes visi gyvename, judame, esame Dieve. Kiekviena minutė – Dievo dovana, laikas, duotas Aukščiausiojo valiai vykdyti. Pasak vyskupo, drąsa ir ryžtas teveda mus visus tuo keliu, kurį Dievas paskyrė ir kuriame esame. Iškilmių pabaigoje vyskupas įteikė visiems  jaunuoliams Sutvirtinimo pažymėjimus ir dovanojo knygų šiam įvykiui atminti.


Kaišiadorių vyskupijoje

Merkinės dekanate

Sekminių šventė be maestro Virgilijaus Noreikos

Kaišiadorių vyskupas emeritas
Juozas Matulaitis apšlaksto
Sekminių dalyvius

BABRIŠKĖS. Dvasingai, prasmingai ir ypatingai gražiai čia kasmet švenčiamos Sekminės. Kasmet rūpestingojo parapijos klebono kun. Pranciškaus Čivilio pastangomis ir rūpesčiu mažutė, bet jauki bažnytėlė šventę sutinka bent šiek tiek atnaujinta. Štai pernai prieš pat Sekmines ant kalnelio priešais bažnyčią iškilo įspūdingas dvylikos metrų balto metalo kryžius, skirtas arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimui Palaimintuoju. O šiais metais kun. P. Čivilis jau džiaugėsi, kad bažnytėlė pasipuošė nauju stogu, lubomis ir spindi atnaujintais paauksuotais kryžiais. Sekminių dieną čia vyko sakralinės muzikos ir poezijos valanda „In Memoriam maestro Virgilijui Noreikai“. Berželiais išpuošta Šv. arkangelo Mykolo bažnytėlė kaip ir kasmet negalėjo sutalpinti visų, atvykusių į pamaldas. Kun. Pranciškaus Čivilio dvasinė šiluma ir ypatinga bendrystės dovana kasmet į Sekmines sukviečia ne tik parapijiečius, bet ir daug tikinčiųjų iš svetur.


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Dvi svarbios šventės

Kun. Antanas Gutkauskas su svečiais
iš Klaipėdos, giedojusiais bažnyčioje

MEDINGĖNAI. Gegužės 6-ąją, sekmadienį, švenčiant Motinos dieną, į jaukią ir rūpestingai prižiūrimą medinę Švč. Trejybės bažnyčią gausiai rinkosi ne tik šios parapijos tikintieji, bet ir iš toliau mirusių motinų kapų aplankyti atvykę čia gimę ir užaugę medingėniškiai. Tos dienos šv. Mišias aukojo Telšių vyskupo sekretorius kun. Donatas Liutika. Jis pasakė homiliją apie Švč. Trejybės suvokimą bei jos įprasminimą kiekvieno kataliko gyvenime. Giedojo Medingėnų parapijos bažnyčios choras, vadovaujamas Klaipėdos konservatorijoje studijuojančios medingėniškės Gabrielės Budrytės. Kai sugrįžta pas tėvus atostogų, ji vargonuoja ir Šilalės bažnyčioje.

Gegužės 27 dieną Švč. Trejybės bažnyčioje vyko šios bažnyčios tituliniai Švč. Trejybės atlaidai. Juose šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė Rietavo klebonas kun. Antanas Gutkauskas. Savo gražiu giedojimu atlaidus papuošė Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios choro grupė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija