2013 m. vasario 22 d.    
Nr. 8
(2032)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Paminėta Pašvęstojo gyvenimo diena

Kristaus paaukojimo iškilmės įvykis lyg ir aiškus – Marija ir Juozapas atneša kūdikį į šventyklą, kad paaukotų Dievui. Visgi širdyje kirba klausimas – kur tą įvykį atpažįstu savo istorijoje, ką jis man reiškia? Popiežius Jonas Paulius II šios iškilmės minėjimą paskelbė ir Pašvęstojo gyvenimo diena – diena tų, kurie įžadais save yra pašventę Dievui.

Vasario 2-ąją Vilniaus arkivyskupijos vienuoliai ir vienuolės paminėjo Pašvęstojo gyvenimo dieną, švenčiamą per Kristaus paaukojimą Šventykloje (arba Grabnyčias). Kurijoje gausiai susirinkusius brolius ir seseris nuoširdžiai ir džiaugsmingai pasveikino namų šeimininkas Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Po ganytojo žodžio ir įžanginės giesmės kalbėjo ses. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB. Ji supažindino su Dykumos tėvų, pirmiausia Evagrijaus Pontiečio (IV a.), mokymu apie anachoretų praktinį dvasingumą. Plačiausiai aptarti aštuoni logismoi – gundantys netyrosios dvasios pasiūlymai, kuriuos nugalėjęs vienuolis priartėja prie monastinio gyvenimo idealo – beaistriškumo, suvokiamo kaip pirmasis žingsnis į agapę ir kontempliaciją. Šventę vainikavo šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje, kurias aukojo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo vyskupas Arūnas Poniškaitis ir kiti broliai kunigai.

Vasario 2 d. Kauno Arkikatedroje Bazilikoje iškilminga Eucharistijos liturgija buvo švenčiama Kristaus Paaukojimo iškilmė bei paminėta Pašvęstojo gyvenimo diena dėkojant Dievui už pašventusius Jam savo gyvenimą seseris ir brolius vienuolius.

Iškilmės pradžioje buvo einama iškilminga procesija su žvakėmis, ją drauge su kitais iškilmių dalyviais ėjo keliolikos arkivyskupijoje įsikūrusių moterų vienuolijų seserys, gausiai susirinkusios į iškilmes Arkikatedroje drauge dėkoti Viešpačiui už pašaukimo dovaną.

Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Jėzaus Draugijos Lietuvoje ir Latvijoje provincijolas t. Gintaras Vitkus SJ, Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas t. Aldonas Gudaitis SJ, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, studijų dekanas prel. prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Gintaras Blužas OFS, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, kiti broliai kunigai.

Šv. Mišiose giedojo jungtinis seserų choras, vadovaujamas ses. Liucijos Grybaitės FMA, seserys taip pat skaitė bendruomeninius maldavimus, nešė atnašas, aukojamas ir brolių kapucinų globojamiems bei priklausomybių gydymui skirtiems „Gailestingumo namams“ Kaune.

Homiliją pasakęs arkivyskupas atkreipė dėmesį į Evangelijoje minimus Simeono žodžius, kuriuos šis pasakė Marijai apie vaikelį Jėzų, atneštą paaukoti šventykloje: „Jis bus prieštaravimo ženklas, – ir tavo pačios sielą pervers kalavijas“ (Lk 2, 34–35). Simeono pranašystė išsipildė su kaupu: visa 2 tūkst. metų Bažnyčios istorija, kaip pabrėžta homilijoje, yra paženklinta kankinyste ir pasišventimu. Mūsų amžius nėra išimtis, nuolat girdime apie vienuolių, kunigų ir eilinių tikinčiųjų pagrobimus ir nužudymus, o vis dėlto daugybė moterų ir vyrų renkasi pasišventimo kelią.

Ganytojas iškėlė seserų ir brolių vienuolių ne simbolinį, o labai tikrą pasišventimą – visišką ištikimybę Kristui, tarnavimą ten, kur siunčia Bažnyčia, prigimtinės šeimos atsisakymą, kad liudytų pasauliui begalinę Dievo meilę, medžiaginės prabangos neturėjimą. Pasaulio akimis save tarsi apiplėšiantys vienuoliai atranda Dievą kaip didžiausią gyvenimo turtą ir džiaugsmą.

„Kristaus Paaukojimo šventės proga maldoje naujai apmąstykime, ką kiekvienas iš mūsų esame paaukojęs Dievui, nes tik tai yra vertinga mūsų gyvenime. Krikšto metu mes sudarėme sandorą su Dievu ir mūsų gyvenimas jau yra paaukotas Viešpačiui. Maldoje ieškokime atsakymo, ar buvome ištikimi šiai sandorai ir kiek dedame pastangų, kad Dievas būtų didžiausias mūsų gyvenimo turtas ir kad tik jame ieškotume savo gyvenimo prasmės“, – sakė homiliją užbaigdamas ganytojas.

Šv. Mišių pabaigoje arkivysk. S. Tamkevičius dėkojo už pašvęstųjų tarnystę, už jų bei visų pamaldų dalyvių maldą.

Nemažai iškilmių Arkikatedroje dalyvių ir joms pasibaigus liko drauge su vienuoliais giedoti vieno gražiausių Bažnyčios kūrinių Marijos garbei – Akatisto. Jo liturgijai vadovavo kun. G. Blužas OFS ir t. G. Vitkus SJ, patarnavo seminarijos klierikai.

Vilkaviškio vyskupijoje šiemet Pašvęstojo gyvenimo diena buvo švenčiama Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijoje. Po bendros maldos ses. Inga Lienytė SF su susirinkusiais pasidalijo savo įžvalgomis apie pašvęstojo gyvenimo radikalumą, pasirinkimą nebūti centru. Pirmiausia broliai ir seserys buvo pakviesti atsiminti savo amžinųjų įžadų šventę – dieną, kai atidavė Dievui savo gyvenimus. Taip pat buvo aptartas visada aktualus maldos ir veiklos santykis. Ses. Viktorija Plečkaitytė MVS susirinkusiųjų žvilgsnį nukreipė į tuos, kurių radikalų sekimą Kristumi įvardijo ir Bažnyčia – šventuosius, pirmiausia į Palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Jo liudijimas buvo toks autentiškas, kad paženklino visus, su kuriais susidurdavo, atnaujino merdinčią vienuoliją.

Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir šv. Mišios, kurioms vadovavo vyskupas Juozas Žemaitis MIC, buvo dėsninga šventės tąsa – susitikimas su Asmeniu, kuris yra centras ir gyvenimo tikslas. Šventė baigėsi agape ir bendruomenių prisistatymu.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija