Atnaujintas 2006 rugpjūčio 11 d.
Nr.60
(1460)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Telšių vyskupijoje vyksta mariologinis kongresas

Birželio 23 dieną popiežius Benediktas XVI pašventino popiežiškąsias karūnas Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslui ir jomis vainikuoti įgaliojo Telšių vyskupą Joną Borutą, SJ. Vainikavimo iškilmės numatytos spalio 8 dieną (sekmadienį) Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje.

Kad visi Telšių vyskupijos tikintieji turėtų galimybę dvasiškai pasiruošti šioms iškilmėms, nuo liepos 23-iosios iki spalio 8 dienos rengiamas visus vyskupijos dekanatus apimantis Mariologinis kongresas. Kiekvienam iš dešimties Telšių vyskupijos dekanatų skiriama po savaitę.

Per dekanatus ir jų parapijas keliauja Žemaičių Kalvarijos malonėmis garsėjančio paveikslo fotokopija. Sekmadienio popietę paveikslas atkeliauja į dekanato centrą, po to per savaitę keliauja dekanato ribose iš vienos parapijos į kitą, kur vyksta speciali katechezė, šv. Mišios, paveikslo pasitikimo ir išlydėjimo procesijos.

Šeštadienio vakare paveikslas pasiekia dekanato centrinę parapiją, kur tą vakarą viso dekanato jaunimas turi savą katechetinę programą ir Eucharistijos adoraciją. Jos metu yra adoruojamas Viešpats Eucharistijoje, dvasiškai jungiantis su Švč. M. Marija bei apmąstomos rožinio paslaptys.

Telšių vyskupijos Mariologinis kongresas prasidėjo liepos 23 dieną Šilutėje, kur įvyko Šilutės miesto Mariologinis kongresas. Po savaitės, paveikslo fotokopijai apkeliavus visą Šilutės dekanatą, viso Šilutės dekanato Mariologinis kongresas įvyko liepos 30 dieną Švėkšnoje. Ta pačia proga buvo paminėtos ir prieš metus Švėkšnoje įvykusio Telšių vyskupijos Eucharistinio kongreso pirmosios metinės.

Tą sekmadienio, liepos 30 dienos, rytą Švėkšnos parapijos ir viso Šilutė dekanato tikintieji rinkosi į Švėkšnos bažnyčią, kur taip pat vyko ir tituliniai Šv. apaštalo Jokūbo atlaidai. 10.30 val. bažnyčioje prasidėjo katechezė. Gausiai susirinkusius tikinčiuosius pasveikino Telšių ganytojas Jonas Boruta. Po vyskupo sveikinimo žodžio iš Žemaičių Kalvarijos atvykęs kun. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas susirinkusiesiems papasakojo apie Žemaičių Kalvarijos šventovę, pristatydamas jos praeitį ir dabartį. Taip pat buvo pasakojama stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo istorija ir jo svarba dvasinėje visos vyskupijos raidoje. Po kun. A.Sabaliausko katechezės buvo giedamos giesmės, skirtos Švč. M. Marijai.

Savo katechezėje apie Švč. M.Marijos reikšmę ir svarbą bei vaidmenį išganymo istorijoje kalbėjo kun. doc. teol. dr. Arvydas Ramonas. Jis kvietė tikinčiuosius mokytis iš Marijos krikščioniško gyvenimo, nes būtent ji mums moko, kaip reikia gyventi su Dievu. Ji moko, kaip reikia melstis ir būti ištvermingu maldoje.

Pagrindinėms Šilutės dekanato Mariologinio kongreso 12 val. šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė vysk. J.Boruta. Šv. Mišių metu giedojo Švėkšnos bažnytinis sumos choras. Savo homilijoje vyskupas tikintiesiems išsamiai pristatė Bažnyčios mokymą apie Švč. M. Mariją. Ganytojas taip pat kalbėjo apie būtinybę atgaivinti šeimas, kurios yra visuomenės ir Bažnyčios pagrindas. Šeimos institucija šiuo metu išgyvena didžiulę krizę, todėl būtina ją atkurti. Švč. M. Marija yra šeimos motinos pavyzdys ir vertybių saugotoja. Jos svarba labai didelė ne tik išganymo istorijoje, bet ir kiekvienam krikščioniui, nes Jėzus ją paskyrė visų Bažnyčios narių Motina. Popiežius Benediktas XVI, suteikdamas stebuklingajam Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslui Krikščioniškų Šeimų Karalienės titulą ir vainikuodamas jį popiežiškosiomis karūnomis, visus tikinčiuosius, ypač krikščioniškas šeimas, ragina glaustis prie mūsų visų Motinos.

Po iškilmingų šv. Mišių Švėkšnos miestelio gatvėmis vyko Eucharistinė procesija, kurioje buvo nešama ir stebuklingojo paveikslo fotokopija. Po iškilmingos procesijos, giedant Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmes, skirtas Dievo Motinai, paveikslo fotokopija buvo perduota Telšių dekanato tikintiesiems. Šio dekanato Mariologinis kongresas, po to, kai paveikslo fotokopija apkeliavo visas dekanato parapijas, įvyko Telšių katedroje rugpjūčio 6 dieną.

Kun. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija