Atnaujintas 2006 rugpjūčio 11 d.
Nr.60
(1460)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Panevėžio vyskupijoje

Pasvalio dekanate

Trimituojantis angelas sutiks ir palydės

Ant tilto per Mažupės upelį
(iš kairės): Joniškėlio seniūnas
Stepas Rimkus, rajono meras
Gintautas Gegužinskas, Seimo
narys Antanas Matulas, Joniškėlio
klebonas kun. Vilnis Viktoras Cukuras
ir Panevėžio vyskupas Jonas
Kauneckas bendrauja su joniškėliečiais

„Trimituojantis angelas“ ir jo autorius
joniškėlietis stalius Vytautas Bakūnas

Vyskupas mielai fotografavosi
su joniškėliečiais

Miestelio 400 metų minėjime
buvo pašventinta Joniškėlio
herbas ir vėliava

JONIŠKĖLIS. Liepos 22-ąją prie Mažupės upelio įsikūręs miestelis minėjo 400 metų sukaktį. Ta proga čia lankėsi Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Tai buvo bene svarbiausias šventės įvykis.

Mūrinė šventovė, pastatyta 1792 metais, nesutalpino visų norinčių į ją patekti. Buvo šventiškai išpuoštas jos vidus. Prabilęs į susirinkusiuosius Joniškėlio klebonas kun.Vilnis Viktoras Cukuras minėjo tai, ką sugebėjo padaryti atlikdamas savo ganytojišką pareigą parapijoje. Jo pasisakymas buvo dalykiškas: pageidavo turėti jaunesnį kunigą, kuris galėtų dirbti su jaunimu, rengti jam vasaros stovyklas, vesti dvasinio tobulėjimo keliu. Reikalingi su užsidegimu dirbantys tikybos mokytojai. Mažai vyresniųjų klasių moksleivių lanko tikybos pamokas. Priėmę Pirmąją Komuniją, dažniausiai nebeperžengia bažnyčios slenksčio. Klebonas prašė pasimelsti už jo motiną, kuri prieš ketvirtį amžiaus iškeliavo į Amžinybę. Tada laidotuvėse dalyvavęs dabartinis arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ją pavadino šventąja.

Vyskupas J.Kauneckas dėkojo už gražų jo sutikimą. Ganytojas apgailestavo, kad atvyko su paprastais, o ne šventėms skirtais vyskupo rūbais. Mat nesitikėjo, kad šeštadienį bus surengtos tokios didingos sutiktuvės. Ganytojas džiaugėsi, jog Joniškėlyje atgaivintos gegužinės pamaldos, miestelis turi ateitininkų, aktyvūs Gyvojo rožinio nariai. Svečias nuoširdžiai sveikino tikinčiuosius miestelio 400-ojo gimtadienio proga, 65 jauniesiems parapijos gyventojams suteikė Sutvirtinimo sakramentą.

Šv. Mišias, kurios vyko po sutvirtinimo, aukojo vysk. J.Kauneckas, dalyvavo klebonas kun. V.V.Cukuras ir Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros diakonas Audrius Vogulis. Pamoksle ganytojas sakė: Joniškėlis – nepaprasta vietovė. Čia įsikūrė pirmoji kaimo vietovėje ligoninė, čia veikė pirmoji šalyje žemės ūkio mokykla, kuri savo veiklą suderino su gamybine praktika. Joniškėlis buvo artimas rašytojai Gabrielei Petkevičaitei-Bitei.

Vyskupas aukštino lietuvių tautą, citavo žymių pasaulio žmonių mintis, išsakytas apie ją. Jis pabrėžė, jog Lietuvos žemė išaugino daugybę puikių savo sūnų ir dukterų. Ganytojo mėgstamas rusų rašytojas Dostojevskis irgi turėjo lietuviškų šaknų. Lietuviai visada pasižymėjo vaišingumu. Patys sunkiai versdamiesi, paskutiniu duonos kąsniu dalijosi su karo pabėgėliais. Vyskupas pabrėžė: Lietuva sugebėjo išsaugoti patį brangiausią dalyką – tikėjimą.

Po šv. Mišių priėmusiuosius Sutvirtinimo sakramentą aukštas svečias pakvietė juos į šventorių nusifotografuoti. Čia jis su visais buvo paprastas ir nuoširdus.

Vėliau vysk. J.Kauneckas kartu su Joniškėlio seniūnu Stepu Rimkumi, rajono meru Gintautu Gegužinsku, Seimo nariu Antanu Matulu, Joniškėlio klebonu kun. V.V.Cukuru ėjo Mažupės upelio link. Stabtelėjęs ant tilto per Mažupę, vyskupas dalijo šventųjų paveikslėlius. Ateinančiųjų laukė Vidaus reikalų ministerijos pučiamųjų instrumentų orkestras.

Į jubiliejinės šventės dalyvius kreipėsi miestelio seniūnas S.Rimkus. Jis dėkojo nagingam meistrui Vytautui Bakūnui ir architektei Sigitai Baniulytei-Šerkšnienei, kurių dėka Mažupės upelio pakrantėje, priešais bažnyčią, pastatyta dešimties metrų aukščio medžio skulptūra „Trimituojantis angelas“. Seimo narys A.Matulas už tokią puikią šventę dėkojo jos rengėjams. Panevėžio vyskupas J.Kauneckas linkėjo, kad, praėję pro didingą medžio dirbinį, žmonės taptų geresni. Ganytojas pašventino skulptūrą, miestelio herbą ir vėliavą.

Šventė tęsėsi miestelio parke.

Bronius VERTELKA

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija