„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2010 m. spalio 15 d., Nr.10 (131)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje

Klierikas Robertas Moisevič

Kaišiadorių vyskupas Juozapas
Matulaitis kunigu šventina
diakoną Lauryną Visocką

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų
seminarijos klierikai
ir vadovybė prie Agluonos
bazilikos. Viršuje – rektorius
kun. Žydrūnas Vabuolas
ir Rezeknės-Agluonos vyskupas
Janis Bulis su Agluonos
Dievo Motinos paveikslu

Jaunimo piligriminiame žygyje
Aušros Vartai–Lentvaris–Trakai

Šv. Mišios seminarijos koplyčioje.
Centre – kardinolas Audrys
Juozas Bačkis, kairėje –
vyskupas Arūnas Poniškaitis

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai po vasaros atostogų, pastoracinių praktikų ir stovyklų tęsia pasiruošimą kunigystei. Vasara klierikams – ir  atostogų, ir pastoracinių praktikų laikotarpis. Šią vasarą klierikai dalyvavo įvairiausiose stovyklose vaikams ir jaunimui, pagelbėjo organizuojant Lietuvos jaunimo dienas Panevėžyje, kiti dalyvavo bei patarnavo Raniero Cantalamesos rekolekcijose dalyvaujantiems kunigams ir piligrimams iš Airijos. Viena iš svarbiausių praktikų yra patarnavimai parapijose; kai kurie šias praktikas atliko Italijos, Vokietijos ir Anglijos parapijose.

Kunigystės šventimai

Rugpjūčio 28 dieną diak. Laurynas Visockas, priklausantis Kaišiadorių vyskupijai, iš vysk. Juozapo Matulaičio rankų priėmė kunigystės šventimus. Šv. Mišiose Kaišiadorių Katedroje dalyvavo visa seminarijos bendruomenė. Diakoną Lauryną vyskupui ir susirinkusiems tikintiesiems pristatė ir apie jo tinkamą pasiruošimą atlikti tarnystę Kristaus Bažnyčioje paliudijo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas. 

Kitą dieną Vievio parapijoje kunigas Laurynas aukojo savo pirmąsias šv. Mišias, kuriose gausiai dalyvavo seminaristai bei kunigai iš įvairių vyskupijų. Pamokslą sakęs parapijos klebonas kun. Alfonsas, pristatęs šiuolaikinio pasaulio vaizdą ir jo keliamus vis didesnius reikalavimus kunigui, kvietė visus melstis už jaunąjį kunigą.

Piligriminė kelionė į Agluoną

Rugpjūčio 30 ir 31 dienomis Vilniaus seminarijos bendruomenė vyko į tradicinę mokslo metų pradžios piligriminę kelionę. Šiemet seminaristai Dievo palaimos ir Švč. Mergelės Marijos užtarimo naujiems mokslo metams prašyti keliavo į Latviją.

Jie aplankė Latgalos regione esančią Agluonos šventovę, kurioje nuo seniausių laikų yra garbinamas Agluonos Dievo Motinos paveikslas. Švč. Mergelės Marijos pagarbinti ir Jos užtarimo prašyti seminaristai paskutiniuosius 13 kilometrų ėjo pėsčiomis melsdamiesi, giedodami giesmes, sveikindami visus sutiktus žmones. Prieš piligrimams įžengiant į didingą Baziliką, prie šventoriaus vartų juos pasitiko parapijos klebonas kun. Andris Aglonietis ir Rygos seminarijos pirmakursiai. Vėliau piligrimai šventė šv. Mišias, apmąstė Kryžiaus kelią, susitiko su Rezeknės-Agluonos vyskupu Janiu Buliu, kuris papasakojo apie Dievo Motinos paveikslą. Agluonos Dievo Motinos paveikslo kilmė siejama su labai panašiu paveikslu Lietuvoje, esančiu Trakų bažnyčioje. Seminaristai taip pat sužinojo apie atrastą Lietuvos karaliaus Mindaugo kapavietę, apie kurią liudija J. F. Privijo kronikoje paminėta juodo marmuro antkapinio akmens plokštė, rasta 1618 metais Agluonoje. Jo užrašas sako, kad 1263 m. rugsėjo 12 dieną čia buvo nužudytas ir palaidotas karalius Mindaugas. Kitą dieną po šv. Mišių, sukalbėję piligrimų maldą ir palaiminti Švč. Sakramentu, seminarijos studentai ir kunigai iškeliavo į Vilnių.

Iškilmingas 2010–2011 akademinių metų atidarymas

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos naujų mokslo metų atidarymo šventė įvyko rugsėjo 6 dieną. Seminarijos koplyčioje iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kartu meldėsi vyskupas Arūnas Poniškaitis, seminarijos vadovybė, dėstytojai ir seminaristai. 

Po šv. Mišių visi susirinko konferencijų salėje mokslo metų atidarymo aktui, kurį vedė seminarijos ugdytojas kun. Jurgis Vitkovski. Išklausius seminarijos rektoriaus kun. Žydrūno Vabuolo inauguracinės kalbos, kurioje jis papasakojo apie tai, kaip šiemet atrodys seminarijos bendruomenė, buvo pristatyti nauji dėstytojai. Šiais mokslo metais seminarijoje studijuos 24 klierikai ir vienas studentas svečias. Seminaristų vardu visus pasveikino ir kalbą sakė VI kurso seniūnas Mozė Mitkevičius, inauguracinę paskaitą perskaitė dėstytojas kun. Saulius Rumšas OP.

Jaunimo piligriminis žygis 

Rugsėjo 11 dieną visa seminarijos bendruomenė dalyvavo Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centro organizuotame jaunimo piligriminiame žygyje Aušros Vartai–Lentvaris–Trakai. Seminaristai kartu su Vilniaus ir kitų miestų parapijų bendruomenėmis žygiavo pagerbti Trakų Dievo Motinos. Žygio dalyviai sustojo Lentvaryje, čia papietavo ir turėjo Švč. Sakramento adoraciją. Pasiekę Trakų bažnyčią dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo kardinolas A. J. Bačkis ir  žygyje dalyvavę kunigai. Po šv. Mišių seminaristai kartu su jaunimu vaišinosi vakariene ir klausėsi bernardinų krikščioniškosios muzikos grupės „Apaštalai“ koncerto.

Rekolekcijos

Rugsėjo 21–25 dienomis klierikai atliko mokslo metų pradžios rekolekcijas jėzuitų stovyklavietėje Guopstuose. Rekolekcijų metu savo tikėjimu, žiniomis ir kunigiška patirtimi dalinosi Pasvalio klebonas kun. Algis Neverauskas.

Klieriko Daniel Narkun nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija