2013 m. rugsėjo 6 d.    
Nr. 33
(2057)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Šventė su varžybomis, maldomis ir įkurtuvėmis

Naujos klebonijos pašventinimo
ir atidarymo juostą kerpa (iš dešinės)
kun. Žydrius Kuzinas, UAB „Algraižė“
direktorius Sigitas Raškauskas,
arkiv. Gintaras Grušas,
Druskininkų vicemeras
Linas Urmanavičius

Nauja klebonija

Šv. Mišių auka. Iš kairės: kun. Virginijus
Česnulevičius, arkivyskupas Gintaras
Grušas ir klebobnas kun. Žydrius Kuzinas

RATNYČIA. Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapija savo globėjo titulinius atlaidus šventė džiugiai ir dvasingai. Jie prasidėjo dar rugpjūčio 24-osios, šeštadienio, popietę. Jau tapo tradicija Šv. apaštalo Baltramiejaus taurės varžytuvės. Rungėsi keturios parapijos bendruomenės. Geriausių rezultatų pasiekė ir taurę iškovojo Viečiūnų atstovai. Asmeninėse rungtyse varžėsi ir vaikai. Nugalėtojai buvo apdovanoti taurėmis ir saldžiais medaliais. Visi varžytuvių dalyviai gavo pakvietimus į vandens pramogų parkus.

Šeštadienio vakarą bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija ir šlovinimas. Jos metu jaunimas skaitė žmonių surašytas dėkojimo, garbinimo, maldavimo intencijas. Tikintieji per kelias savaites jas sudėjo į specialią dėžutę. Jaudino širdį jų intencijos... Šešios maldos grupės išsakė savąsias intencijas, meldėsi, visi tyloje buvo su Viešpačiu. Adoraciją pradėjo, jai vadovavo vikaras kun. Ronaldas Kuzmickas. Jis savo gražiu balsu, pritariant gitarai, kartu su jaunimu, jų vadove Asta Galbogyte siuntė Dievui šlovinimo giesmes. Jaunuomenę ir vyresniuosius, senolius, malda ir šlovinimo bei garbinimo giesmės suvienijo.

Sekmadienis prasidėjo Rožinio malda. Ją vedė maldos grupių dalyviai kartu su jaunimu, kuris dalį Rožinio giedojo ir jį užbaigė giesme „Ave Marija“. Rožinio malda visus sutelkė bendram tikslui – užtariant Švč. Mergelei Marijai nugalėti žmogiškąjį silpnumą, siekti aukštesnių tikslų, auginti artimo meilę.

Katechezę „Eucharistijos dovana“ vedė Kabelių parapijos klebonas kun. Algis Vaickūnas. Jis kalbėjo, kad pirmiausia, atėję į bažnyčią švęsti Eucharistijos, turime pradėti nuo Dievo garbinimo, nuo tikėjimo ir meilės akto. Tik garbindami galime suprasti Kristaus slėpinį, atverti Jo širdį. Paskutinės vakarienės metu buvo absoliuti meilė. Tada Jėzus perkeitė mirtį, blogį, nuodėmę vien tik į meilę. Mirtimi ant kryžiaus ją užantspaudavo. Pirmiausia turi būti meilė, o po to – paklusnumas. Tėvai turi rodyti savo begalinę meilę vaikams, tada jie rodys paklusnumą. Kunigas pateikė pavyzdį apie mažą vaikelį, einantį pieva. Jis nuskina gėlytę ir dovanoja mamytei. Tai – begalinės meilės išraiška. Švč. Sakramento adoracijos, Eucharistijos aukos tikslai yra keturi: troškimas mylėti visą žmoniją; dėkojimas; atsiprašymas, gailestis; galiausiai – savo intencijų pateikimas. Jis paminėjo popiežiaus Pranciškaus enciklikoje „Tikėjimo šviesa“ pabrėžiamą tikėjimo ir meilės ryšį. Tikėjimas gali perkeisti visą asmenį, kiek tik pats jis atsiveria Dievui – Meilei. Kunigas paminėjo septynias vietas, kur galime susitikti Jėzų. Kunigai yra dieviškos meilės nešėjai. Jei neturime gyvo degančio tikėjimo, mūsų širdžių neuždegs Kristaus meilės ugnis. Jis priminė, jog svarbiausias džiaugsmas, kad Jėzus yra su mumis – čia ir dabar.

Paskui sutiktas garbingas svečias arkivyskupas Gintaras Grušas. Jį pasitiko parapijos klebonas kun. Žydrius Kuzinas, ansamblis „Bočiai“ tautinių juostų koridoriumi, svečiai kunigai, gausus būrys maldininkų. Šv. Mišias aukojo arkivyskupas, koncelebravo Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios klebonas kun. Virginijus Česnulevičius (anksčiau tarnavęs Ratnyčioje), parapijos klebonas kun. Ž. Kuzinas, svečiai kunigai. Homiliją sakęs arkivyskupas G. Grušas, aiškindamas sekmadienio Evangeliją (Lk 13, 22–30), akcentavo, jog svarbiausias klausimas yra, ne kiek bus išgelbėtų, bet „ar aš būsiu išgelbėtas“. Vienas iš krikščionybės pavojų – galvoti, kad mums pakanka rinktis kartu su Viešpačiu valgyti ir gerti ir būsime išgelbėti. Jėzus yra kelias į palaimą, bet tam reikia valios, pastangų ir drausmės. Krikščionybės iššūkis yra mums patiems ir visuomenei, kurioje gyvename. Šiais laikais visos vertybės stumiamos į užribį, į prievartę. Pavojingesnis yra drungnas tikėjimas, neturintis iššūkių krikščionio gyvenimas. Kristus kviečia neapsiriboti lengvo gyvenimo patogumais, bet siekti amžinų dalykų – „įeiti pro ankštus vartus“. Pirmieji krikščionys gerai prisimena Jėzų, vedamą pas Pilotą. Jie drąsiai liudijo Kristų, ėjo į kalėjimus, aukojo gyvybę. Akivaizdus tikėjimo pavyzdys yra šv. Baltramiejus žiaurus pavyzdys. Arkivyskupas trumpai priminė apaštalo Natanaelio – Baltramiejaus – gyvenimo istoriją, entuziastingą Kristaus žinios skelbimą ir mirtį, kai jam buvo nudirta oda ir nukirsta galva. Mirties jis neišsigando ir liko iki galo ištikimas Kristui. Bažnyčios dokumentai ragina sekti šventųjų pavyzdžiu. Svarbiausias ir įstabiausias yra pats Jėzus, o mes esame pašaukti su Juo gyventi ir mirti, todėl neturime apsiriboti vien gražiais žodžiais, bet savo gyvenimu ir darbais Jį liudyti. Arkivyskupas klausė: „Kiek išdrįstame, nuėję į kavinę persižegnoti, pasimelsti? Tai – pirmas būdas liudyti savo tikėjimą viešai. Malda yra mūsų gyvenimas“. Jis papasakojo, kaip teko atlikti rekolekcijas Turkijoje, Antiochijoje. Pasivaikščiodamas, meldėsi Rožinį. Sutiko daug musulmonų, kurie eidami irgi meldėsi ir į dvasininką nekreipė dėmesio. „O jei tai darytumėte Druskininkuose, kitame mieste, tikrai į jus atkreiptų dėmesį“, – sakė ganytojas. Jis ragino visuomenėje paprasčiausiai būti savimi, turėti drąsos, melstis, kiekvieną sekmadienį lankyti bažnyčią, išlaikyti gyvą santykį su Dievu: „Caritas“, maldos grupėse liudyti gyvą tikėjimą, auginti panašumą į Kristų, kuris kviečia sekti paskui Jį. Tas sekimas ir apima visą mūsų gyvenimą. Krikščioniškas gyvenimas yra liudijimas, kuris turi užkrėsti, patraukti kitus, pažadinti juose gėrio ilgesį, bet reikalauja pastangų ir aukos. O prizas, laimikis – mūsų amžinas gyvenimas. Arkivyskupas  ragino gyventi kaip parapijos bendruomenė, kuri būtų šviesa ne tik parapijai, bet ir visiems Druskininkams, visiems žmonėms. Maldininkai dalyvavo Švč. Sakramento procesijoje, giesmėmis ir maldomis garbino Viešpatį. Parapijiečiai, maldos grupės arkivyskupui dėkojo už apsilankymą, šv. Mišių auką, tiesų ganytojišką žodį. Šv. Mišių metu giedojo parapijos Sumos choras, kurio vadovė s. Rita nuostabiai išpuošė bažnyčią.

Po to vyko naujos klebonijos pašventinimo ceremonija. Dalyvavo garbūs svečiai: Seimo narė Kristina Miškinienė, klebonijos projekto autorius architektas Kęstutis Pempė, statybinės organizacijos UAB „Algraižė“ direktorius Sigitas Raškauskas, savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, kiti savivaldybės bei miesto organizacijų vadovai. Arkivyskupas, mero pavaduotojas, statybinės organizacijos vadovas ir klebonas perkirpo tautodailininkės Monikos Lukaševičienės dailiai išaustą tautinę juostą. Klebonui buvo įteiktas klebonijos raktas, pasikeista dovanomis, padėkomis. Daug gražių ir šiltų padėkos žodžių išvardijo klebonas Žydrius Kuzinas parapijiečiams visiems žmonėms, prisidėjusiems prie klebonijos statybos, už nuoširdžią maldą. Jis pirmiausia dėkojo Dievui  ir kardinolui Audriui Juozui Bačkiui už nuolatinį Jo rūpinimąsi parapija ir didžiulę paramą statant naują kleboniją.

Sąjūdžio įkūrimo 25-mečio proga Sakralinių skulptūrų parke atidaryta ąžuolų giraitė. Ta proga kalbėjo Vytautas Valentukevičius. Po to parke visi dalinosi meile ir duona, ant laužo virta sriuba, kitais gardumynais. Susirinkusius linksmino LPS Druskininkų miesto bendrija „Bočiai“, folkloro ansamblis „Racilukai“, Jaskonių-Naujasodės kaimo kapela „Malūnėlis“.

Alvyra Grėbliūnienė

Alvydo Lukoševičiaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija