Atnaujintas 2006 birželio 16 d.
Nr.46
(1446)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pavasariškai veržlus Vilkaviškio vyskupijos IV Eucharistinis kongresas

Irena Petraitienė

Maldininkai sekmadienį Vilkaviškyje
užtvindė J.Basanavičiaus aikštę

Bažnyčios hierarchai Vilkaviškio
vyskupijos IV Eucharistiniame kongrese

Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus
arkivyskupas Peter Stephan
Zurbriggen pasveikino gražiai
giedojusius giesmininkus

Vyskupas Rimantas Norvila
džiaugiasi pavykusiu renginiu

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
aukojo pagrindines šv. Mišias

Vilkaviškio Katedra praėjusį
sekmadienį, per vyskupijos IV
Eucharistinį kongresą

Eisenoje Vilkaviškio gatvėmis
eina vyskupai

Vaikai – Bažnyčios ateitis

Kunigai po šv.Mišių Vilkaviškio
gatvėmis nusidriekusia
procesija eina į Katedrą

Kunigai nuo kaitrios
saulės slėpėsi po skėčiais

Šiemet Vilkaviškio vyskupija drauge su kitomis penkiomis Lietuvos vyskupijomis švenčia savo gyvavimo 80-metį. Apvainikuojant šią sukaktį, birželio 9-11 dienomis Vilkaviškyje įvyko vyskupijos IV Eucharistinis kongresas „Aš esu gyvybės duona“. Pasak Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos, rengiant istorinį minėjimą, norėta kartu parodyti savo dvasinį gyvybingumą, drauge išgyvenant tikėjimo džiaugsmą. Prasminga ir tai, kad šis IV Eucharistinis kongresas, vykęs vyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Antano Paduviečio šventės išvakarėse ir sulaukęs popiežiaus Benedikto VI apaštalinio palaiminimo, baigėsi pasiaukojimo Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai malda.

Ąžuolų apsupta Vilkaviškio J.Basanavičiaus aikštė birželio 11-osios sekmadienį, nuo ryto sukvietusi Suvalkijos krašto ūkininkus, amatininkus, verslininkus, mokinius ir mokytojus – žmones, kurių dvasinės giminystės saitas – katalikų tikėjimas, tarsi paliudijo vyskupijos ganytojo R.Norvilos žodžius, jog kongresas per visą dieceziją siunčia gyvybingą dvasinio atsinaujinimo signalą ir kviečia tikinčiuosius naujai atrasti Eucharistijos dovanas. Grojant Algimanto Dziegoraičio vadovaujamam Kybartų pučiamųjų orkestrui, giedant šio Lietuvos pakraštyje esančio miestelio jauniesiems giesmininkams, besirikiuojant Vilkaviškio vyskupijos jungtiniam chorui ir šešių dekanatų parapijų grupelėms, galvoji apie būties sakralumą, impulsyviai ištryškusį lietuvių krikščioniškąjį solidarumą, pagarbą tikėjimui ir jo nešėjams. Lyg dirigentui mostelėjus nuščiūva keliatūkstantinė minia, išvydusi nuo Katedros į aikštę ateinant dvasininkų procesiją – kunigai, apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas S.Tamkevičius, generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. E.Putrimas, vyskupai R.Norvila, Juozas Žemaitis, Juozas Tunaitis, Juozapas Matulaitis, Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta, Juozas Preikšas.

„Šią nuostabią, mums Dievo padovanotą dieną jus sveikinu kaip apaštalinis nuncijus popiežiaus Benedikto XVI vardu, – prieš šv. Mišių auką sveikinimo žodį tarė nuncijus arkivyskupas P.S.Zurbriggen. – Šventasis Tėvas yra su jumis ir meldžiasi už jus. Popiežius kartu su jumis adoruoja Švč. Sakramentą. Kaip savo tėviškos meilės ženklą, jis atsiuntė savo sveikinimą“.

Vilkaviškio vyskupui R. Norvilai adresuotame ir generalvikaro mons. Arūno Poniškaičio perskaitytame sveikinime sakoma: „Vilkaviškio IV Eucharistinio kongreso šventimo proga Šventasis Tėvas nuoširdžiai sveikina ir džiaugdamasis didžiai vertina šį svarbų įvykį. Jo Šventenybė linki, kad, apmąstydama Evangelijos žodžius „Aš esu gyvybės duona“ ir šios neaprėpiamos tikėjimo paslapties, krikščioniško gyvenimo bei viršūnės vedama, jūsų bendruomenė sustiprintų karštą evangelinio liudijimo siekį. Popiežius užtikrina savo prisiminimą maldoje ir iš širdies suteikia vyskupui, kunigams, seserims vienuolėms ir visiems tikintiesiems apaštalinį palaiminimą“. Sveikinimą pasirašė kardinolas Andželas Sodanas, Vatikano valstybės sekretorius.

Iškilmingų šv.Mišių koncelebracijai vadovavo arkivyskupas S.Tamkevičius. „Kai Vilkaviškyje buvau vikaru, negalvojau, kad ateis laikas ir čia galėsime švęsti Eucharistinį kongresą, – pamoksle sakė arkivyskupas.- Bet pasaulio galingųjų planai yra viena, o Viešpaties planai kita, ir paskutinis žodis visada būna su Viešpačiu“. Arkivyskupas apžvelgė pavasariškai veržlų, bet sudėtingą ir sunkų Vilkaviškio vyskupijos istorijos kelią.

Detaliau apžvelgti Vilkaviškio vyskupijos istorijos raidą kongreso dalyviams padėjo pirmąją, Vynuogyno darbininkų, dieną įvykusio dokumentinio filmo, kurį sukūrė Dalius Ramanauskas ir s. Laimutė Rimkevičiūtė, premjera,  taip pat kan. Kęstučio Žemaičio pranešimas. Nuo 1926 iki 1940 metų Vilkaviškio vyskupijoje, vadovaujant vyskupui Antanui Karosui ir koadjutoriui Mečislovui  Reiniui, buvo plačiai išplėtota „Katalikų akcija“, palikusi  gilų pėdsaką tautos gyvenime. 1931 metais Vilkaviškyje įvyko I Eucharistinis kongresas, o 1935 metais – II Eucharistinis kongresas Marijampolėje. Vyskupijos III Eucharistinis kongresas Marijampolėje įvyko 1993 metais, atgavus nepriklausomybę ir laukiant popiežiaus Jono Pauliaus II vizito į Lietuvą. 1934 m. rugpjūčio 27-28 d. Vilkaviškyje įvyko vyskupijos Sinodas, kuriame dalyvavo 67 delegatai. Sinodo dalyviai pasiuntė popiežiui Pijui XI sveikinimo telegramą.

1930 metais buvo baigta statyti Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminarija, veikusi iki 1944-ųjų. Vilkaviškio vyskupija labai nukentėjo Antrojo pasaulinio karo metais, buvo sugriautos ir apgriautos 32 bažnyčios. Minėjime dalyvavęs buvęs seminarijos auklėtinis apašt. protonotaras hab. dr. Vincas Bartuška pasidalijo mintimis apie prieškariu  veikusią Vilkaviškio kunigų seminariją ir jos didelę įtaką formuojant lietuvių katalikų dvasininkų luomą. Vilkaviškio vyskupija labai nukentėjo Antrojo pasaulinio karo metais, buvo sugriautos 32 bažnyčios. Vilkaviškio gyventojas Juozas Žaliabarštis,  Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais buvęs Katedros zakristijonas, atskleidė skaudžių kunigams ir tikintiesiems išgyvenimų ir Budavonės miško tragedijos puslapį. Reikšmingą vaidmenį kovojant su prievartiniu ateizmu atliko 1972 metais pogrindyje pradėta leisti „LKB kronika“, kurios leidėjas ir redaktorius buvo iš Vilkaviškio vyskupijos kilęs ir joje dirbęs kun. S.Tamkevičius. Todėl asmenine žmogiška, istoriniu ir dvasiniu atžvilgiu įsimintina patirtimi pasižymėjo  Kauno arkivyskupo S.Tamkevičiaus tartas atsiminimo ir sveikinimo žodis. Pirmąją kongreso dieną kelias valandas trukęs minėjimas buvo tęsiamas miesto J.Basanavičiaus aikštėje, kur iškilmingai buvo pakelta IV Eucharistijos kongreso vėliava. Čia žodį tarė vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, MIC.

Švč. M.Marijos Apsilankymo Katedroje įvyko  iškilmingos šv. Mišios, kurių koncelebracijai vadovavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas S.P.Ziurbrigen. Savo pamoksle jis akcentavo mintį, jog Eucharistija yra  Bažnyčios mokymo, jos gyvenimo centras. Po šv. Mišių įvyko eucharistinė procesija į Šv. Kryžiaus bažnyčią, kur  trijų dienų adoracijai buvo išstatytas Švč. Sakramentas.

... Gedimino, Birutės, Vytauto gatvėmis žingsniavo eucharistinė procesija, simbolizuojanti keliaujančią ir Gerąją Naujieną nešančią Bažnyčią. Tarp žiedlapius barstančių mergaičių buvo ir Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos moksleivės, kurių mokytoja Lina Šimauskienė džiaugėsi šioje mokykloje tvyrančia katalikiška dvasia. Panemunės bažnyčios vikaras kun. Rimantas Simanavičius, pasidalijęs pirmąja kapelionavimo Šv. Mato vidurinėje mokykloje patirtimi, sakė, kad jaučiasi kaip žvejys, ieškantis gelmės.

Birželio 10-oji sulaukė gausesnio nei tikėtasi Vilkaviškio vyskupijos jaunimo būrio, su didžiuliu entuziazmu dalyvavusio Katedroje vykusiame šlovinime. (Jungtiniam vyskupijos chorui vadovavo Audronė Pranskevičienė.) Jaunuosius katalikybės išpažinėjus pasveikino vyskupas R.Norvila, konferenciją apie Eucharistijos prasmę vedė kaunietis teol. dr. Benas Ulevičius.

Tarp gausaus šlovinime dalyvavusio jaunimo buvo kongreso proga organizuoto piligriminio žygio, kuriam  vadovavo Prienų Kristaus Atsimainymo  bažnyčios vikaras kun. Rytis Baltrušaitis ir Alytaus Šv. Angelų Sargų  bažnyčios vikaras kun. Arūnas Simonavičius, dalyviai.

Jaunimo diena buvo turtinga 24 teminių užsiėmimų programa. Keli šimtai jaunųjų maldininkų susirinko į pranciškono br. Pauliaus Vaineikio konferenciją. Kauno evangelizacinio centro atstovai vedė diskusiją „Kur aš galėčiau susitikti Jėzų“,  aktualus savo tema ir patrauklus buvo Kauno dramos teatro aktoriaus Arūno Žemaitaičio renginys „Žmonės yra dovana“. Rokų jaunimo bendruomenė „Bendraminčiai“ su klieriku Aurimu Stiklakiu įdomiai diskutavo apie protėvių tikėjimą; kaip Dievą rasti paprastuose dalykuose, jaunimui aiškino kun. Mindaugas Martinaitis.

Katedros šventorius, papuoštas vyskupijos mokinių padarytais baltais avinukais, visą jaunimui skirtą dieną žydėjo šypsenomis, o svarbiausia – nauja dvasine patirtimi, nauju, ne vienam gal pirmą kartą atrastu susitikimu su Eucharistiniu Jėzumi. Tai buvo matyti iš švytinčių jaunų veidų ir nuoširdžių atsivėrimų. Visi kalbinti jaunieji kongreso dalyviai tikino, jog pirmą kartą dalyvauja tokiose jaudinančiose Susitaikinimo pamaldose ir tokiose įspūdingose šv. Mišiose, kur bendrystės džiaugsmas buvo reiškiamas spontaniškais plojimais, kur buvo pinama gražiausių giesmių pynė.

Kartu su procesija žingsniuojant ir stebint Užnemunės krašto žmones, dzūkus, sūduvius, zanavykus, negalėjai nepritarti arkivyskupo S.Tamkevičiaus per pamokslą akcentuotai minčiai, jog sėkmingiausiai okupacijos egzaminą išlaikė tie, kuriems buvo brangus ir gyvybingas dalykas sekmadieniais švęsti Eucharistiją. Šventežerio, Simno, Aukštosios Panemunės kalbinti žmonės noriai ir su meile pasakojo apie savo parapijų gyvenimą, dėkojo savo bažnyčių kunigams, pakvietusiems dalyvauti tokioje džiugioje Eucharistijos šventėje. Ypač laimingi buvo Lekėčių parapijos, šiemet mininčios savo gyvavimo šimtmetį, tikintieji. 1906 metais čia atvykęs kun. J.Staugaitis (vyskupas, Vasario 16-osios Akto signataras) pastatė bažnyčią ir subūrė tikinčiuosius. Taip, pasak arkivyskupo, Vilkaviškio vyskupijai rūpi ir rūpės atgaivinti savo parapijas, kad jos taptų gyvomis tikinčiųjų bendruomenėmis.

Kunigai – procesijoje vienas šalia kito. Vieni, kaip sakydavo šviesaus atminimo kardinolas Vincentas Sladkevičius, žiemojantys – žilagalviai, kiti – neseniai gavę šventimus, tačiau visi vieno pašaukimo, vienos sunkios tarnystės. Švenčiant Vilkaviškio vyskupijos 80-metį, joje dirba 111 diecezinių kunigų ir aštuoni kunigai vienuoliai. Vilkaviškio vyskupas R.Norvila akcentavo, jog šiuo metu diecezija stengiasi ypatingą reikšmę skirti Gyvosios Bažnyčios statybai. Kunigų taryba patvirtino naujas katechezės gaires. 2003 metais Marijampolėje buvo surengta Gerosios Naujienos diena, kurios tikslas – atkreipti žmonių dėmesį į Dievo žodį, paliudyti, kad Evangelija šiandien ne mažiau gyva ir nuostabi nei tada, kai ją skelbė Jėzus iš Nazareto žodžiais ir darbais. Pakeliui į visos vyskupijos Eucharistinį kongresą, kiekvienoje parapijoje buvo vykdomos katechezės ir švenčiamos Eucharistijos dienos, organizuoti visų dekanatų Eucharistiniai kongresai.

„Eucharistinis kongresas siekia pasibelsti į kiekvieno žmogaus širdį ir protą primenant, kad tik Kristuje yra išsigelbėjimas, o Jis yra čia ir dabar, gyvas, mus mylintis, pasiruošęs mums padėti“, – per pamokslą sakė arkivyskupas. Šie žodžiai geriausiai atspindėjo kongrese tvyrojusią nuotaiką. Džiugiai nusiteikę buvo ir į šventę atvykę du Seimo nariai, jų vardu sveikinimo žodį tarė Algirdas Butkevičius, kongreso dalyvius šiltai pasveikino Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių vadovai. Apžvelgiant visas tris kongreso dienas, negali nutylėti apie jos dalyviams virtą kareivišką košę, vakarais J.Basanavičiaus aikštėje vykusius koncertus ir atjaunėjusią, geltonomis kongreso vėliavomis pasipuošusią ir svetingą vyskupijos sostinę – Vilkaviškį.

Vilkaviškis

Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija