Atnaujintas 2009 m. balandžio 3 d.
Nr. 27
(1719)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Panevėžio vyskupijoje

Anykščių dekanate

Klebono mirties 10-osioms metinėms

TRAUPIS. Kovo 19 dieną Šv. Onos bažnyčioje paminėtos ilgamečio (1964–1999) klebono kun. Stepono Galvydžio (1916 10 05–1999 03 20) 10-osios mirties metinės. Šventinį renginį sudarė kelios dalys: šv. Mišios, kapo lankymas, paminklinės lentos atidengimas ir kryžiaus šventinimas bei prisiminimų popietė Traupio pagrindinėje mokykloje su inscenizacijomis ir vaidinimu.

Šv. Mišias aukojo Anykščių dekanas kan. Stanislovas Krumpliauskas, koncelebravo Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios vicerektorius kun. Rimantas Kaunietis, Mielagėnų klebonas kun. Marijonas Savickas, Anykščių altaristas kun. Bronius Žilinskas, Troškūnų klebonas kan. Saulius Filipavičius ir rez. kun. Aurelijus Simonaitis bei Raguvos ir Traupio klebonas kan. Juozas Janulis. Kan. S. Krumpliauskas papasakojo apie kun. S. Galvydžio ryšius su Traupio parapijiečiais – per beveik 35 metus jis visus pažinojo, bendravo, diegė Dievo meilę, stiprino jų tikėjimą. Pamokslą pasakė iš šio krašto kilęs kun. Rimantas Kaunietis, nuo mažų dienų bendravęs su kun. S. Galvydžiu. Pamokslininkas rado gražių paralelių tarp šv. Juozapo nesvyruojančio tikėjimo Dievo siunčiama žinia, šv. Pauliaus, skelbusio Evangeliją, ir kun. S. Galvydžio tolerancijos, dėmesingumo ir paprastumo. Po šv. Mišių dekanas bei parapijiečiai šventoriuje prie gėlėmis papuošto kun. S. Galvydžio kapo sugiedojo „Marija, Marija“, padėjo gėlių ir uždegė žvakučių.

Kun. S. Galvydis gyveno nedideliame namelyje – tai nepriklausomybės laikais buvusi klebonijos vištidė. Dabar kitoje gatvės pusėje atgauta klebonija gražiai pertvarkoma, o kunigo gyventame namelyje – jo biblioteka, galbūt ateityje čia bus ir kunigui skirtas muziejus. Klebonas kan. J. Janulis pakvietė Anykščių merą Sigutį Obelevičių atidengti medinę paminklinę lentą, kurią sukūrė vietiniai meistrai: „Čia gyveno ir kūrė kunigas, rašytojas ir publicistas Steponas Galvydis 1964–1999“.

Prieš pašventindamas šalia lentos pritvirtintą kryžių Anykščių dekanas kan. S. Krumpliauskas pasakė: „Atėjome pas kunigą į svečius tokią gražią šv. Juozapo dieną, kai aplink tiek daug paukščių čiulbesio, kai bunda gamta. Tokia iš visur atvykusių žmonių gausa liudija, kad kun. Steponas amžinai tarp mūsų. Kryžiaus ženklas, kurį kunigas taip mylėjo, liudija, kad čia gyveno kun. Steponas“.

Mokykloje atvykusių dėmesį patraukė paroda, kurioje eksponuojama kun. S. Galvydžio išleistos knygos, straipsniai periodikoje, nuotraukos, dokumentai. Su kunigo gyvenimu ir veikla supažindino bibliotekininkė Ramunė Musteikienė. Beje, jos iniciatyva kunigo namelyje parengta jo knygų įvairiomis užsienio kalbomis ekspozicija – 1360 vienetų (knygas kunigas paliko parapijai).

Mokiniai inscenizavo penkis vaizdelius iš kunigo pasakėčios „Mokytas varnėnas“ . Mokytoja Janina Savickienė priminė, kad pirmąsyk parengtas inscenizacijas matė ir pats kunigas: jis labai jaudinosi, verkė. Giminaitė stnografė Gražina Kadžytė džiaugėsi, kad į tą žalią namelį sugrįžo biblioteka, kurią kadaise klebono nurodymu visi giminaičiai turėjo turtinti savo straipsniais, knygomis ir pan.

Kun. M. Savickas, kilęs iš netoli Traupio įsikūrusio senųjų Levaniškių kaimo, nuo pat vaikystės pažinojęs kun. S. Galvydį, pasakojo, kad kunigas per atlaidus kviesdavosi daug kunigų, visada būdavo didelė asista – klierikai, gausi procesija. Procesijos iškilmingumui pasiuvo rožančiaus vėliavas. Kun. Steponas siekė grožio, tikėjo ateitimi, viltį stiprino malda: visada su brevijoriumi ar rožiniu rankose. Jis visad skubėjo, nemokėjo net eiti pamažu, niekad nesiskundė kūno skausmais, sveikata. Kun. M. Savickas priminė, kad kun. Steponas parengė jį į kunigystės kelią, net ir pirmajai sutanai padovanojo brangią iš užsienio atsiųstą medžiagą.

Prisiminimų popietė baigta kun. S. Galvydžio parašytu spektakliu „Tėvai išvažiavo“, kurį parodė Traupio pagrindinės mokyklos mokiniai.

Aldona Vasiliauskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija