2012 m. lapkričio 9 d.    
Nr. 42
(2017)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Rožinio mėnuo pradėtas Birutės kalne

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ
prie Palangos Lurdo Birutės kalne

Jau tapo tradicija, kad Telšių vyskupijoje spalis iškilmingai pradedamas Palangoje, prie ten esančio Birutės kalno papėdės Lurdo, kuris seniausias ne tik Žemaitijoje, bet ir visoje Lietuvoje. Spalio 1 dieną 16 val. prie Lurdo rinkosi tikintieji bei Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai ir vadovai. Iškilmingai, giedant Dievo Motinos garbei skirtas giesmes, vyko procesija, kuriai vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Prieš pradėdamas vadovauti Rožinio maldai Telšių ganytojas kreipėsi į susirinkusius tikinčiuosius. Jis priminė, jog šiemet sukanka 10 metų nuo palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbtos enciklikos „Roazarium Virginis Mariae“ išleidimo. Ganytojas pacitavo keletą minčių iš šio dokumento ir dar kartą pristatė rožinio maldos svarbą ir reikšmę Bažnyčios bei kiekvieno tikinčiojo gyvenime. Po Rožinio maldos ir sugiedotų giesmių prie Palangos Lurdo, Telšių vyskupas J. Boruta SJ visus pamaldų dalyvius palaimino ir pakvietė procesijos būdu keliauti per Palangos miestą į bažnyčią. Ten 18 val. buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms pats vyskupas ir vadovavo. Jis sakydamas pamokslą gausiai susirinkusiems tikintiesiems papasakojo apie šventąją Teresėlę, kviesdamas mokytis iš jos aukos dvasios ir kantrumo dorybės.

Po šv. Mišių Telšių vyskupas J. Boruta SJ visus kvietė aktyviai įsijunti į Rožinio maldą, kalbėti jį bažnyčiose, šeimose, būreliuose ir mąstyti apie Jėzaus Kristaus ir jo Motinos Marijos gyvenimą.

Klier. Antano ŠNEIDERAIČIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija