2014 m. balandžio 18 d.    
Nr. 16
(2087)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Skaudi žaizda Kristaus kūne

Bažnyčia ir teisėsauga bendradarbiauja kovoje prieš prekybą žmonėmis

Mindaugas BUIKA

Popiežių Pranciškų pasitinka
susitikime dalyvavę tarptautiniai
ir nacionaliniai policijos vadovai.
Dešinėje – renginio organizatorius
Londono kardinolas Vincentas Nikolsas

Šventasis Tėvas su kovotojais
prieš prekybą`žmonėmis

Ženklus Lietuvos atstovų dalyvavimas

Laukiant Šv. Velykų, Didįjį penktadienį, kada pamaldžiai prisimenama Išganytojo kančia ir mirtis už mūsų nuodėmes ir dėl mūsų išgelbėjimo, norisi aptarti svarbų socialinį Gavėnios bruožą ir sutelkti dėmesį į dabar Bažnyčiai ypač aktualią kovos su prekybos žmonėmis problemą. Šiuo klausimu Vatikane balandžio 9–10 dienomis vyko tarptautinė konferencija, kurioje pabrėžta Bažnyčios ir teisėsaugos bendradarbiavimo svarba. Susitikimas buvo surengtas Londono (Vestminsterio) arkivyskupo kardinolo Vincento Džerardo Nikolso (Vincent Gerard Nichols) vadovaujamos Anglijos ir Velso katalikų vyskupų konferencijos, kuri sukaupė nemažą patirtį toje srityje, iniciatyva. Į konferenciją kartu su sielovadininkais, nusikaltimų aukoms padedančių humanitarinių organizacijų ir vienuolijų atstovais buvo pakviesti ir dalyvavo tarptautinės policijos – Interpolo ir Europolo – bei daugiau nei dvidešimties šalių nacionalinių policijų vadovai (kalbama apie Rumuniją, Albaniją, Tailandą, Nigeriją ir kitas šalis, kuriose prekyba žmonėmis tapusi kasdieniu reiškiniu ir yra įgavusi plačiausią mastą).

Žinoma, čia buvo ir Lietuvos delegacija, nes mūsų šalis įvairiomis prekybos žmonėmis formomis, ypač prostitucija (nors ji Lietuvoje formaliai nelegali), gerai žinoma visoje Europoje. Į konferenciją Vatikane buvo atvykęs Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Algirdas Stončaitis, policijos kapelionas kunigas Algirdas Toliatas, lietuvių išeivių sielovados vadovas prelatas Edmundas Putrimas. Pastarojo dvasininko dalyvavimas visiškai suprantamas, kadangi tarp gausių lietuvių emigrantų organizuoto nusikalstamumo struktūros yra labai įtakingos, ir pelnas iš prostitucijos sudaro svarbią „šešėlinių“ pajamų dalį kartu su šį nusikalstamą verslą lydinčiomis tragedijomis. Vatikano konferencijoje dalyvavo kelios iš prekybos žmonėmis tinklo išgelbėtos aukos, buvusios prostitutės iš Vengrijos, Čekijos, Argentinos ir Čilės, kurios pasakojo, kaip buvo „draugų“ apgautos ir parduotos į sekso vergiją, kokį smurtą, panieką ir išnaudojimą patyrė ir kaip buvo išlaisvintos. Šios moterys privačiai susitiko su popiežiumi Pranciškumi, kuris dar būdamas Argentinos sostinės arkivyskupu kardinolu kovą su prekyba žmonėmis laiko savo pastoracinės ir socialinės veiklos prioritetu, kurį dabar perkėlė ir į visuotinės Bažnyčios lygmenį.

Patikrinti sąžinę dėl galimo abejingumo

Prieš išsamiau apžvelgiant Šventojo Tėvo ir kitų dalyvių išsakytas mintis toje Vatikano konferencijoje, derėtų prisiminti dar Gavėnios pradžioje popiežiaus Pranciškaus pasiųstą laišką Brazilijos vyskupams, kurie kovai su prekyba žmonėmis šiemet buvo parinkę toje šalyje tradicinės tam liturginiam laikotarpiui skirtos socialinės akcijos, vadinamos „Brolybės kampanija“ („Campanha da Fraternidade“), temą „Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi“ (Gal 5, 1). Tai, anot Šventojo Tėvo, nurodo galutinę pergalę, kai „savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu Jėzus Kristus išlaisvino žmoniją iš mirties ir nuodėmės“. Tad reikia ne tik stengtis nepasiduoti vėl būti įkinkomiems į vergystės jungą (plg. Gal 5, 2), bet ir padėti išsivaduoti kitiems broliams ir seserims!

Pritardamas didžiausios katalikiškos pasaulio šalies vyskupų siekiui mobilizuoti krikščionis ir visus geros valios žmones imtis veiksmų prieš aštrią socialinę nelaimę, prekybą žmonėmis, popiežius Pranciškus minėtame laiške pabrėžė, jog niekas negali būti abejingas, žinodamas, jog kiti žmonės gali būti parduodami ir perkami kaip prekės. Kartu su moteriško orumo paniekinimu prostitucijoje, jis nurodė kitus skaudžius atvejus, kai vaikai parduodami dėl organų transplantavimo, kai svetimšaliai darbininkai tiesiog vergiškai išnaudojami, nepaisant jų, kaip žmonių, teisių.

Šventasis Tėvas kovo 5 dieną paskelbtame laiške brazilų vyskupams priminė, kaip jis, 2013 metų pabaigoje susitikęs su Vatikane akredituotais naujais ambasadoriais, užsiminė apie kovos su prekyba žmonėmis aktualumą visos valstybės lygmeniu, pabrėždamas, jog kiekvienas turi patikrinti savo sąžinę, ar nėra abejingas šiai problemai, nes tai tolygu netiesioginiam bendrininkavimui, vykdant tokį baisų neteisingumą. Prekyba žmonėmis yra skaudus išpuolis prieš krikščioniškas ir žmogiškąsias vertybes, kurios palaiko šeimos gyvenimo ir viso visuomeninio sambūvio audinį. Dvasininkai turi pamąstyti, ar gali skelbti Velykų džiaugsmą neparodę solidarumo ir paramos tiems, kurie yra tapę prekybos žmonėmis aukomis, nušalinti nuo žmogiškosios laisvės šioje žemėje. Popiežius Pranciškus pabrėžė, kad tas, kuris pažeidžia kitų orumą, dalyvaudamas vienoje ar kitoje nusikalstamoje veikloje, pigiai perduoda ir savo orumą, nes išnaudodamas kitus dėl galios ar materialinės naudos, atsisako būti tikruoju Dievo vaiku, kuris buvo išgelbėtas nukryžiuoto Kristaus kraujo kaina. „Žmogiškasis orumas yra vienodas visiems asmenims, todėl jeigu sutrypiamas kito orumas, sutrypiamas ir savasis“, – darė išvadą Šventasis Tėvas, linkėdamas, kad visi krikščionys ir geros valios žmonės įsipareigotų darbuotis, kad niekas netaptų prekybos žmonėmis auka, nepakliūtų į šią XXI amžiaus vergystę.

Statistika ir niekinamos aukos šauksmas

Dar tvirčiau popiežius Pranciškus kalbėjo balandžio 10 dieną Vatikano konferencijos dalyviams. Atkreipęs dėmesį į susitikimą atvykusių įvairių sričių profesionalų į bendrą nuostatą pagelbėti sunkių nusikaltimų aukoms, jis sakė, jog tai yra ženklas, kad Bažnyčia ir visi geros valios žmonės ryžtingai taria: „Pakaks!“ „Prekyba žmonėmis yra atvira žaizda šiuolaikinės visuomenės kūne, skaudus Kristaus kūno plakimas, yra nusikaltimas prieš žmoniją“, – kalbėjo Šventasis Tėvas. Anot jo, iš tikrųjų yra svarbu, kad kovos su prekyba žmonėmis pastangas derintų teisėsaugos ir policijos pareigūnai, kurie privalo stengtis įveikti šią tragišką tikrovę griežtu įstatymų taikymu, bendradarbiauti su dvasinės ir humanitarinės paramos fronto darbuotojais, kurių uždavinys yra svetingai priimti iš nusikaltėliško tinklo išvaduotas aukas, jas globoti, suteikiant joms žmogišką šilumą ir galimybę kurti naują gyvenimą. Taigi, yra dvi skirtingos perspektyvos – teisinė ir gailestingos meilės – ir jos privalo būti kartu. Todėl reikalingas dialogas, apsikeitimas nuomonėmis ir bendri veiksmai konkrečiomis aplinkybėmis.

Kaip tik tam tikslui buvo skirta Vatikane, Popiežiškosios mokslų akademijos patalpose, vykusi jau antroji pastarųjų kelių metų laikotarpiu tarptautinė konferencija, sukviečiant įvairių labiausiai šio reiškinio pažeistų šalių policijos vadovus, kad bendradarbiaujant su Bažnyčios ganytojais būtų vykdoma efektyvi kova su prekyba žmonėmis. Toks artimas bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas tarp įstatymų taikomų priemonių ir humanitarinės bei sielovadinės paramos gali padėti pasaulį išvaduoti iš šios baisios nelaimės, kuri laikoma antrąja pagal finansinį pelną (po prekybos narkotikais) organizuoto nusikalstamumo sritimi, gelbstint aukas, reabilituojant ir integruojant į visuomenę. „Mūsų strategija turi būti dirbti kartu peržengiant valstybių sienas, kalbų, kultūrų ir religinių denominacijų skirtumus“, – pripažino ir Vatikano konferencijoje dalyvavęs Interpolo generalinis sekretorius Ronaldas Noblis (Ronalt Noble). Juk prekeiviams žmonėmis irgi nerūpi šie skirtumai, jie, plėtodami šį nusikalstamą verslą dabartiniame mobiliame pasaulyje į tai nekreipia jokio dėmesio siekdami pelno. Tarptautinės policijos vadovas priminė milžinišką tokios šiuolaikinės vergijos mąstą: Jungtinių Tautų Organizacijos duomenimis, į ją pateko 21 milijonas žmonių iš daugiau nei 120 šalių. Kasmet į prekybos žmonėmis „rinką“ pateikiama 2,4 milijono apgautų ar tiesiog pagrobtų asmenų (daugiausia moterų sekso paslaugoms ir vergiškam darbui, į kurį įtraukiami netgi vaikai), kurie organizuoto nusikalstamumo grupėms atneša 32 milijardus dolerių metinių pajamų. Tačiau, anot R. Noblio, pirmiausia jaudinti ir skatinti veikti turi ne tik statistika, bet ir konkretaus paniekinto žmogaus, turinčio vardą ir veidą, pagalbos šauksmas. „Policija ir dvasininkai turi skirtingus vaidmenis, bet jie vaikšto tomis pačiomis gatvėmis, todėl turi dirbti kartu, kad būtų su šaknimis išrautas šis blogis“, – tvirtino generalinis Interpolo sekretorius.

Įkvepiantis Didžiosios Britanijos pavyzdys

Geras tokio draugiško bendradarbiavimo pavyzdys kaip tik gali būti Didžioji Britanija bei jos sostinė Londonas, ir kaip tik dėl to anglų katalikų vyskupai su kardinolu V. Nikolsu priešakyje daugiausia prisidėjo rengiant Vatikano konferenciją, į ją atsivežė ir gausiausią delegaciją. Didžioji Britanija yra pirmoji valstybė Europoje, kurioje priimtas konkretus prieš šiuolaikinę vergiją nukreiptas įstatymas (Modern slavery bill), kuriuo siekiama griežtai bausti pažeidėjus, ginti ir reabilituoti išlaisvintas aukas. Susitikimo Vatikane išvakarėse kardinolas V. Nikolsas ir Didžiosios Britanijos vidaus reikalų ministrė Tereza Mei (Theresa May), beje, dalyvavusi minėtoje konferencijoje, Londono dienraštyje „The Telegraph“ paskelbė bendrą straipsnį, kuriame išreiškė susirūpinimą dėl šiuolaikinės vergijos paplitimo masto. „Vyrai, moterys ir vaikai, britai ir užsieniečiai, įtraukiami į prekybą žmonėmis ir prostituciją, nelegalų pigų darbą, buitinę tarnystę arba stumiami į plėšikavimą ir kitą nusikaltėlišką veiklą“, – rašoma tame pareiškime. Jame primenama ir pramonininkų bei verslininkų didelė moralinė ir teisinė pareiga užtikrinti, kad gamybinės struktūros nebūtų kaip nors įtrauktos į prekybą žmonėmis ir aukų išnaudojimą. Konferencijai pirmininkavęs kardinolas V. Nikolsas duotame interviu „Vatikano radijui“ pasakojo, kad Londono Bažnyčia pasiryžusi pastatyti specialią šventovę prekybos žmonėmis aukoms ir jų globos centrą, kuris bus dedikuotas Šv. Džozefinai Bachitai (Josephine Bakhita). Ši Sudane gimusi afrikietė buvo įtraukta į vergiją, o iš jos išvaduota tapo žymia švento gyvenimo vienuole ir popiežiaus Jono Pauliaus II kanonizuota 2000 metais.

Kardinolas V. Nikolsas sakė, kad jo diecezijoje šiam tikslui nuolat organizuojamos rinkliavos ir vystomas vietinio „Caritas“ paramos aukoms tinklams. Ganytojas pripažino, kad jį ypač sukrėtė išvaduotų aukų pasakojimai apie patirtus išgyvenimus ir dažną dvasinį beviltiškumą, atsidūrus tokioje padėtyje. Kardinolas V. Nikolsas priminė, jog tik apie 1 proc. patekusiųjų į prekybos žmonėmis tinklą yra identifikuojami, išsigelbėja ir yra pasirengę glaudžiai bendradarbiauti su teisėsauga likviduojant organizuoto nusikalstamumo tinklą. Didžioji dauguma aukų susitaiko su esama padėtimi arba bijosi nusikaltėlių keršto ir susidorojimo ar net vengia pačios teisėsaugos, nes galvoja, kad bus baudžiamos, deportuotos ar paliktos likimo valiai. Kaip tik šiame kontekste ir iškyla Bažnyčios vaidmuo, nes taikydama evangelinį gailestingumo įstatymą, ji tarp tų nukentėjusių asmenų vienintelė įgyja didesnį pasitikėjimą. Tam pritarė ir Vatikano konferencijoje dalyvavęs vyriausiasis Londono policijos komisaras seras Bernardas Hoganas-Haue (Bernard Hogen-Howe). Jis pabrėžė, kad Bažnyčios parama ypač reikšminga ne tik dėl sielovadinio požiūrio bendraujant su prekybos žmonėmis aukomis, bet ir dėl turimo globalinio karitatyvinių struktūrų tinklo. Jis nurodė didžiulį popiežiaus Pranciškaus moralinį autoritetą: „Jeigu kviečiame įvairių šalių policijos vadovus į pasitarimą, tai jie tik pažada, bet sužinojus apie paties Šventojo Tėvo suinteresuotumą ir dalyvavimą, požiūriss yra visiškai kitas, nes jo moralinė lyderystė yra labai galinga“. Seras B. Hoganas-Haue išreiškė viltį, kad tokia popiežiaus Pranciškaus paskata labiau nuteiks šalių vyriausybes priimti atitinkamus įstatymus, teikti daugiau resursų svarbiajai kovos su prekyba žmonėmis sričiai ir mūsų epochai visiškai nepriimtinos gėdingos vergijos įveikimui.

Suformuota „Šv. Mortos grupė“

Vatikano konferencijoje dalyvavę tarptautiniai ir nacionaliniai policijos vadovai suformavo „Šv. Mortos grupę“, taip pavadintą, nes visi kartu su popiežiumi Pranciškumi buvo apsistoję Šv. Mortos svečių namuose (Domus sanctae Martae). Jos nariai nusprendė lapkritį vėl susitikti Londone. Taip bus tęsiamas apsikeitimas ekspertizės, valdymo ir profesionalų rengimo detalėmis bei praktiškai bendradarbiaujama su Bažnyčia kovojant su prekyba žmonėmis. Kad tai yra įmanoma, Vatikane vykusiame susitikime pasakojo Skotlendjardo (Londono kriminalinės policijos) detektyvas-inspektorius Kevinas Hailendas (Kevin Hyland). Jis sakė, kad policininkai iš organizuoto nusikalstamumo skyriaus, rengdami reidus į bordelius, visada kartu pasiima seseris vienuoles, kurios praveda pokalbį su į prostituciją įtrauktomis moterimis. Tai svarbu, kadangi įbaugintos prekybos žmonėmis aukos paprastai bijo kalbėtis ir atvirauti su policininkais ir didesnį pasitikėjimą rodo tik vienuolėms, kurių gailestinga globa ir pasirengimas padėti yra neabejotini. Taigi vienuolės tampa reikšmingomis kriminalinių bylų tyrimo liudytojomis, greičiau identifikuojami nusikaltėliai, atskleidžiami jų smurtiniai išpuoliai prieš aukas ir likviduojamas prekybos žmonėmis mafijos tinklas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija