Atnaujintas 2006 liepos 28 d.
Nr.57
(1457)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Lankėsi vyskupas

Dievo Apvaizdos bažnyčia
Labūnavos kapinėse

Vyskupas Jonas Ivanauskas
laimina jį pasitinkančius
labūnaviečius. Kairėje –
klebonas kun. Albinas Graužinis

LABŪNAVA. Liepos 9 dieną Dievo Apvaizdos bažnyčioje lankėsi Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Jis aukojo šv. Mišias, teikė Sutvirtinimo sakramentą ir vizitavo parapiją. Prie Labūnavos kapinių, kuriose stovi šios parapijos bažnyčia, vartų vysk. J.Ivanauską ir kanclerį mons. Adolfą Grušą pasitiko klebonas kun. Albinas Graužinis ir Kėdainių dekanas kun. Gintaras Pūras.

Parapiją vizitavusiam vyskupui klebonas trumpai papasakojo apie savo bendruomenę. Vyresni žmonės čia dar prisimena per Antrąjį pasaulinį karą sudegusią bažnyčią, kuri taip ir liko neatstatyta. (Beje, pirmoji Labūnavos bažnyčia irgi sudegė Napoleono žygio metu.) Po gaisro labūnaviečiai iki šiol tebesimeldžia kapinių koplyčioje, kuri apie 2000 tikinčiųjų turinčiai parapijai yra tikrai per maža. Ją, kaip ir ankstesnes sudegusias bažnyčias, pastatė grafai Zabielos. Čia ilsisi ir jų palaikai.

Vysk. J.Ivanauskas pamoksle per šv. Mišias džiaugėsi, kad yra žmonių, prisimenančių senąją bažnyčią, tėvus, senelius ar prosenelius, kurie ją statė, joje meldėsi ir gyveno šioje parapijoje tikėdami. Gražu, kad ir jaunimas, pasirengęs priimti Sutvirtinimo sakramentą, perima iš tėvų ir senelių tikėjimą. Pasak vyskupo, dabartiniame pasaulyje matoma daug prieštaravimų. Europoje gyvena bene daugiausiai pasiturinčių žmonių, bet niekur kitur nėra tiek daug pamiršusių tikėjimą į Dievą. Pasaulis draskomas įvairių socialinių prieštaravimų, kurių akivaizdoje besiblaškantis žmogus klausia: kur einame, kas mūsų laukia? Aiškus atsakymas, pasak vyskupo, yra vienas – žmogus be Dievo negali sukurti prasmingos ateities. Tik Dievas yra mylintis Tėvas ir jaunam žmogui, kuriančiam savo šeimą, ir senam, vargų prislėgtam. Vyskupas linkėjo, kad visiems sekmadienis būtų Viešpaties diena. „Būtų liūdna, jei, priėmę Sutvirtinimo sakramentą, pamirštumėte sekmadieniais ateiti į savo maldos namus“, – sakė vysk. J. Ivanauskas ir priminė susitikimą su popiežiumi Benediktu XVI, kuriame jis sakė, kad pačios šeimos turi jausti, jog masinė kultūra yra nukreipta prieš šeimos tvirtumą, sutuoktinių meilę, ištikimybę ir vertybių perdavimą savo vaikams.

Po šv.Mišių vysk. J. Ivanauskas suteikė Sutvirtinimo sakramentą būriui Labūnavos ir aplinkinių parapijų jaunuolių.

Romas BACEVIČIUS

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija