2015 m. balandžio 3 d.    
Nr. 13
(2133)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Progimnazijos bendruomenė prisiminė Dievo tarną

Panevėžio vyskupas Lionginas
Virbalas SJ ir grupė panevėžiečių
prie kun. Alfonso Lipniūno kapo

PANEVĖŽYS. Kovo 27-ąją Kristaus Karaliaus Katedroje šv. Mišiose buvo minimos Štuthofo koncentracijos stovyklos kankinio, kunigo Alfonso Lipniūno (1905 03 12–1930 06 14–1945 03 28) 110-osios gimimo ir 70-osios mirties metinės. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, jose dalyvavo miesto kun. A. Lipniūno progimnazijos bendruomenė. Ganytojas džiaugėsi matydamas didelį jaunųjų būrį. Jis priminė, jog kun. A. Lipniūnas šioje Katedroje daug kartų bendravo su jaunimu. Vysk. L. Virbalas SJ pamoksle kreipėsi į moksleivius, sakydamas, kad ne vienai Panevėžio gatvei suteikti kunigų vardai, o vysk. K. Paltaroko ir kun. A. Lipniūno vardai – gimnazijai ir progimnazijai. Nors Dievo tarnas A. Lipniūnas dar nėra paskelbtas šventuoju, bet jis gyveno kaip tikras šventasis – buvo drąsus, ryžtingas, žinojo, ko nori, siekė užsibrėžto tikslo. Visas jo gyvenimas buvo susijęs su malda, o pavyzdys, kaip reikia gyventi, jam buvo Jėzus. Kunigas pats viską atiduodavo kitiems, sau nieko nepasilikdavo. Vysk. L. Virbalas SJ dėkojo šv. Mišių aukoje dalyvavusiems progimnazijos mokytojams ir direktorei, giesmininkams, choristams, patarnautojams. Kaip tik tuo metu Katedroje nušvito saulės spindulys tarsi šypsena ištikimo Dievo tarno A. Lipniūno, tikinčio, kad esame tiesūs, atviri, sąžiningi, mylintys Viešpatį, padedantys vieni kitiems. Vyskupas palaimino visus ir pakvietė pabūti  prie kun. A. Lipniūno kapo Katedros šventoriuje. Moksleivės prie Dievo tarno kapo padėjo gėlių.

Bronius VERTELKA

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija