Atnaujintas 2006 rugpjūčio 25 d.
Nr.63
(1463)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Po pamaldų – gražus pabendravimas

Įteikiami padėkos raštai
už gražiausias puokštes. Viduryje –
klebonas dekanas kun. Stasys Toleikis

Ir jaunimas, ir senimas suplaukė
į Žolinės iškilmes...

ŠILALĖ. Rugpjūčio 15-ąją į Šv.Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią jau iš pat ryto gausiai rinkosi tikintieji, nešini gražiomis gėlių puokštėmis. Tas puokštes kunigai Sigitas Valauskis ir Stasys Toleikis pašventino Votyvos ir Sumos pradžioje. Pirmąsias šv. Mišias aukojo kun. S.Valauskis, kuris tai progai skyrė pamokslą, susietą su šia švente bei jos prasme tikinčio žmogaus gyvenime. Sumą aukojo Šilalės parapijos klebonas dekanas kun. S.Toleikis. Jam talkino pasipuošę, su gėlių puokštėmis rankose ministrantai ir adorantės. Kaip ir visada, adorantes atlaidams paruošė šios bažnyčios darbuotoja Irena Judeikienė. Po bažnyčios skliautais liejosi mišraus choro, vadovaujamo Antano Kazlausko, šiai iškilmei paruoštos giesmės. Klebono kun. S.Toleikio pamokslas buvo susietas su Dievo Motinos garbinimo prasme, tikėjimo stiprinimu šeimose ir rožinio maldos svarba. Pasak klebono, rožinis – galingas ginklas tikinčiojo rankose, užkertantis kelią bet kokiam blogiui, puolančiam žmogų.

Po pamaldų tikintieji drauge su kunigais pasuko prie Šilalės „Caritas“ pastato, kur įvyko atlaiduose dalyvavusių tikinčiųjų susitikimas su giminėmis, kaimynais, pažįstamais. Šį atlaidų dalyvių pasižmonėjimą po Žolinės pamaldų suorganizavo Šilalės „Caritas“ darbuotojai: šios katalikų organizacijos direktorius kun. S.Toleikis, „Caritas“ reikalų vedėja I.Judeikienė, šios organizacijos narė Zita Bliūdžienė ir kitos karitietės. Jiems talkino Šilalės kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Šilas“, vadovaujama Aleksandro Vaičio. Išradingai nuotaikingą Žolinės popietę vedė Šilalės kultūros centro etninės kultūros renginių organizatorė, minėtos kapelos dalyvė Aldona Gedvilienė ir jau dešimtą Žolinės šventę gražiai rikiuojanti Z.Bliūdžienė.

Po visų kalbų, pasisakymų bei po „Šilo“ kapelos atliekamų skambių lietuviškų dainų, grojamų svajingų valsų ir kitokių melodijų pertraukos metu vyko gražiausių, išradingiausių ir senoviškiausių Žolinės puokščių paroda-konkursas. Ant stalo buvo išrikiuota daugybė puokščių. Autoritetinga komisija atrinko pačias gražiausias ir originaliausias, o visų didžiausia ir gražiausia puokštė buvo šilališkės Irenos Kononovienės, sukomponuota drauge su jos mažamete vaikaite. Jai ir atiteko pirmoji vieta. Padėkos raštais, prizais buvo apdovanota daug puokščių autorių. Vieni padėkos raštus pelnė už puokštėse esančių gėlių įvairovę, kiti – už menišką kompoziciją ir pan.

Po Žolinės puokščių autorių apdovanojimų toliau buvo grojama, šokama ir dainuojama. Ta proga „Caritas“ darbuotojos dar paruošė ir vaišių stalą, kurio patiekalais daugiausia vaišinosi jaunimas, vaikai. Visus taip pat džiugino ir klebono kun. S.Toleikio aktyvus dalyvavimas šiame parapijiečių suėjime, jo šmaikštavimas, gebėjimas nuoširdžiai bendrauti ir su jaunu, ir su jau garbaus amžiaus sulaukusiu parapijiečiu. Tai parodė ir gausus tikinčiųjų dalyvavimas tiek meldžiantis Dievo Motinai Šilalės bažnyčioje, tiek ir bendraujant nuotaikingame pasilinksminime Žolinės proga, nes niekas neskubėjo į namus.

Žilvinas PRANCKEVIČIUS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija