Atnaujintas 2006 rugpjūčio 25 d.
Nr.63
(1463)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Švč.M.Marijos diena Šiluvoje: misionierių susitikimas

Rugpjūčio 13 dieną, sekmadienį, Šiluvoje tradiciškai paminėta Švč.M.Marijos diena. Eucharistijos liturgijai Švč. M. Marijos Gimimo Bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Koncelebravo Lietuvoje viešintis JAV Čikagos arkivyskupo vikaras vyskupas Gustavas Garcia Siller, šiuo metu JAV studijuojantis ir ten dirbantis kun. prof. dr. Arvydas Žygas, Saleziečių namų Kaune direktorius kun. Masimas Biankas, Maskvoje dirbantis kun. Petras Blaževičius. Per šv. Mišias melstasi visuotinės Bažnyčios ir arkivyskupijos intencijomis, ypač prašant Švč. M. Marijos globoti misijas ir misionierius. Homiliją pasakė arkiv. S.Tamkevičius.

Atnašų procesijoje buvo atneštos kortelės su tarnaujančiųjų misijose bei misijų kraštų vaikų vardais – pasibaigus šv. Mišioms šios kortelės išdalytos tikintiesiems ir paprašyta vieną mėnesį melstis už kurį nors asmenį. Šiluvos parapijos bendruomenės atstovai atnešė Šventojo Rašto knygų – jos vėliau atiduotos Dievo Meilės Misionierių (Motinos Teresės) kongregacijai vargšų reikmėms.

Po šv. Mišių Jono Pauliaus II namuose misionieriai, atvykę į Lietuvą iš kitų kraštų, ir lietuviai, tarnaujantys svetur, susitikime su tikinčiaisiais pasidalijo savo tarnystės įspūdžiais. Be jau minėtų misionierių svečių, aštuonios Dievo Meilės Misionierių (Motinos Teresės) kongregacijos seserys, dirbančios Lietuvoje, tačiau visos atvykusios čia iš skirtingų šalių – Maltos, Belgijos ir kt., papasakojo apie savo tarnystę Kretingoje, kur globoja vienišus senelius, ir Vilniuje maitinant vargšus. Salezietis kun. M.Biankas minėjo, jog visada labai norėjo tarnauti misijose, o misionierius iš Vietnamo, papasakojęs apie savo ketinimą įsitraukti į saleziečių veiklą Lietuvoje, savo gimtąja kalba sukalbėjo „Sveika, Marija“.

Mūsų tautos misionieriams kitose šalyse atstovavęs kun. prof. dr. A.Žygas pasidžiaugė tais išeiviais JAV, kurie vertina Bažnyčios skleidžiamą lietuviškąją kultūrą, parenka savo vaikams lietuviškas šeštadienines mokyklas, kuriose supažindinama ir su tikėjimo dalykais. Kun. P.Blaževičius pabrėžė nuoširdžias išeivių pastangas išlaikyti savo tikėjimą – jie atvyksta į sekmadienio šv. Mišias kelionėje sugaišdami kelias valandas. S. Aloyza Pranė Malinauskaitė, SJ, į misijas Karagandoje (Kazachstanas) išvykusi, jos žodžiais tariant, iš paklusnumo, dabar džiaugiasi šia tarnyste ir svetimšalių nuoširdumu.

Arkiv. S.Tamkevičius pasidžiaugė šiuo susitikimu ir pavadino jį pirmuoju „internacionaliniu“ misionierių susitikimu. Svečių prašymu apie savo darbą papasakojo apaštalaujantys Lietuvos Katalikų Bažnyčioje žmonės.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija