2018 m. birželio 22 d.
Nr. 25 (2292)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Prasmingi renginiai parapijoje

Kleboną kan. dr. Algį Genutį
sveikina pastoracinė taryba

Dainuoja Vydmantų klebonas
kun. Karolis Petravičius

Dainuoja Vydmantų kultūros
centro moterų ansamblis

ŠILALĖ. Šie metai Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos tikintiesiems nepašykštėjo prasmingų ir jaudinančių renginių. Be abejo, šilališkiai džiaugsmingai švenčia atkurtos Lietuvos valstybės 100-metį. Saulėtą gegužės 27-osios vakarą prie Šilalės Lurdo įvyko Gegužinės pamaldos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Dalyvaujant gausiam rajono vadovų, Šilalės bei aplinkinių parapijų kunigų ir parapijiečių būriui pirmiausia sugiedotas Lietuvos himnas, Lietuva dar kartą paaukota Švč. Mergelės Marijos globai. Vėliau buvo giedama Švč. Mergelės Marijos litanija, sukalbėtos kitos maldos. Pabaigoje skambėjo muzika, susirinkusieji vaišinosi kareiviška koše ir arbata, ilgokai bendravo tarpusavyje džiaugdamiesi prasmingu renginiu.

Birželio 10-ąją, sekmadienį, vyko Pirmosios Komunijos šventė – ji suteikta 51 jaunam šilališkiui. Tos dienos rytą 9 val. šv. Mišias aukojęs vikaras kun. Aivaras Pudžiuvelis pasakė Pirmąją Šv. Komuniją priėmusiesiems skirtą homiliją. Užbaigiant Dievo Kūno oktavą buvo šventinami žolynai ir laiminami į pamaldas susirinkę vaikai.

Tą patį sekmadienį 12 val. klebonas kan. dr. Algis Genutis, aukodamas Sumos šv. Mišias, paminėjo savo kunigystės 35 metų sukaktį. 1983 m. gegužės 29 d. jis Kauno Arkikatedroje Bazilikoje buvo įšventintas kunigu. Klebono kunigystės kelias prasidėjo vikaravimu Kretingos, Plungės ir Tauragės parapijose. 1988 metais jis paskirtas Sedos parapijos klebonu, o 1991–1993 metais buvo Telšių Mažosios bažnyčios klebonu. Nuo Telšių seminarijos atkūrimo 1989 metais yra jos dėstytojas. 1993–1997 metais Laterano universitete studijavo kanonų teisę ir įgijo daktaro laipsnį. 1997–2003 metais buvo Telšių kunigų seminarijos rektoriumi, 2003–2010 metais – Palangos parapijos klebonu, nuo 2010 m. rugpjūčio 16 d. – Šilalės klebonas.

Sumos pradžioje naujoji parapijos pastoracinė taryba, susidedanti iš šešiolikos narių, davė priesaiką sąžiningai atlikti jai patikėtas pareigas. Klebono kunigystės 35 metų sukakties paminėjimas buvo siejamas ir su kitu įvykiu. Šalia Palangos esančioje Vydmantų gyvenvietėje neseniai įkurta Vydmantų parapija, ruošiamasi statyti naują bažnyčią. Projektas jau patvirtintas. Jaunas ir energingas Vydmantų parapijos klebonas kun. Karolis Petravičius kartu aukojo šv. Mišias su Šilalės klebonu, bažnyčiose rengia religinės muzikos koncertus. Jam talkina Vydmantų kultūros centro moterų ansamblis. Su ansambliu kun. K. Petravičius koncertuodamas pristato statomos bažnyčios projektą, renka lėšas jos statybai. Šilalės klebonas kan. dr. A. Genutis, švęsdamas savo kunigystės sukaktį, pakvietė Vydmantų kleboną kartu su ansambliu atvykti į šventę ir surengti religinės muzikos koncertą. Kartu buvo renkamos aukos Vydmantų bažnyčios statybai. Klebonas kan. dr. A. Genutis, anksčiau pats aptarnavęs Vydmantų parapiją, kvietė savo parapijiečius padėti Vydmantų parapijos tikintiesiems, norintiems turėti savo bažnyčią.

Pasibaigus šv. Mišioms kleboną sveikino ir nuoširdžiausius linkėjimus išsakė Šilalės savivaldybės vadovai, įvairių organizacijų atstovai, parapijos pastoracinė taryba, maldos grupelių nariai, pavieniai asmenys.

Šie ir panašūs renginiai bei sukaktys atgaivina mūsų dvasią, skatina mylėti Dievą ir Tėvynę.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija