Atnaujintas 2003 m. gruodžio 3 d.
Nr.92
(1196)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Pagerbti išeivijos kultūrininkai

Amerikos lietuviai tradiciškai pagerbė 2003 metų JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos premijų laureatus. Šešios premijos už kūrybinius laimėjimus išeivijos kūrėjams įteiktos jau dvidešimt pirmąjį kartą.

Pasak JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos pirmininkės Marijos Remienės, per visas premijų šventes yra pagerbta nemažai išeivijos kultūrininkų: muzikų, teatro darbuotojų, dailininkų, žurnalistų, radijo laidų darbuotojų, ansamblių ir lietuvių operų statytojų ir atlikėjų, o pastaraisiais keleriais metais apdovanojami ir tautinių šokių mokytojai.

Premijų įteikimo iškilmės vyko Čikagos priemiestyje Lemonte, Lietuvių dailės muziejuje. 2003 metų laureatais tapo: muzikos srityje - žinoma kompozitorė Giedra Nasvytytė-Gudauskienė, žurnalistikos - lietuviškos spaudos bendradarbis Edvardas Šulaitis, teatro - režisierė ir aktorė Julija Aleksiūnaitė-Cijūnėlienė-Dantienė, radijo - Hartfordo „Tėvynės garsų“ programos darbuotojas Alfonsas Dzikas, dailės - keramikas Rimas Visgirda, tautinių šokių - „Lazdyno“ tautinių šokių grupės ilgametė vadovė Jadvyga Reginienė.

Iškilmių dalyviams koncertavo Bostone gyvenantys jaunieji muzikai - daugelio konkursų laureatai broliai Puodžiukai – smuikininkas Dainius ir pianistas Aidas.

Pagal Eltą

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija