2013 m. vasario 22 d.    
Nr. 8
(2032)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Smagi šventė

Prie paminklo tremtiniams –
choras ,,Ave verum“

Kupiškio bažnyčioje prieš šv. Mišias

Prie kareiviškos košės

KUPIŠKIS. Vasario 16 dieną Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje buvo didelis sujudimas – čia rinkosi visi, kas neabejingi Tėvynei Lietuvai. Rikiavosi su savo organizacijų vėliavomis Kupiškio dekanato Gyvojo rožinio draugijos nariai, Kupiškio ir Subačiaus parapijų Marijos Legiono nariai, Kupiškio dekanato ateitininkai, Palėvenės parapijos moterų katalikių draugijos narės, Kupiškio parapijos pasauliečiai pranciškonai, sausio 13-osios brolijos Kupiškio skyriaus nariai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, Tėvynės sąjungos-Krikščionių demokratų partijos Kupiškio skyriaus nariai, Šaulių sąjungos nariai, Kupiškio 504 pėstininkų kuopos kariai.

Minėjimas prasidėjo 12 val. šv. Mišiomis, kurias aukojo Kupiškio dekanas kun. dr. Rimantas Gudelis, Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas kun. Albertas Kasperavičius, lakūnas ir karinių oro pajėgų kapelionas kun. dr. Virginijus Veilentas. Pamokslą sakė kun. dr. V. Veilentas. Šv. Mišių metu giedojo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios choras ,,Ave verum“ (choro vadovas Vidmantas Ruzgys).

Po šv. Mišių padėtos gėlių puokštės prie tremtinių paminklo šventoriuje. Po maldos nuvilnijo giesmė ,,Marija, Marija“.

Parapijos namų salėje susirinkusius dar kartą pasveikino dekanas kun. dr. R. Gudelis, Seimo narys Sergejus Jovaiša, socialinės apsaugos ir darbo viceministras Dalius Bitaitis. Choras ,,Ave verum“ dainavo kelias lietuviškas patriotines dainas. Pilna salė žiūrovų negailėjo aplodismentų svečiams. Pagerbti gimusieji vasario 16 dieną. Parapijos vardu chorui padėkojo pastoracinės tarybos narys Bronislovas Karazija ir įteikė choro vadovui gėlių puokštę.

Po koncerto parapijos namų kiemelyje laukė kareiviai su žirnių koše ir liepų žiedų arbata. Džiaugėmės, kad gyvename taip, kad mūsų tėvynainiai galėjo tik pasvajoti.

Nepamirškime, kad esame lietuviai, būkime patriotais, kurkime bendrą ateitį, mylėkime savo Tėvynę Lietuvą, juk nieko nėra brangesnio ir gražesnio už ją.

Aldona Ramanauskienė,
Kupiškio dekanato Gyvojo rožinio draugijos vadovė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija