2012 m. balandžio 27 d.    
Nr. 17
(1992)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Arkivyskupo kunigystės 50-metis

Lietuvos Vyskupų Konferencijos
vardu arkivyskupą sveikino
kardinolas Audrys Juozas Bačkis,
vyskupas Linas Genadijus
Vodopjanovas OFM
ir kun. Ričardas Doveika

Arkivyskupą pasveikinti
atvyko kelių rajonų merai.
Prie sienos stovi Kybartų
parapijos jaunimo choras

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
ir Kaišiadorių vyskupas
emeritas Juozas Matulaitis

Balandžio 22-osios sekmadienį Kauno Arkikatedroje Bazilikoje iškilmingoje Eucharistijoje buvo dėkojama Dievui už arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 50 kunigystės metų. Šio auksinio kunigystės jubiliejaus švęsti, melstis ir dėkoti susirinko gausus būrys žmonių – apaštalinis nuncijus, Lietuvos vyskupai ir Rygos arkivyskupas, didelis būrys kunigų, seserų ir brolių vienuolių, tikinčiųjų pasauliečių, Vyriausybės, Seimo narių, vietos valdžios atstovų, valstybinių, visuomeninių, katalikiškų įstaigų bei organizacijų vadovų ir darbuotojų. Atvyko Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių arkivyskupas. Buvo perskaitytas Šventojo Tėvo Benedikto XVI sveikinimas ir apaštališkasis palaiminimas arkivyskupui S. Tamkevičiui. Vėliau šventė tęsėsi arkivyskupijos konferencijų salėje.

Pradėdamas Eucharistiją, jai vadovavęs arkiv. S. Tamkevičius susirinkusiųjų Arkikatedroje Bazilikoje paprašė drauge su juo dėkoti Dievui už kunigystės dovaną. Už ją meldėsi koncelebruodami šv. Mišias apaštališkasis nuncijus arkiv. Luigi Bonazzi, Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Lietuvos vyskupijų ordinarai Rimantas Norvila, Jonas Boruta SJ, Jonas Kauneckas, Jonas Ivanauskas ir vyskupai augziliarai Arūnas Poniškaitis, Linas Genadijus Vodopjanovas OFM, emeritai Juozas Žemaitis MIC ir Juozas Matulaitis, Rygos arkivyskupas metropolitas Zbignew Stankewicz, broliai kunigai – Jėzaus Draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijos provincijolas t. Gintaras Vitkus SJ ir Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. kun. Astijus Kungys OFM, beveik trys dešimtys kelių vyskupijų kunigų. Pamaldose taip pat dalyvavo Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių arkivyskupas Inokentijus.

„Jei galėčiau iš naujo rinktis, į nieką neiškeisčiau kunigiškojo pašaukimo. Tie, kurie šiandien niekina kunigus ir ieško tik dėmių Bažnyčioje, niekada nesupras, kokia didelė dovana yra kunigystė. Ji brangi tiek asmeniškai, tiek visai Dievo tautai“, – sakė arkivyskupas homilijoje.

Prisimindamas 50 kunigystės metų, pažymėtų totalitarinės sistemos, santvarkų perversmo ir tautos prisikėlimo ženklu, ganytojas sakė, jog kunigystė, pasirinkta neturint septyniolikos metų, nebuvo našta, bet dangaus dovana: Kristus pašaukė ir davė jėgų. „Kristus nepažada pigios ramybės, sotaus gyvenimo ir nesibaigiančių pramogų. Jis tik pažada būti su savo mokiniais iki pasaulio pabaigos ir pakviečia juos būti Jo prisikėlimo liudytojais. Štai ko Dievas nori iš šiandienės Bažnyčios, iš vyskupų, kunigų, vienuolių ir tikinčiųjų: būti gerais jo liudytojais. Ir visai nesvarbu, ar tie liudytojai bus giriami ar niekinami, ar reitinguojami į aukščiausią ar žemiausią vietą, jų pareiga bus ramiai ir atkakliai eiti į priekį ir liudyti mirusį, bet prisikėlusį Viešpatį“, – sakė ganytojas homilijos pabaigoje pabrėždamas, kaip reikia Lietuvai gerų, Kristaus ramybės ir vilties šviesą skleidžiančių kunigų.

Apaštališkasis nuncijus perdavė Šventojo Tėvo Benedikto XVI sveikinimą ir ganytojui sakė: „Tik tai tada, kai susitinkame su Prisikėlusiuoju Kristumi, kai jis ateina į mūsų asmeninį ir visuomeninį gyvenimą, žemė nustoja būti ašarų pakalne ir tampa ramybės sodu. Ačiū Jums už Jūsų asmeninį gyvojo Kristaus ir jo Evangelijos liudijimą“, – sakė arkiv. L. Bonazzi.

Arkivyskupo, prieš 44-erius metus tapusio ir Jėzaus Draugijos nariu, kunigystės kelias buvo pavadintas drąsiu Dievo karalystės liudijimu Jėzaus Draugijos generalinio vyresniojo t. Adolfo Nicolas SJ sveikinime, kurį perskaitė ganytoją taip pat sveikinęs Jėzaus Draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijos provincijolas t. G. Vitkus SJ.

„Be tikėjimo nėra darbų, be darbų nėra tikėjimo – esate geriausias šių žodžių liudytojas“, – sakė Vyriausybės ir savo asmeniškai vardu arkivyskupą pasveikinęs premjeras Andrius Kubilius.

Sveikinimai buvo palydėti plojimais, o ganytojui sugiedota „Ilgiausių metų“.

Vėliau pilnutėlėje arkivyskupijos konferencijų salėje sveikinimo ir padėkos žodžiais, gėlėmis, prasmingomis dovanomis, Kybartų parapijos jaunimo bei Arkikatedros Sumos choro dainomis bei giesmėmis, jaunosios fleitininkės Gintarės Jakutytės atliktais kūriniais Kauno arkivyskupui S. Tamkevičiui dėkota už ištikimą meilę Bažnyčiai ir Lietuvai, kuri lydėjo visą kunigystės laiką, ir šiandien atvirą, drąsų tiesos žodį, linkėta Dievo globos ir geros sveikatos tolesnėje tarnystėje, kad ji ir šiandien įkvėptų ir padrąsintų tuos, kurie mano, jog blogis nenugalimas.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) vardu jos Pirmininką pasveikinęs LVK vicepirmininkas kard. A. J. Bačkis padėkojo už tikrą Prisikėlusiojo Kristaus liudijimą, tiesos apie Dievą, žmogų, šeimą, socialinį teisingumą skelbimą, pasigėrėtiną drąsą. „Džiaugiuosi, kad drąsiai liudijate tiesą“, – sakė kardinolas ir kartu su jauniausiu vyskupu L. G. Vodopjanovu bei LVK generalinio sekretoriaus padėjėju kun. Ričardu Doveika įteikė arkivyskupui Šv. Jurgio skulptūrą.

Rygos arkivyskupas Z. Stankewicz linkėjo ir toliau būti priekyje atliekant Bažnyčios misiją, rūpintis bendruoju gėriu, skelbti tiesą, viltį, pamatines visuomenės vertybes ir padovanojo jubiliatui Agluonos Dievo Motinos paveikslą.

Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių arkivyskupas Inokentijus sveikindamas sakė, jog arkivyskupo S. Tamkevičiaus kunigystė, pasirinkta tikėjimo persekiojimų metais, reiškė gilų tikėjimą Dievu Gelbėtoju ir asmeninį pasiryžimą šiame kelyje daug ištverti. Didvyriškumas ir drąsa, pasak arkivyskupo Inokentijaus, buvo pavyzdys ne tik katalikams, bet ir kitiems krikščionims Lietuvoje. Stačiatikių arkivyskupas padovanojo jubiliatui Dievo Motinos ikoną.

Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės atsiųstą sveikinimą arkivyskupui perskaitė Seimo narys Kazimieras Kuzminskas. Ganytoją sveikinę Seimo TS-LKD frakcijos nariai Arimantas Dumčius, Rytas Kupčinskas ir Jonas Rimantas Dagys įteikė šv. Jono Vianėjaus skulptūrėlę.

Arkivyskupą taip pat sveikino ministrai Donatas Jankauskas, Rasa Juknevičienė ir Algirdas Sekmokas, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas bei Jonavos, Raseinių, Ukmergės rajonų merai, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro direktorė Birutė Burauskaitė, Kovo 11-osios Akto signataras Liudvikas Simutis, Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Kauno aukštųjų ir katalikiškųjų švietimo įstaigų vadovai, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyrius, Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencija ir seserys vienuolės, VDU KTF, „Marijos radijo“, kelių dešimčių katalikiškų organizacijų ir institucijų, visuomeninių organizacijų atstovai ir kt.

Ypač šiltas buvo Kybartų atstovų sveikinimas. Žodį tarusios moterys prisipažino esančios tos mergaitės, kurios vaišindavosi klebonijos sode užderėjusiais obuoliais. Dabar jų vaikai jau užaugę ir atvyko dainomis ir giesmėmis pasveikinti buvusio Kybartų klebono.

Nuoširdžiai dėkodamas visiems arkiv. S. Tamkevičius pavadino sveikintojus šviesuliais, labai reikalingais šiandienos Lietuvai, linkėjo neprarasti tikėjimo, jog Tėvynė ir Bažnyčia turi ateitį, pakvietė šventinių pietų arkivyskupijos kurijoje.

„XXI amžius“
Zenono ŠIAUČIULIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija