Atnaujintas 2006 rugpjūčio 25 d.
Nr.63
(1463)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Vyskupo viešnagė jubiliejaus išvakarėse

Vyskupas Rimantas Norvila
teikia Sutvirtinimo sakramentą

KUČIŪNAI. Rugpjūčio 20-ąją, sekmadienį, Šv. Kazimiero parapijoje gamta, žmogus ir Bažnyčia šventė Švč. Mergelės Marijos Karalienės atlaidus. Saulės dovanojamos šviesos ir šilumos auksinės gijos, gerumu spinduliuojantys parapijiečių ir svečių veidai, Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos teikiamas palaiminimas liudijo Dievo sukurtą stebuklą – Žemės ir Dangaus vienovę. Šią dieną į bažnyčią susirinko daug jaunų žmonių. 26 jaunuoliams ganytojas teikė Sutvirtinimo sakramentą. Klebonas kun. Rimantas Venslova perskaitė raportą. Jis supažindino su parapijos istorija, taip pat per jo klebonavimo laikotarpį atliktais darbais.


Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Miestui – 500, bažnyčiai – 100 metų

Vyskupas Jonas Kauneckas
šv. Mišių metu priima
jaunimo atnašas

ZARASAI. Šiais metais Zarasai gyvena ypatinga šventiška nuotaika. Ne dažnai taip nutinka, kad miestas švenčia 500 metų jubiliejų. Jau gegužės ir liepos mėnesiais vyko šventiniai renginiai. O rugpjūtį – pagrindiniai šventės akcentai. Tuo tarpu Zarasų bažnyčia šiemet mini 100 metų nuo konsekracijos.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno dekanate

Bažnyčios šventinimo dešimtmetis

Į šventovę žengia klebonas
kun. Massimo Bianco (dešinėje)
ir garbingi svečiai – vyskupas
Gustavas Garcia Siller
ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

PALEMONAS. Rugpjūčio 15 dieną, per Žolinės atlaidus, Palemono ir Neveronių bendruomenės tikintieji šventė parapijos bažnyčios šventinimo 10 metų sukaktį. Palemono Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčią arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pašventino 1996 m. rugpjūčio 15 d. Parapijiečiai džiaugėsi, kad po dešimties metų arkivyskupas S.Tamkevičius atvyko į parapiją, kur kartu su bendruomene šventė šį nedidelį, bet gražų bažnyčios jubiliejų.


Atlaiduose dalyvavo Prezidentas

Prezidentas Valdas Adamkus
su žmona Alma Žolinės
atlaiduose Pažaislyje

Pažaislis. Rugpjūčio 15 dieną Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčioje, gausiai dalyvaujant kauniečiams ir garbiems svečiams – Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui su žmona Alma, buvo švenčiama Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų šventė. Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, drauge su juo koncelebravo svečias iš JAV Čikagos arkivyskupo vikaras vyskupas Gustavas Garcia Siller, taip pat keliolika miesto parapijų kunigų.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Po pamaldų – gražus pabendravimas

Įteikiami padėkos raštai
už gražiausias puokštes. Viduryje –
klebonas dekanas kun. Stasys Toleikis

ŠILALĖ. Rugpjūčio 15-ąją į Šv.Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią jau iš pat ryto gausiai rinkosi tikintieji, nešini gražiomis gėlių puokštėmis. Tas puokštes kunigai Sigitas Valauskis ir Stasys Toleikis pašventino Votyvos ir Sumos pradžioje. Pirmąsias šv. Mišias aukojo kun. S.Valauskis, kuris tai progai skyrė pamokslą, susietą su šia švente bei jos prasme tikinčio žmogaus gyvenime. Sumą aukojo Šilalės parapijos klebonas dekanas kun. S.Toleikis. Jam talkino pasipuošę, su gėlių puokštėmis rankose ministrantai ir adorantės.


Kaišiadorių vyskupijoje

Širvintų dekanate

Iš užmaršties prikėlė istoriją

Musninkų fundatorė Marija
Remienė ir s. Margarita Bareikaitė
su knyga apie Musninkus
ir jos sudarytojas Stanislovas
Buchaveckas

MUSNINKAI. Rugpjūčio 12-13 dienomis 445 metų sukaktį paminėjo Musninkai – miestelis Širvintų rajone. Ta proga buvo atidaryti parapijos laidojimo namai, įrengti senojoje klebonijoje. Musninkų vidurinėje mokykloje vyko minėjimas, po to – šv. Mišios Švč. Trejybės bažnyčioje (statytoje 1865 m.). Vėliau šventė vyko miestelio aikštėje, prie Šv. arkangelo Mykolo skulptūros (dail. prof. Antanas Kmieliauskas), Marijos Remienės ir s. Margaritos Bareikaitės padovanotos miesteliui prieš keletą metų. Šių moterų, kilusių iš Musninkų, rūpesčio dėka miestelis labai atgijo, čia prasidėjo aktyvus kultūrinis gyvenimas. Šventėje dalyvavęs buvęs musninkietis, dabar gyvenantis Ukmergėje ir vadovaujantis garsiam Lietuvoje moterų ansambliui, atvykęs su savo ansambliečiais stebėjosi, kad jo tėviškė neatpažįstama – mat šventėje pasirodė net keletas vietinių muzikos kolektyvų.


Alytaus dekanate

Per atlaidus atidengtas paminklas buvusiam klebonui

Paminklas kun. Alfonsui
Petruliui Pivašiūnuose

PIVAŠIŪNAI. Rugpjūčio 12-19 dienomis vyko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidai. Rugpjūčio 15 dieną į šią stebuklingais išgijimais garsėjančią vietovę susirinko iki 30 tūkst. maldininkų iš visos Lietuvos ir užsienio. Maldininkai, nešini žolynų, gėlių ir javų puokštėmis, rinkosi atnaujintoje Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje ir šventoriuje. Tikintieji šiemet bažnyčią ir jos prieigas papuošė 50 metrų ilgio rūtų juosta ir žolynų girliandomis.


Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Žolinės šventę lydėjo vyskupo palaiminimas

Vysk. Juozas Tunaitis
bendrauja su jaunaisiais parapijiečiais

KABELIAI. Žolinės dieną gėlėmis ir vainikais padabintoje nedidukėje medinėje Kabelių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje gausiai susirinko tikintieji. Tądien Kabelių parapijos žmonės šventė ir bažnyčios 95-metį, ir parapijos dieną „Vienybė“. Juos laimino parapijos iškilmėse dalyvavęs Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Juozas Tunaitis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija