2013 m. vasario 22 d.    
Nr. 8
(2032)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Prasmingai paminėta Ligonių diena

Šilalės ligoninėje besigydantys
vaikučiai su gydytoja Janina Kuraitiene
ir vikaru kun. Justinu Palubinsku

Iš dešinės: dekanas kan. Algis
Genutis, vikarai Mindaugas
Alekna, Justinas Palubinskas,
vyr. slaugytoja Janina Kauneckienė
ir gydytojas Gintautas Macevičius

ŠILALĖ. Katalikiškas pasaulis vasario 11-ąją mini Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Lurde (Prancūzija) iškilmę. Mat tą dieną paprastai, suvargusiai, nuo sunkios astmos kenčiančiai mergaitei Bernadetai Subiru – vyriausiai iš šešių prancūzų Pranciškaus ir Luizos Subiru šeimos vaikų – apsireiškė Dievo Motina, pasivadinusi „Aš esu Nekaltas Prasidėjimas“. Visa tai gerai ištyrus bei toliau vykstant stebuklingiems pagijimams, nedidelis pietinėje Prancūzijoje esantis miestelis Lurdas tapo stebuklinga ligonių pagijimo vieta. Vadovaudamasis šiais įrodytais Lurdo stebuklais, palaimintasis popiežius Jonas Paulius II 1993 metais vasario 11-ąją leido paminėti Ligonių dieną. Nuo to laiko, kasmet, visose garsiosiose pasaulio Dievo Motinos bažnyčiose vasario 11-ąją švenčiama Ligonių diena, kuri dabar jau tapo Pasauline ligonių diena. Šiemet sukako 20 metų, kai ji pirmą kartą švenčiama Lietuvoje.

VšĮ Šilalės rajono ligoninės administracija, vadovaujama šios gydymo įstaigos l. e. p. direktoriaus Antano Damulio, palaikydama glaudų ryšį su Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios dekanu kan. dr. Algiu Genučiu bei kunigais vikarais Justinu Palubinsku ir Mindaugu Alekna, kartu su gydymu vaistais bei įvairiomis teikiamomis medicinos procedūromis atlieka ir dvasinius patarnavimus. Ligoninėje veikia koplyčia, kurioje besigydantys ligoniai turi galimybę dvasiškai stiprintis. Gegužę ir birželį čia vyksta gegužinės ir birželinės pamaldos, o ligoniams pageidaujant, atvyksta kunigai išklausyti išpažinčių, suteikti Ligonio sakramentą, paguosti, nuraminti. Labai nuoširdžiai su ligoniais geba bendrauti vikaras kunigas Mindaugas. Jam bene dažniausiai ir tenka pabuvoti šioje ligoninėje, suteikti įvairius religinius patarnavimus.

Šiemet Pasaulinei ligonių dienai, Šilalės parapijos kunigai – klebonas kan. A. Genutis, vikarai J. Palubinskas ir M. Alekna – ruošėsi iš anksto. Savo homilijose jie gvildeno kūniškos ir dvasiškos sveikatos sąsajas, kurios gali būti efektyvios tik maldos, išpažinties ir priimamos Komunijos dėka, nuoširdžiai tikint.

Vasario 11-ąją – Pasaulinę ligonių dieną – Šilalės ligoninėje besigydantys ligoniai nuo pat ryto gyveno didžiąja Lurdo Dievo Motinos viltimi – pasveikti. Į gėlėmis ir degančiomis žvakėmis išdabintą šios įstaigos koplyčią būreliais ir pavieniui iš ligoninės palatų rinkosi pasimelsti ligoniai. Popiet į ligoninę atvykusius kunigus – dekaną kan. A. Genutį, vikarus J. Palubinską ir M. Alekną – pasitiko ambulatorinio konsultacinio skyriaus vedėjas gydytojas Gintautas Macevičius, slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus vyr. slaugytojos Janina Kauneckienė ir Viktorija Kybartienė, vaikų ligų skyriaus vedėja Janina Kuraitienė, kitų skyrių slaugytojos bei gydytojos. Maždaug nuo 15 valandos ligoninės koplyčioje buvo meldžiamasi už savo, artimųjų bei viso pasaulio ligonius. Išpažinčių buvo klausoma ir koplyčioje, ir palatose. Kartu su suaugusiais išpažintį atliko ir priėmė Komuniją nemaža dalis čia besigydančių vaikų. Iš viso Pasaulinę ligonių dieną Šilalės ligoninėje atliko išpažintį ir priėmė Komuniją daugiau kaip pusšimtis ligonių. Visiems trims kunigams, gražiai pabendravusiems su ligoniais, juos paguodus bei dvasiškai pastiprinus, vėliau vyko bendravimas prie arbatos puodelio, buvo pasikalbėta apie šį gražų pabendravimą, minint Pasaulinę ligonių dieną, išsakytos kunigų ir medikų mintys apie bendrą gydymo ir maldos poveikį sergančiam žmogui.

Pasaulinė ligonių diena baigėsi vakaro šv. Mišiomis Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, kurias aukojo visi trys Šilalės parapijos kunigai – dekanas kan. A. Genutis ir vikarai A. Palubinskas bei M. Alekna.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija