2016 m. spalio 7 d.    
Nr. 37
(2205)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Panevėžio vyskupijoje

Pasvalio dekanate

Paminklas partizanui

Paminklą partizanui Bronislovui
Stašiui šventina vyskupas
emeritas Jonas Kauneckas

Šv. Mišios už žuvusį
partizaną Kriklinių bažnyčioje

KRIKLINIAI. Rugsėjo 17 dieną Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas kartu su Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios klebonu kun. Domingo Avellaneda IVE aukojo šv. Mišias už žuvusį partizaną Bronislovą Stašį ir Lietuvos partizanus. Šv. Mišiose vyskupas pašventino naują Kriklinių bažnyčios vyno aukojimo taurę. Dalyvavo Pasvalio tremtiniai ir šauliai su vėliavomis, žuvusiojo sesuo Janina Stašytė iš Kriklinių, giminės, aplinkinių kaimų gyventojai, Panevėžio žygeiviai.

Prieš šv. Mišias buvo uždegtos žvakės prie Stašių šeimos kapo, prie paminklo Vyčio apygardos partizanams ir Karo, pokario ir tremties aukoms atminti skirtų paminklų bažnyčios šventoriuje.

Nuvykus į Vyčio apygardos Petro Tamošiūno-Simo būrio vado pavaduotojo Bronislovo Stašio-Lapės žūties vietą Banionių (Padvariečių) kaime, Lietuvos Laisvės Kovos Įamžintojų Sąjūdžio narys Algimantas Stalilionis pakvietė dalyvauti tipinio valstybinio paminklo partizanui pašventinime. 1951 m. rugsėjo 13 d. žuvusiam partizanui paminklą pašventino vysk. J. Kauneckas. Buvo padėta gėlių, uždegta žvakių. Kalbėjo Laisvės kovų įamžintojas Romas Kaunietis iš Panevėžio, giminaitis Antanas Vileišis, buvusi kaimynė gydytoja Janina Šerėnienė. Žuvusiojo partizano sesuo J. Stašytė trumpai prisiminė tremties dienas, gyvenimą be savų namų sugrįžus Lietuvon. Beje, partizano motina Ona Stašienė išgyveno 97 metus.

Partizanų dainas dainavo mišrus vokalinis Kriklinių kaimo ansamblis (vadovas – Juozas Beniulis). Eiles skaitė Ona Striškienė iš Paįstrio ir panevėžietis Juozas Braidokas. Visiems kalbėjusiesiems, pagelbėjusiems ir visiems susirinkusiesiems padėkojo J. Stašytė.

Ona Striškienė

Bronislovo Mažylio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija