„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2010 m. spalio 15 d., Nr.10 (131)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Dvasinis jaunų žmonių ugdymas

Beata Šadzevičienė

Sutarties pasirašymo iškilmėse.
Centre – Kauno arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius ir Kulautuvos
parapijos klebonas kun. Šarūnas Petrauskas

Gražus auksinis rugsėjis Kulautuvos parapijosbendruomenei buvo dosnus Dievo malonėmis. Prasmingi susitikimai,įsimintini renginiai, atlaidai Šiluvoje, skirti Lietuvosnepriklausomybės atkūrimo 20 metų jubiliejui paminėti. Švč. MergelėsMarijos Vardo atlaidai Kulautuvoje kvietė tikinčiuosius atsigaivinti išDievo gyvybės versmės, pasidalyti gyvenimu, džiaugsmu su artimu,auginti tikėjimą, ugdyti dvasinį gyvenimą.


Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje

Klierikas Robertas Moisevič

Kaišiadorių vyskupas Juozapas
Matulaitis kunigu šventina
diakoną Lauryną Visocką

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai po vasaros atostogų, pastoracinių praktikų ir stovyklų tęsia pasiruošimą kunigystei. Vasara klierikams – ir  atostogų, ir pastoracinių praktikų laikotarpis. Šią vasarą klierikai dalyvavo įvairiausiose stovyklose vaikams ir jaunimui, pagelbėjo organizuojant Lietuvos jaunimo dienas Panevėžyje, kiti dalyvavo bei patarnavo Raniero Cantalamesos rekolekcijose dalyvaujantiems kunigams ir piligrimams iš Airijos. Viena iš svarbiausių praktikų yra patarnavimai parapijose; kai kurie šias praktikas atliko Italijos, Vokietijos ir Anglijos parapijose.


„Šeimų apskritasis stalas“ – galimybė telktis šeimoms

Laima Zimkienė

NŠTA surengtoje „Šeimų apskritojo
stalo“ diskusijoje Šiaulių vyskupijos
Šeimos centro darbuotojai bei labdaros
ir paramos fondo „Vilties kalnas“
nariai. Iš kairės: Šeimos centro
vadovė Edita Gulbinienė, buhalterė
Jolita Zablockienė, fondo „Vilties
kalnas“ steigėja, tikybos mokytoja
Regina Zabielienė ir Šeimos centro
jaunimo programų koordinatorius
Gediminas Krūmas
Inesės Ratnikaitės nuotrauka

Rugsėjo 8 dieną Šiaulių vyskupijos Šeimos centre įvyko „Šeimų apskritojo stalo“ diskusija, kurią inicijavo Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos (NŠTA).

„Šeimų apskritasis stalas“ – NŠTA projektas, pradėtas įgyvendinti šią vasarą. Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija yra nevyriausybinė organizacija, kurios pagrindinis tikslas – ginti šeimos instituciją Lietuvoje, vienyti šeimas ir tėvais bei vaikais besirūpinančius asmenis.


„Moksleiviai – į Vyriausybę“

Erlandas Paulėkas iš Marijampolės
Sūduvos gimnazijos ir Kristina
Medžiaušytė iš Šiaulių Lieporių
gimnazijos su Sausumos pajėgų vadu
generolu majoru Jonu Vytautu Žuku

Rugpjūčio 23–27 dienomis Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) praktiką atliko du projekto „Moksleiviai – į Vyriausybę“ dalyviai – Kristina Medžiaušytė iš Šiaulių Lieporių gimnazijos ir  Erlandas Paulėkas iš Marijampolės Sūduvos gimnazijos.

Visą savaitę jaunieji praktikantai gilinosi į KAM veiklą, susipažino su įvairių ministerijos departamentų funkcijomis ir jų kasdieniu darbu, lankėsi Lietuvos kariuomenės štabuose, susipažino su jų funkcijomis ir pagrindiniais uždaviniais, bendravo su juose tarnaujančiais karininkais, susitiko su štabų viršininkais.


Ateitininkai Šiaulių universitete

Laima Zimkienė

Rugsėjo 23 dieną Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto salėje įvyko Lietuvos ateitininkų federacijos narių susitikimas su universiteto studentais. Renginyje dalyvavo svečiai iš Kauno: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ateitininkų medikų korporacijos „Gaja” atstovė Vita Baltušytė,  Vytauto Didžiojo universiteto ateitininkų draugovės atstovas Vincentas Lizdenis, „Ateities“ žurnalo bendradarbė Agnė Markauskaitė. Renginį vedė aktyvus Ateitininkų organizacijos veikėjas, mokytojas Vytautas Girdzijauskas.


Pirmoji fokoliarų palaimintoji

Mindaugas BUIKA

Kiara Badano

Krikščioniškojo nuoseklumo pavyzdys

Palaimintoji Kiara Badano, italė mergina, mirusi nuo kaulų vėžio dar nesulaukus 19-os, paliudijo pasauliui, kad Dievo meilė yra stipresnė nei kančia ir žemiška mirtis, kalbėjo popiežius Benediktas XVI rugsėjo 26 dieną susitikęs su piligrimais Romos Šv. Petro aikštėje sekmadienio vidurdienio „Viešpaties Angelas“ maldai. „Tik Meilė didžiąja raide suteikia tikrąją laimę“, – sakė Šventasis Tėvas, žinodamas, kad tarp klausytojų buvo naujosios palaimintosios šeimos nariai ir daug jos draugų iš Fokoliarų sąjūdžio, išvakarėse dalyvavusių beatifikacijos iškilmėse.


Prevencinė  paskaita  apie  kvaišalų  ir  palaidumo žalą

Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas
skaito paskaitą Marijampolės
Rygiškių Jono gimnazijoje

Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas yra paruošęs efektyvią prevencinę programą (45 min.) apie girtavimo, rūkymo, narkotikų bei pirmojo aborto pasekmes ir žalą. Daugumos abiturientų vertinimu, iš visų per 12 metų girdėtų paskaitų, pastaroji užima pirmąją vietą. Paskaita labai įtaigi, efektyvi, argumentuota. Joje naudojama audiovizualinė medžiaga iš Hong Kongo, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, JAV, Rusijos ir Lietuvos.  


Iš istorijos mokomės

Eglė Zubriūtė
Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotrauka

Aš gimiau laisvoje Lietuvoje. Nejaučiu nepritekliaus, lietuvių kalbos apribojimų ar kitokių sunkumų, kurie slėgė mano senelius ir prosenelius. Dabar mes jau visko taip nebevertiname, kaip mūsų tėvai ar seneliai, kurie siekė laisvės, nepriklausomybės. Žodis „Lietuva“ man yra daugiau nei raidės ar garsai. Jis man – kova, viltis, kraujas, laimė, gimtinė.

Manau, jog esu patriotė. Man, mažai, Lietuva buvo kiemas, vėliau – kaimas, kol laikui bėgant supratau, kad Lietuva – tai kraštas, kuriame kalbame viena kalba, turime tą pačią praeitį. Labai didžiuojuosi savo kaimo istorija. Ji mane įkvepia labiau mylėti gimtinę, tėvynę ir tikėti, kad viskas bus gerai.


Mums rašo

„Vaikystės aitvarų“ šventė

Vaiko dienos centro „Esi laukiamas“
lankytojai Aitvarų šventėje

Paskutinę rugsėjo savaitę visus sutiktus žmones į „Vaikystės aitvarų“ šventę kvietė Vaiko dienos centro „Esi laukiamas“ mažieji išdykėliai, įsikūrę Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios parapijos namuose. Dvylika vaikų kasdien du mėnesius mokėsi šokio judesių, dainų žodžių ir eilėraštukų, kad atėjus ilgai lauktai akimirkai galėtų pradžiuginti šventės dalyvius.

Nors žiūrovų susirinko ne tiek ir daug, bet vaikai buvo be galo laimingi – juk čia sėdėjo patys brangiausi žmonės: jų mamos ir tėčiai bei draugai. Vaikų pastangos neliko neįvertintos – po kiekvienos dainos girdėjosi garsūs aplodismentai ir susižavėjimo šūksniai. Po programėlės visi buvo apdovanoti smagiomis dovanėlėmis ir skanumynais. 


Partizanų bunkerį atstačius

Viečiūnų pagrindinės mokyklos
jaunųjų šaulių koncertas

Spalio 9-osios rytą Alytaus apskrities Antano Juozapavičiaus šaulių rinktinės šauliai dalyvavo Dainavos apygardos partizanų bunkerio atidengimo renginyje Viršurodukio miške.

Minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Ratnyčios bažnyčioje. Iškart po jų išvykome į Viršurodukio mišką, aplankėme atstatytą Milžino būrio partizanų bunkerį. Ten vilniečiai vyrai imitavo partizaninę kovą, o paskui Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus direktorius Gintaras Kazlauskas įteikė padėkas už talką atstatant partizanų žeminę, už aktyvumą ir organizuotumą. Daug padėkų gavo ir mūsų rinktinės jaunieji šauliai. Po iškilmingos apdovanojimų ceremonijos skambėjo padėkos žodžiai, buvo iššautos salvės kovotojams už Lietuvos laisvę.  Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Seimo narė Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė džiaugėsi atvykusiais pagerbti partizanų žygdarbius ir atminimą. Visi kartu traukėme partizanų ir liaudies dainas, džiaugėmės gražiais kovotojų už laisvę atminimais. Minėjime koncertavo Viečiūnų pagrindinės mokyklos jaunosios šaulės.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija