Atnaujintas 2006 rugpjūčio 11 d.
Nr.60
(1460)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Meldėsi už mirusį kunigą

Prie kun. Vytauto Skipario kapo

Vėžaičiai. Liepos 25 dieną, trečiadienį, Gargždų parapijos klebono kan. Jono Paulausko aptarnaujamoje parapijos Šv. Kazimiero bažnyčioje susirinkę kunigai ir parapijiečiai meldėsi už prieš tris mėnesius mirusį Vėžaičių parapijos kleboną kun. Vytautą Skiparį. Šv. Mišių aukai vadovavo kun. Andrius Vaitkevičius, pamokslą sakė kun. Viktoras Ačas, kartu meldėsi kan. Jonas Paulauskas, kun. Česlovas Degutis, kun. Vaidotas Vitė, kun. Egidijus Kumža, diak. Aloyzas Žygaitis. Šv. Mišiose giedojo Vėžaičių parapijos choras ir Gargždų ateitininkų mergaičių ansamblis.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija