„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2010 m. spalio 15 d., Nr.10 (131)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Dvasinis jaunų žmonių ugdymas

Beata Šadzevičienė

Sutarties pasirašymo iškilmėse.
Centre – Kauno arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius ir Kulautuvos
parapijos klebonas kun. Šarūnas Petrauskas

Švč. M. Marijos Vardo atlaidų
procesijoje Kulautuvoje
Kolombos Bulotienės nuotraukos

Šv. Mišių eisenoje Šiluvoje
Kulautuvos moksleiviai neša
miestelio bei Švč. M. Marijos
Vardo parapijos vėliavas

Gražus auksinis rugsėjis Kulautuvos parapijos bendruomenei buvo dosnus Dievo malonėmis. Prasmingi susitikimai, įsimintini renginiai, atlaidai Šiluvoje, skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20 metų jubiliejui paminėti. Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai Kulautuvoje kvietė tikinčiuosius atsigaivinti iš Dievo gyvybės versmės, pasidalyti gyvenimu, džiaugsmu su artimu, auginti tikėjimą, ugdyti dvasinį gyvenimą.

Atsiliepė į Dievo kvietimą ir Kulautuvos vidurinė mokykla. Rugsėjo 11 dieną mokiniai, jų tėvai ir mokytojai išskubėjo į Šiluvą susitikti su Kauno arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi. Šis susitikimas buvo svarbus visiems: Šiluvos muziejuje Kauno arkivyskupija ir Kulautuvos vidurinė mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutarties pasirašymo iškilmėse dalyvavo ir Kulautuvos parapijos klebonas kun. Šarūnas Petrauskas. Džiugu buvo girdėti, kad Šiluvoje tokia sutartis pasirašoma pirmą kartą.

Kulautuvos vidurinės mokyklos mokiniams parodžius meninę programą, padėkos žodį tarė mokyklos direktorė Rima Špakauskaitė-Kučinskienė. Direktorė pabrėžė, kad svarbus ne tik intelektualinis, bet ir dvasinis jaunų žmonių ugdymas. „Šis susitikimas – ne tik pasidalijimas dvasiniu turtu ir šviesa, bet ir įsipareigojimas sekti Dievo žodžiu, puoselėti mokykloje bendruomeniškumo, tarnystės dvasią“, – kalbėjo mokyklos vadovė.

Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius neslėpė džiaugsmo, kad dar viena mokykla įsiliejo į katalikiškų mokyklų būrį ir nori ugdyti mokinius krikščioniškų vertybių pagrindu. Jis gyrė gabius mūsų mokinius: skaitovus, dainininkus, šokėjus. Arkivyskupas lygino jauno žmogaus dar besiskleidžiantį gyvenimą su švaria lenta, linkėjo mokiniams, kad į savo gyvenimo lentą jie rašytų tik taurius, gražius ir prasmingus dalykus, ragino nepritrūkti drąsos sekant Jėzaus keliu.

Po sutarties pasirašymo Kulautuvos vidurinės mokyklos bendruomenė įsiliejo į margas Šiluvon atkeliavusių piligrimų gretas ir dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose. Gera buvo  matyti tarp kitų šventės vėliavų besiplaikstančias Kulautuvos miestelio, Kulautuvos Švč. M. Marijos Vardo parapijos vėliavas.

Rugsėjo 12 dieną Kulautuvos bažnyčioje vyko Švč. M. Marijos Vardo atlaidai. Šv. Mišias aukojęs klebonas kun. Š. Petrauskas per pamokslą sakė, koks turi būti tikras krikščionis. Neužtenka tik vaikščioti į bažnyčią, atlikti savo priedermes, pareigas, vieną kitą gerą darbą ir manyti, kad jau atlieki savo krikščionišką misiją. Klebonas kvietė permąstyti gyvenimą, savo santykį su Dievu, kartais pagauti save besigėrint savimi ir paklausti, ar nesame tos paklydusios avys, kurioms reikia ištiestos Dievo rankos. Jis ragino tikinčiuosius atvira širdimi kreiptis į Dievą, nenustoti nuoširdžiai Jo ieškoti. Tik taip galim pajusti palaimingą Dievo prisilietimą ir meilę, ir tik tada mūsų žodžiai, darbai įgis tikrą vertę, pasieks žmonių širdis ir turės galią keisti pasaulį, mintimis su parapijiečiais dalijosi kun. Š. Petrauskas.

Kulautuva - Šiluva

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija