2015 m. balandžio 3 d.    
Nr. 13
(2133)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos rekolekcijos

Grupė Palaimintojo Jurgio
Matulaičio draugijos narių

Jau tapo tradicija, kai Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos (PJMD) skyrių vadovams, nariams Gavėnios rekolekcijos vyksta Marijampolėje, Šv. Juozapo svečių namuose. Su atviromis širdimis jie gausiai susirinko ir kovo 14 dieną. Susitikimo tikslas – troškimas atsinaujinti ir pasikeisti, sustiprinti tikėjimą ir meilę, plačiau atverti akis ir žiūrėti į Dievą, esantį mūsų širdyse. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos vyriausioji vadovė ses. Viktorija Plečkaitytė MVS rekolekcijas pradėjo šv. apaštalo Luko pasakojimu. Evangelijoje pagal Luką rašoma, kaip viena moteris vardu Morta pakvietė Kristų į savo namus paviešėti. Morta rūpinosi, kaip geriau Jį priimti ir pavaišinti, o jos sesuo Marija tiesiog atsisėdo prie Viešpaties kojų ir klausėsi Jo žodžių. Mortai papriekaištavus, jog sesuo nepadeda, Jėzus atsakė: Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta (Lk 10, 41–42). Vienuolė akcentavo, jog ir šiandien mums iš tikrųjų reikia tik vieno dalyko. Tą patį paliko mums ir palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Jis nebijojo eiti šventųjų keliu, svarstė, kiek yra panašus, kiek skiriasi, koks jo kelias einant į šventumą. Visi pakrikštytieji yra pašaukti būti šventaisiais. Tik dažnai iš akių išleidžiame pagrindinį tikslą panašiai kaip Morta. Palaimintojo moto: Dievas ir Jo garbė tegu būna viduriu viso mano gyvenimo, ašimi, apie kurią suktųsi visos mano mintys, jausmai, norai ir darbai.


Uoliai apaštalaujama

Pajūralio legionierės eiliniame
sekmadienio veiklos užsiėmime

1889 m. birželio 7 d. Airijoje, Dubline, gimęs Pranas Dufas, o 1913 metais tapęs Vincento Pauliečio draugijos nariu, 1921 m. rugsėjo 7 d. įkūrė Marijos legioną. Tai – katalikiška pasauliečių organizacija, kuri, dvasininkų vadovaujama, tarnauja Bažnyčiai. Legionierių tikslas – patiems dvasiškai tobulėti ir per Dievo Motiną Mariją plėsti Kristaus karalystę. Marijos legionas, kuris šiuo metu veikia beveik visose pasaulio šalyse, turi 3 milijonus aktyvių narių ir žymiai daugiau narių pagalbininkų (maldos narių).

Nemažai Marijos legionų, vadinamų prezidiumais, su jų pačių pasirinktais Dievo Motinos titulais, esama ir Telšių vyskupijoje. Marijos legiono prezidiumų, kuriuos sudaro pirmininkas, vicepirmininkas, sekretorius, iždininkas ir keletas aktyvių Prezidiumo narių, esama ir Šilalės dekanate. Šilalės parapijoje veikia Marijos, Apaštalų Karalienės, prezidiumas. Pajūralio parapijoje Švč. Mergelės Marijos, Visų malonių tarpininkės, prezidiumas įsikūrė 2010 metų kovą.


Metinė Marijos legionierių šventė

Legionierės pažado atnaujinimas

Marijos legiono veikla paplitusi daugelyje šalių. Tai – katalikų asociacija, kuri, pritariant Bažnyčiai, užtariant Nekaltajai Mergelei Marijai, kovoja prieš bet kokį blogį ir jo įsikūnijimą pasaulyje. Legionas įkurtas 1921 m. rugsėjo 7 d. Dubline (Airija). Jo įsteigėjas – Pranas Dufas. Legionierių veikla šiandien plačiai paplitusi visame pasaulyje, ypač Europoje.

Šilalės dekanate irgi veikia keletas Marijos Legiono grupių. Neseniai Kvėdarnos parapijos klebono kun. Juozo Rudžio iniciatyva toks legionas įkurtas šioje parapijoje. Legionieriams reikia lankyti netikinčius, ligonius, aiškinti tikėjimo tiesas, bendrauti bei rūpintis veikla, įtraukti kuo daugiau jaunimo.

Kovo 21 dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko metinė aktyviųjų visos Telšių vyskupijos legionierių „Acies“ šventė, skirta Švč. Mergelės Marijos garbei. Į ją susirinko apie 90 aktyviausių legionierių iš visų Telšių vyskupijoje įsteigtų Marijos legiono prezidiumų. Pirmiausia pasimelsta pagal Marijos legiono atmintinę. Po to metines ataskaitas pateikė Šilalės dekanato Pajūralio bei Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų  parapijų Marijos legionų prezidiumai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija