2016 m. spalio 7 d.    
Nr. 37
(2205)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Minėjo bažnyčios jubiliejų, įamžino buvusį kleboną

Klebonas kun. Gintas Leonavičius
rodo seniūno padovanotą tautinę juostą
su įrašu „Betygalos bažnyčiai – 600 metų“

Paminklą buvusiam Betygalos
klebonui kun. Viktorui
Aukštakalniui atminti pašventino
arkiv. Lionginas Virbalas

Prie Betygalos Šv. Mikalojaus
bažnyčios altoriaus (iš kairės):
klebonas kun. Gintas Leonavičius,
mons. Adolfas Grušas, dekanas
Vytautas Paukštis, Žygintas
Veselka ir Erastas Murauskas

BETYGALA. Rugpjūčio 20 dieną paminėtas Šv. Mikalojaus bažnyčios 600 metų jubiliejus. Šv. Mišias už buvusius parapijos kunigus ir parapijiečius aukojo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, šios parapijos klebonas kun. Gintas Leonavičius, Raseinių dekanato kunigai – dekanas Vytautas Paukštis, Erastas Murauskas ir Žygintas Veselka. „Visi suprantame, kaip nelengva pastatyti bažnyčią, bet kur kas sunkiau sutelkti aktyvią Bažnyčios bendruomenę. Jos šventumas kyla iš joje esančio Dievo. Ji šventa per savo steigėją Jėzų Kristų. Bažnyčia tarnauja žmogui, o žmogus – jai. Pasauliečiai pašaukti visuomenėje, šeimoje, kultūroje ieškoti Dievo karalystės. Padėti siekti šio tikslo yra Bažnyčios misija“, – homilijoje sakė arkiv. L. Virbalas SJ.

Po šv. Mišių klebonas kun. G. Leonavičius, padėkojęs arkivyskupui ir kunigams už šv. Mišių auką, pakvietė dar pasilikti bažnyčioje ir pasiklausyti pranešimo, kurį skaitė buvusi mokytoja, muziejininkė ir kraštotyrininkė Marijona Birutė Navakauskienė. Ji sakė, kad pirmoji bažnyčia Betygaloje pastatyta 1416 metais, bet dabartinė iškilo 1925–1930 metais, o 1932-aisiais pašventinta arkivyskupo Juozapo Skvirecko. Raseinių krašto istorijos muziejus Šv. Mikalojaus bažnyčioje surengtoje parodoje demonstravo savo fonduose saugomus liturginius drabužius, grafikos darbus sakraline tema. Muziejaus direktorė Birutė Kulpinskaitė įteikė klebonui kun. G. Leonavičiui tautodailės darbą – tris varpelius, simbolizuojančius Švč. Trejybę, o Betygalos seniūnas Stanislovas Totilas – tautinę juostą su įrašu „Betygalos bažnyčiai – 600 metų“. Betygalos gimnazijos direktorės pareigas laikinai einanti Danutė Enčerienė sakė, kad mokyklai bažnyčia – šventovė, nes čia rugsėjo 1-ąją šv. Mišių auka pradedami mokslo metai, į bendrą maldą susirenkama ir per Paskutinio skambučio šventę. Betygalos kaimo bendruomenės pirmininkė Gema Račienė su bičiulėmis arkivyskupui ir klebonui įteikė po menišką Betygalos bažnyčios nuotrauką ir po puokštę žemčiūgų. Šias gėles labai mėgo iš čia kilęs poetas prelatas Jonas Mačiulis-Maironis.

Paskui renginys persikėlė į šventorių. Bažnyčios choras ir kiti susirinkusieji apsupo aukotojų lėšomis pastatytą paminklą Momblano kalnuose prieš dvejus metus žuvusiam buvusiam klebonui kun. Viktorui Aukštakalniui (1958 10 04–1988 05 29–2014 08 27) atminti. Jį pašventino arkiv. L. Virbalas SJ. Po maldos ir giesmės prie paminklo vėliau Betygalos bendruomenės namuose bendrauta prie pietų stalo. Svečiai sutikti su šeimininkų keptu duonos kepalu, lyriškomis smuiko melodijomis, kurias atliko Austėja Pranckutė ir Justina Karčiauskaitė.

Pranas LAURINAVIČIUS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija