„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2008 m. liepos 16 d., Nr.11 (170)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Baltarusijoje, po Černobylio katastrofos užterštose žemėse, apgyvendinami gyventojai

Seimo narys Donatas Jankauskas
prie įvažiavimo į Černobylį

LR Seimo narys, Baltijos asamblėjos Lietuvos Seimo delegacijos Aplinkosaugos ir energetikos komiteto pirmininkas Donatas Jankauskas dalyvavo Šiaurės Tarybos Aplinkosaugos ir gamtinių iš­teklių komiteto metiniame susitikime, šįkart surengtame Baltarusijoje.

Į Šiaurės Tarybą įeina penkios šalys (Danija, Norvegija, Islandija, Suomija, Švedija). Ne visos šios ša­lys yra Europos Sąjungos narės, galbūt dėl to Norvegijos atstovas, kuris šiuo metu vadovauja komite­tui, šiek tiek liberaliau negu Europos Sąjunga vertina demokratijos var­žymą Baltarusijoje ir surengė susi­tikimus su šios šalies parlamento at­stovais. „Nors pristatomas kaip Bal­tijos asamblėjos delegacijos vado­vas, oficialiuose susitikimuose su Baltarusijos parlamento atstovais nekalbėjau, parodydamas, kad ne­ketinama užmegzti ryšių su nede­mokratišku parlamentu.

Vyko susi­tikimai su opozicijos atstovais, atvi­ri pokalbiai su už demokratiją šalyje kovojančiais žmonėmis", - pasako­jo D. Jankauskas. Šiauriečiai, organizuodami šį susitikimą, turėjo ir pragmatiškų tikslų, nes kartu vyko Šiaurės šalių investicijų banko at­stovai, kurie domėjosi galimybėmis investuoti Baltarusijoje. Anot parla­mentaro, Baltarusijoje akivaizdus valdžios diegiamas ir puoselėjamas sovietinis mentalitetas ir noras ro­dyti tai, ko nėra. Oficialūs valstybės pareigūnai akivaizdžius faktus pa­teikia savaip. „Faktas, kad žmonės apgyvendinami po Černobylio ka­tastrofos radioaktyviomis medžia­gomis užterštose vietose prievar­ta, buvo neigiamas. Gyventojams trūksta informacijos apie tos žemės užterštumą ir galimas gyvenimo ten pasekmes. Į tai dėmesį neoficialiuo­se pokalbiuose atkreipė visuomeni-nių aplinkosauginių organizacijų ir opozicijos atstovai", - kalbėjo D.Jankauskas. Vėliau susitikimo daly­viai vyko į Ukrainą ir lankėsi pačia­me Černobylyje, prie sprogusį reak­torių dengiančio sarkofago. Parla­mentaro žodžiais, teko daug ben­drauti su specialistais, kurie likvida­vo, analizuoja ir stengiasi maksima­liai mažinti avarijos pasekmes. Jie pasakojo apie esamą situaciją ir bū­simą perspektyvą energetikos po­žiūriu. Šiandien Ukraina turi kelioli­ka veikiančių reaktorių kurie yra ki­tokio tipo negu avariją patyręs. Vy­ko dalykiškas susitikimas su Aukš­čiausios Rados nariais. Ukrainiečiai aštriai kėlė globalinius energetikos ir politikos klausimus - dėl bendros energetikos rinkos Europos Sąjun­goje ir Ukrainos siekio būti Europos erdvėje. Ukrainiečiai klausė ES at­stovų Šiaurės Taryboje, ar jų elektra reikalinga Vakarų Europai, ar jie gali būti priimti į šią rinką. Ar jiems sukti savo vektorius į Rusiją, tada apie Ukrainą Europos erdvėje kal­bėti jau netektų. Susitikimas parodė, kad, nepaisant skirtingų požiūrių at­skirais klausimais, stiprėja ryšys ir supratimas tarp Šiaurės Tarybos ir Baltijos asamblėjos, atskirų delega-cijos atstovų.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija