„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2008 m. liepos 16 d., Nr.11 (170)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS

2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

 

Čekijos ir JAV lyderiai pasirašė svarbią sutartį

Giedrius GRABAUSKAS-KAROBLIS

JAV valstybės sekretorė
Kandoliza Rais

Liepos 8 dieną Prahoje JAV vals­tybės sekretorė Kandoliza Rais ir Če­kijos užsienio reikalų ministras Kare­las Švarcenbergas pasirašė pagrin-dinį susitarimą dėl priešraketinės gy­nybos skydo elementų įkūrimo Čekijos teritorijoje. Sutartis dar bus ratifikuo­jama Čekijos parlamente, ratifikavimo procesas prasidės rudenį. Kalbėda­ma su gausiai susirinkusiais žurnalis­tais, K. Rais pareiškė, kad Čekijoje planuojamas dislokuoti galingas rada­ras dar yra tobulinamas: „Ši radarų sistema dartobulinama, apie tai mes informavome mūsų partnerius iš Ru­sijos". Be to, K. Rais atkreipė dėmesį į vis kylančią Irano grėsmę. Anot jos, Amerikos užsienio politikoje neįvyks esminių pokyčių ir po lapkritį įvyksian­čių JAV prezidento rinkimų. Čekijos užsienio reikalų ministras Karelas Švarcenbergas pareiškė, kad ši su­tartis ne mažiau svarbi už Lisabonos sutartį: „Sutartis, kurią šiandien pasi­rašėme, užtikrina saugumą čekijai ir visai Europai".


Seimo komiteto vadovą varžo „naujos gaidos"

Linas ŠALNA

Lietuva yra paskaičiavusi, jog SSRS okupacijos padaryta žala ga­li siekti apie 80 mlrd. litų. (Šie duo­menys nėra labai tikslūs, nes nebu­vo nustatyta aiški metodika, kaip turi būti skaičiuojama ši suma.) 1940 metais Lietuvą okupavo Sovietų Są­junga, vėliau vykstant Antrajam pa­sauliniam karui Lietuvos teritoriją užėmė nacių Vokietija, 1944-1945 metais Raudonajai armijai iš Lietuvos išstūmus vokiečių kariuomenę Lietuva vėl priverstinai tapo viena Sovietų Sąjungos respublikų. Lietu­va per sovietų okupaciją dėl trėmi­mų žudynių priverstinės emigraci­jos neteko iki trečdalio gyventojų. Nors 1992 metais piliečiai visuoti­niame referendume pritarė, kad bū­tų atlyginta Lietuvos žmonėms bei Lietuvos valstybei padaryta žala, kaip nors realizuoti referendumo reikalavimą nebuvo įmanoma.


Istorijos raidos pamokos

Giedrius GRABAUSKAS-KAROBLIS

Žvelgdami į XX amžiaus istori­ją, pastebime tam tikrų dėsningu­mų ir galime išvesti tam tikrų istori­nių paralelių. Tada lengviau galima suprasti ir šių dienų pasiekimus ir problemas. Dar 2007 metais JAV gynybos sekretorius Robertas Geitsas įvardijo „blogio ašies" valstybes, sukeliančias daug pro-blemų šių dienų pasauliui. Tai - Ru­sija, Baltarusija, Sirija, Iranas, Šiaurės Korėja. Reikia pabrėžti, kad tų šalių visuomenės neturi jo­kios didesnės įtakos šiuose kraš­tuose vykstantiems procesams. „Blogio ašies" valstybes užvaldę korumpuoti režimai paiso tik savo interesų, čia nevyksta normalūs demokratiški rinkimai - nebent rin­kiminiai spektakliai. Bet visa tai jau būtų atskira tema. Pažvelkime į prieš septynis dešimtmečius Euro­poje vykusius procesus ir palygin­kime juos su dabarties reiškiniais.


Ką man reiškia liepos 6-oji

Edmundas SIMANAITIS

Pirmiausia - tai viena iš trejeto reikšmin­giausių ir svarbiausių valstybinių švenčių greta Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios. An­tra, neslėpsiu, kad maloniai kutena savimeilę šventės data. Ji įsiterpusi tarp dviejų bran­džios demokratijos šalių analogiškų švenčių. Amerikiečiai mini JAV nepriklausomybės die­ną liepos 4-ąją o prancūzai savo nacionali­nę dieną švenčia liepos 14-ąją.


Lietuva pasirengusi sugyventi su Rusija

Audronius AŽUBALIS

Birželio 24-27 dienomis Audronius Ažubalis, Seimo TS frakcijos narys, Už­sienio reikalų komiteto pirmininko pava­duotojas, su Seimo užsienio reikalų komi­teto delegacija Rusijos Federacijos Vals­tybės Dūmos Tarptautinių reikalų komite­to pirmininko kvietimu dalyvavo susitikime su Dūmos nariais. Tokie susitikimai jau ta­po tradiciniais. Užsienio reikalų komiteto delegacija vieną kartą per metus važiuoja į Maskvą arba Rusijos parlamentarai at­vyksta į Lietuvą. Dūmoje Seimo nariai su­sitiko su Valstybės Dūmos pirmininko pa­vaduotoju A. M. Bobakovu, valdančiosios „Jedinaja Rossija" frakcijos pirmuoju pa­vaduotoju A. N. Čilingarovu, užsienio rei­kalų viceministru V. G. Titovu, įvyko susi­tikimas tarptautinių reikalų komitete. Ap­tarti tarpvalstybiniai santykiai.


Baltarusijoje, po Černobylio katastrofos užterštose žemėse, apgyvendinami gyventojai

Seimo narys Donatas Jankauskas
prie įvažiavimo į Černobylį

LR Seimo narys, Baltijos asamblėjos Lietuvos Seimo delegacijos Aplinkosaugos ir energetikos komiteto pirmininkas Donatas Jankauskas dalyvavo Šiaurės Tarybos Aplinkosaugos ir gamtinių iš­teklių komiteto metiniame susitikime, šįkart surengtame Baltarusijoje.

Į Šiaurės Tarybą įeina penkios šalys (Danija, Norvegija, Islandija, Suomija, Švedija). Ne visos šios ša­lys yra Europos Sąjungos narės, galbūt dėl to Norvegijos atstovas, kuris šiuo metu vadovauja komite­tui, šiek tiek liberaliau negu Europos Sąjunga vertina demokratijos var­žymą Baltarusijoje ir surengė susi­tikimus su šios šalies parlamento at­stovais. „Nors pristatomas kaip Bal­tijos asamblėjos delegacijos vado­vas, oficialiuose susitikimuose su Baltarusijos parlamento atstovais nekalbėjau, parodydamas, kad ne­ketinama užmegzti ryšių su nede­mokratišku parlamentu.


Afganistano mazgas

Petras KATINAS

Lietuvos kariai susitinka su Švietimo
departamento direktoriaus
pavaduotoju Kamaludinu Moudidžiu

Afganistano Goro provincijoje, kurioje dislokuotas ir Lietuvos karių būrys ir kuri iki šiol buvo laikoma pa­lyginti ramia, buvo nušautas mūsų karys seržantas Arūnas Jarmalavi­čius. Sukurstyta beraščių, be poli­tinės nuovokos atskirų genčių minia puolė ne tik lietuvių karių stovyklą, bet ir Jungtinių Tautų atstovybę bei vyriausybinius pastatus. Nėra abe­jonės, kad po šio tragiško įvykio vėl pasipils kritikos strėlės valdžiai, kad ji velkasi amerikiečių uodegoje ir vykdo Vašingtono nurodymus. To­kiems veikėjams, kaip „tautos pa­žangietis", dabar aršus paksistas Seimo narys E. Klumbys tikriausiai vėl bus proga parėkauti, kaip buvo Seime ratifikuojant Lisabonos su­tartį. Esą ji yra ne tik žalinga, bet ir prieštarauja Lietuvos Konstitucijai. Kažkodėl dideliu patriotu beside-dančio E. Klumbio ir panašių pozici­jos labai jau sutampa su, pavyz­džiui, valstybininko B. Bradausko. Juk pastarasis dėl nepaliaujančio degalų kainų šuoliavimo kaltina „blo-giečius" konservatorius, kurie „Ma­žeikių naftą" atidavė ne tiems, t. y. ne Rusijos „Lukoil" ar „Gazprom". Vadinamieji „valstybininkai" nepa­liauja dūsauti, kad be Rusijos pra­žūsime, o Amerikos „imperializmas" yra didžiausias blogis, nes skriau­džia Iraką, puola Irano mulas, nemyli Kubos ir Šiaurės Korėjos komunis­tinių režimų, žudo Afganistano tali-bus.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija