„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. birželio 10 d., Nr.6 (139)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Popiežiaus susitikimas su Kroatijos jaunimu

Mindaugas BUIKA

Šventąjį Tėvą sveikina tautiniais
rūbais pasipuošę jaunieji kroatai

Krotijos jaunimas neslėpė savo entuziazmo

Palaimintasis Ivanas Mercas

Popiežiaus viešnagės Kroatijoje akimirkos

Patirtis gyvenimo prasmės paieškoje

Išskirtinai jautrus ir nuoširdus buvo popiežiaus Benedikto XVI susitikimas su Kroatijos jaunimu jo vizito į šią katalikišką Balkanų šalį metu. Ta proga birželio 4 dienos pavakarę visiškai užpildytoje Zagrebo centrinėje Josipo Jelačičiaus aikštėje surengta speciali Šventojo Tėvo vadovaujama maldos vigilija, kurios metu buvo kalbama apie Dievo ieškojimą, gyvenimo prasmę ir šventumo patrauklų pavyzdį. Prieš popiežiaus Benedikto XVI atvykimą į aikštę jauni žmonės procesijoje atnešė Uolos vartų Švč. Mergelės Marijos Zagrebo globėjos atvaizdą. Perskaičius ištrauką iš apaštalo šv. Pauliaus laiško Filipiečiams pora jaunuolių liudijo apie savo kelią į atsivertimą.

Danielius pasakojo, kad užaugo pavyzdingoje katalikiškoje šeimoje, buvo geriausias iš keturių vaikų. Tėvai kiekvieną sekmadienį vedė į šv. Mišias, mokė kasdien melstis. Tačiau Danieliui tai atsibodo  ir jis „sukilo“ prieš tokią monotoniją, pradėjo ieškoti „nuotykių“, ištvirko, ėmė girtuokliauti. Po kelerių metų nuosmukio ir dvasinio blaškymosi vieną dieną jis atsidūrė koplyčioje prieš ant altoriaus išstatytą Švenčiausiąjį Sakramentą ir tylioje maldoje staiga pajuto slegiančią nuodėmių naštą. Po tokio atsivertimo, dvasinio apsivalymo ir Dievo meilės džiaugsmingo priėmimo Danielius atrado savo naująjį pašaukimą ir dabar rengiasi kunigystei. Komentuodamas šį pasisakymą popiežius Benediktas XVI sakė, kad Danieliaus patirtis jam primena šv. Augustiną, kuris irgi ieškojo meilės „išorėje“, kol nesuprato, kad „ji yra žymiai arčiau nei aš pats“. Ši Dievo meilė giliausiu būdu „paliečia“ ir nuskaistina visą gyvenimą.

Nurodydamas į susitikime perskaitytą šv. Pauliaus paraginimą – „visuomet džiaukitės Viešpatyje!“ (Fil 4, 4), kurį apaštalas parašė būdamas kalėjime, Šventasis Tėvas aiškino, kad džiaugsmas Dievu yra išsaugomas netgi „tamsos akimirkomis“. Džiaugsmas ir laimė yra gilus ir natūralus žmogaus troškimas, glūdintis visuose mūsų veiksmuose bei intencijose. Tačiau tai, ką darome, dažniausiai neišpildo šio troškimo ir mums reikia kažko kito, „didingesnio“, kas suteiktų prasmę kasdienybei. Būtent apie tokį džiugesį kalba Tautų apaštalas laiške Filipiečiams, pabrėždamas tikrosios gyvenimo prasmės suvokimą. Jaunystė yra būtent tas laikas, kurį Viešpats duoda tikrosios gyvenimo prasmės atskleidimui. „Tai plačių horizontų, galingų emocijų laikas, bet taip pat rūpesčių dėl poreikių, ilgalaikių pasirinkimų laikas, tai iššūkių mokslo studijose ir darbo vietose laikas, pagaliau laikas, kada susimąstome apie skausmo ir kančios slėpinį, – kalbėjo popiežius Benediktas XVI. – Tačiau dar labiau šis nuostabus gyvenimo metas yra paženklintas gilaus ilgesio, kuris, nepanaikindamas viso kito, tai iškelia ir užpildo“.

Pasitikėjimas Viešpačiu niekada neapvilia

Aptardamas Jėzaus klausimą apaštalams „Ko ieškote?“ (Jn 1, 38) Šventasis Tėvas sakė, kad šis klausimas per laiką ir erdvę pasiekia kiekvieną žmogų, „kuris yra atviras teisingo gyvenimo kelio paieškai“. Jėzus, kalbėdamas per Evangeliją ir Šventąją Dvasią į šių dienų jaunus žmones bei gerbdamas kiekvieno jų laisvę, siūlo autentišką ir galutinį atsakymą į širdyje glūdintį gilų troškimą vertingam gyvenimui. „Leiskite Jam paimti jus už rankos! Leiskite Jam tapti jūsų draugu ir kompanionu gyvenimo kelionėje, – ragino Popiežius jaunimą. – Pilnai pasitikėkite Juo ir Jis jūsų niekada neapvils! Jėzus įgalina jus iš pirmų rankų pažinti Dievo Tėvo meilę; Jis padeda suprasti, kad jūsų laimė ateina iš draugystės, iš bičiulystės su Juo.“ Taip bus galima patirti gyvenimo prasmę netgi sunkumuose, išbandymuose ir nusivylimuose, „netgi kada tai reiškia plaukimą prieš srovę“.

Priminęs savo kreipimąsi būsimajai Pasaulinei jaunimo dienai, kurios renginiai rugpjūčio mėnesį įvyks Ispanijos sostinėje Madride, Šventasis Tėvas atkreipė dėmesį, kad laiškas prasideda ryžtingu šv. Pauliaus paraginimu gyventi su Kristumi, kad būtume „Jame įsišakniję ir ant Jo statydamiesi, tvirtėdami tikėjimu, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo“ (Kol 2, 7). Viešpats Jėzus yra ne tas Mokytojas, kuris apgaudinėja savo mokinius: Jis aiškiai sako, kad žengimas su Juo pareikalaus įsipareigojimo ir asmeninės aukos, bet tai vertos pastangos. Taigi, reikia nepasiduoti materialinėms vilionėms, nes ieškoma tikroji tiesa visuomet „didesnė“ ir ji veda į dangų, į Dievo aukštumas. Popiežius Benediktas XVI kvietė imti pavyzdį iš jaunų šventųjų, kurie yra didelis bažnytinės bendruomenės turtas.

Šventasis Tėvas nurodė jauną kroatą palaimintąjį Ivaną Mercą (1896–1928) iš Banja Lukos kilusį jaunųjų katalikų organizatorių, kurį popiežius Jonas Paulius II beatifikavo 2003 metų birželio 22 dieną. Patyręs Pirmojo pasaulinio karo baisumus ir gavęs puikų išsilavinimą Vienos bei Paryžiaus universitetuose I. Mercas atsidėjo jaunų žmonių apaštalavimui. „Atradęs katalikiškojo tikėjimo grožį, jis suvokė savo pašaukimą, kad savąja patirtimi turi padėti kitiems užmegzti draugystę su Kristumi“, – kalbėjo popiežius Benediktas XVI apie Jaunų kroatų katalikų lygos, kurios tikslas ugdyti šventumą, įkūrėją I. Mercą, po sunkios ligos Zagrebe mirusį dar visai jauną. Šis palaimintasis, kurio devizas buvo: „Pasiaukojimas – Eucharistija – Apaštalatas“, atidavė savo trumpą gyvenimą Bažnyčiai ir jaunų žmonių lavinimui, nors ir patyrė nemažai sunkumų bei nesupratimo.

„I. Merco gyvenimas, pilnai atiduotas meilei, neša savyje Kristaus dvelksmą ir kviečia visus nebijoti visiškai pasitikėti Viešpačiu, kaip tai darė Švč. Mergelė Marija“, – kalbėjo Šventasis Tėvas. Jis meldė Dievo Motinos globos jaunimui, kad ji padėtų „susitikti su Viešpačiu ir atrasti Jame pilną gyvenimo prasmę“. Baigdamas pokalbį popiežius Benediktas XVI jauniems žmonėms sakė, kad juos visus apkabina kaip savo sūnus ir dukteris ir laiko savo širdyje. Suteikdamas apaštalinį palaiminimą, jis dar kartą palinkėjo: „Visuomet džiaukitės Viešpatyje!“

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija